Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ pↄ́ wa gbà laai maamaa mɛ́ aà swã́ gì gbãa, kaaũ a gɛ̃aàzi kã́ndoɛ, a fɛlɛ lↄo.
2Tó gbɛ̃maaↄ lìgua, gbɛ̃́ↄ pↄ ìↄ naɛ, tó gbɛ̃vãi ku kpalau, wì aaukɛɛ.
3Gbɛ̃́ pↄ́ ye ↄ̃nↄi ì a mae pↄ kɛ na, káaluaↄ bɛ zɛsɛna ì a ↄ̃a dɛ.
4Kía ì a bùsu zɛdↄ yã́zɛde musu, a gbagusaɛsina sↄ̃ ì a bùsu dɛɛ.
5Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛna kɛ a gbɛ̃́deeɛ lɛ́ ba kpa azĩaɛɛ.
6Gbɛ̃vãi tàaekɛa ì aà kũ bai ũ, gbɛ̃maa gula ìↄ dↄ ń pↄnao.
7Gbɛ̃maa ì laaidↄ yɛ̃̀ɛɛsaideɛ a yã́gↄ̃gↄ̃awa, vãikɛna sↄ̃ ìli aà kã̀akɛo.
8Gbɛ̃́laanikɛnaↄ ì wɛ̃́lɛ wã, ↄ̃nↄnaↄ ì gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ níninɛ́.
9Tó ↄ̃nↄna gɛ̀ yã́kpalɛkɛi ń sↄũo, sↄũpi pↄ pà yã̀, àlɛ yáalↄ yã̀, aà lɛ́ lí kpaaũo.
10Gbɛ̃dɛnaↄ ìↄ za tàaesaideguɛ, aaìↄ gbɛ̃maaↄ wɛɛ.
11Sↄũ pↄkũma ì pisi aà wɛ́waɛ, ↄ̃nↄna sↄ̃ ì a nↄ̀sɛ suumpaɛ.
12Tó gbãade lɛ́ swã́sɛ ɛɛyãi, aà ìwaↄ ì gↄ̃ vãikɛnaↄ ũ píiɛ.
13Taaside ń ĩadamadeo an yã́ɛ bee doũɛ, Dii mɛ́ tò an wɛ́ lɛ́ gu'e ḿpii.
14Kía pↄ́ ì yã́kpalɛkɛ taasideↄnɛ ń sĩanao, aà kpala zĩ́napɛlɛa ìↄ gbãa gↄↄpiiɛ.
15Totoa ń flão ì to gbɛ̃́ ↄ̃nↄkũ, nɛ́ pↄ́ wa tò azĩaɛ ì wida a dawaɛ.
16Tó vãikɛnaↄ lìgua, tàaekɛa ì kↄ̃ɛ, ãma gbɛ̃maaↄ aa ń lɛ́lɛa e.
17Ǹ n nɛ́ toto, i n nↄ̀sɛ danɛ doũ, a to n nↄ̀sɛ àↄ yáalↄwa.
18Gu pↄ́ Lua yã́ kúuo wìliↄ ńzĩa kũa dↄ̃o. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ aà ikoyã kũa ũ.

19Wìli zↄ toto ń lɛ́oo. Baa tó a mà, a zĩkɛwào.
20N gbɛ̃́ pↄ́ ì wã àↄ yã'o èa? Sↄũ sã̀ↄwa.
21Zↄ pↄ́ wa zàza za a ɛ̀waasogↄↄ, a gↄ̃ gulu ũ gbɛzãɛ.
22Pↄkũmade ì sòle da, nↄ̀sɛyãfũnde ì duunakɛ maamaaɛ.
23Ĩandãa ì ń busaɛ, zĩabusaa mɛ́ ì ń kã́fĩ.
24Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ble ń kpã́io za azĩauɛ, ì mɛ á sì ń Luao, ↄ̃ ìli we òo.
25Vĩakɛa gbɛ̃nazĩnaɛá baiɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ Dii náaikɛ mi aↄ daa ía.
26Gbɛ̃́ daside ìↄ ye gbãade zɛńnↄɛ, ãma yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ↄá Dii yã́ɛ.
27Gbɛ̃maa ye gbɛ̃́ dↄ̀ↄsai gĩyãio, gbɛ̃vãi sↄ̃ ìliↄ ye nↄ̀sɛpuade yãkɛaio.