Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagaappe kaallidi xaafettida hayyo haasayai, Kawuwaa Limu7eela aayyiyaa Kawuwaa Limu7eela tamaarissidoogaa.
2“Laa ta na7au, ta uluwaappe wodhdhidaagoo, taani shiiqettada yelidoogoo,
3maccaasan ne wolqqaa wurssoppa; he kawota bashshiya maccaasatun ne akataa xaissoppa.
4“Limu7eelaa, hagee kawotussi bessenna; woiniyaa eessaa uyiyoogee kawotussi bessenna; mattoyiya ushshaa uyiyoogee deriyaa bolli sunttettidaageetussi bessenna.
5Eti uyiyo wode higgiyaa baloosona; balidi naaqettida asaa maataa shenehoo goosona.
6Mattoyiya ushshaa haiqqana haniya uraunne sa7ai iitido urau immite.
7Eti bantta manqqotettaanne bantta tugga de7uwaa dogana mala uyona.
8“Bantta metuwaa odanau danddayennaageetu gishshaa neeni oda; maaddiyaabi bainnaageetu maataa gishshau neeni bidda.
9Biddada etayyo suure pirddaa pirdda; hiyyeesatunne metootanchchatu maataa naaga” yaagada tamaarissaasu.
10Wozannaama machcho ooni demmanau danddayii? Inqquwaa giyo al77o shuchchaappekka a al77ausu.
11I keettaawai o ubbabankka ammanees; ayyo de7anau bessiyaabaappe aibinne paccenna.
12A ba de7o laitta ubban ayyo lo77obaappe attin, iitabaa oottukku.
13Suufiyaanne liinuwaa a koyada, ufaittaidda ba kushiyan oottausu.
14A zal77anchchatu markkabetu mala; ba qumaa haaho biittaappe ehausu.
15A ba so asaassi qumaa kattanaunne ba macca ashkkaratussi oosuwaa bazzanau, sa7ai biron qamma de7ishin denddausu.
16Gadiyaa a koyada shammausu; ba kushiyan oottada demmido miishshan woiniyaa turaa tokkausu.
17A gooba oosanchcha gidiyoogaa xalaala gidennan, minonne cincca asa.
18A ba woriyaa demmanau minnada zal77ausu; a oottaidda qamissiyo, ba xomppiyaa eesuwan toissukku.

19A ba hinddiriitan suqqada, ba afalaa daddausu.
20A hiyyeesatussinne metootanchchatussi babaappe coo immausu.
21I so asai ubbai ho77iya maayuwaa maayido gishshau, shachchai bukkiyaakko, a hirggukko.
22Arssaa bollan hiixxiyo maayuwaa sikkausu; liinuwaappe dadettida zo7o maayuwaakka baayyo maayausu.
23Dere cimati shiiqiyo dubbushan i keettaawai bonchchettida asa.
24Liinuwaappe maayuwaanne qabattuwaa ootta oottada, zal77anchchatussi baizzausu.
25A minonne bonchcho asa; yiya laittatussi a mulekka hirggukku.
26Aadhdhida eran a haasayausu; ammanttiya zoree i inxxarssaappe kiyees.
27A ba so asaa de7uwaa injjeyanau ubbaton ooso oottaidda de7ausu; azalla hanoi i bollan beetti erenna.
28I naati denddi eqqidi, o nashshoosona; i keettaawaikka o galatiiddi,
29“Lo77obaa oottida daro maccaasati de7oosona; shin neeni eta ubbaappe aadhdhaasa” yaagees.
30Mera lo77otetti allaalle kessenna; puulikka xayana; shin GODAASSI yayyiya maccaasiyaa, a galatettanau bessausu.
31A oottidobau ubbau iyyo i kushiya zaarite; a oottido oosoi ubbai dabaaban o galatisso.