Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃ kɛ̀ wà kpã̀kɛ̃zi maamaa, ben à gì mazi, adee é kaatɛ kãndo yↄ̀ↄ sai.
2Tó gbɛ̃ maaanↄ dàgula, gbɛ̃nↄ pↄↄ ègↄ̃ nnamɛ, tó gbɛ̃ zaaa kú kpatan, wègↄ̃ m boomɛ.
3Gbɛ̃ kɛ̀ ye ↄ̃ndↄ̃ↄzi è a de pↄↄ kɛ nna, kaaruanↄ bɛ zɛ́sɛri è a ↄↄ yaka.
4Kína è tó a bùsu gbãa kaara yãzɛdee musu, ↄdↄnkpɛɛgbasiri sↄ̃ è a bùsu dɛmɛ.
5Gbɛ̃ kɛ̀ èe lɛ́nnaa kɛɛ a gbɛ̃daaanɛ e bà kpakpaa a zĩndanɛmɛ.
6Gbɛ̃ zaaa taarikɛna è à kũ takutɛɛ ũmɛ, gbɛ̃ maaa è guda kɛ kↄ̃n pↄnnaao.
7Gbɛ̃ maaa è làakari dↄ takaaside yãgↄ̃gↄ̃naa, zaakɛri sↄ̃ è à yã daro.
8Gbɛ̃ faborinↄ è wɛ́tɛ wã, ↄ̃ndↄ̃rinↄ è gbɛ̃nↄ làakari kpáɛńnɛ.
9Tó ↄ̃ndↄ̃dee gàa yãkpaɛ kɛ kↄ̃n yↄ̃nkↄↄo, yↄ̃nkↄↄ pì è pↄ fɛ̃ è yáa dↄ, à lɛ́ è nakↄ̃aro.
10Gbɛ̃dɛrinↄ è za taarisaideemmɛ, aↄ̃ègↄ̃ gbɛ̃ maaanↄ wɛtɛ wà ń dɛ.
11Yↄ̃nkↄↄ pↄfɛ̃ è bↄ à wɛ́ɛamɛ, ↄ̃ndↄ̃dee sↄ̃ è a pↄfɛ̃ naawamɛ.
12Tó gbãadee e swã kpaa ɛgɛyãzi, à ìbanↄ è gↄ̃ zaakɛrinↄ ũ ń píngimɛ.
13Takaasidee kↄ̃n gbãamↄnnɛrio yã mɛ̀n doo kɛ̀ vĩ, Dii bé à tò ń wɛ́ɛ e guu ee ń píngi.
14Kína kɛ̀ è yãkpaɛ kɛ takaasideenↄnɛ kↄ̃n yãpuraao, à kpata kãsãpɛɛna égↄ̃ gbãa gurↄ sãnda píngi.
15Totona kↄ̃n flã̀o è tó gbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃ kũ, nɛ́ kɛ̀ wà à tò a zĩndanɛ è wí da a daamɛ.
16Tó zaakɛrinↄ dàgula, taarikɛna è kↄ̃mɛ, mↄde gbɛ̃ maaanↄ é ń kpɛɛ e.
17Ǹ n nɛ́ toto, eé n làakari kpáɛnnɛ, eé tó n pↄↄ kɛ nna.
18Guu kɛ̀ Luda yã kunlo, wègↄ̃ ń zĩndakũna dↄ̃ro. Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ à à doka kũna ũ.

19Wè zↄ̀ toto kↄ̃n lɛ́oro. Baa tó à mà, eé zĩi kɛaro.
20N gbɛ̃ kɛ̀ è wã à yã oo èↄ́? Yↄ̃nkↄↄ sã̀ↄ dɛ adeela.
21Zↄ̀ kɛ̀ wà à zaza kũ̀ zaa à nɛ́ngo zĩ, é yãa à gↄ̃ guturu ũmɛ.
22Pↄfɛ̃ri è swèe da, nↄ̀sɛfutadee è durun kɛ maamaa.
23Ĩadãna è ń busamɛ, zĩndabusana bé è ń kaara.
24Gbɛ̃ kɛ̀ è ble kↄ̃n kpãio zà a zĩndammɛ, è lada kↄ̃n Ludao, mↄde è we à yãpuraa oro.
25Vĩakɛna gbɛ̃nteenɛ nɛ́ takutɛɛmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è Dii náanɛ kɛɛ mì égↄ̃ da'iana.
26Gbɛ̃ paridee è gbãadee aɛ wɛtɛ, mↄde yãkpaɛkɛna nɛ́ Dii yãmɛ.
27Gbɛ̃ maaa ye ɛgɛdeeziro, gbɛ̃ zaaa è za zɛ́suususɛrimmɛ.