Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Din kanayon ay mabagbagaan ngem pakekentegena di nemnem na, awni et bigla ay domteng di kadadaelana ay maga di rimidyo.
2Naragsak din omili mo nalinteg di manturay, ngem manladingit da mo makedse di manturay.
3Din anak ay mangipateg si kinasirib yan paragsakena si ama na, ngem din man-gasgastos si hostess et owat nan abosen si niloloko din kinabaknang na.
4Mapapigsan di ari di esa ay nasyon babaen si nalinteg ay panangituray na, ngem din turay ay mansingil si nangato ay bowis et dadaelena di ili.
5Din mangpasablog si gayyem na et kaman nanpaod si tagdey ay kaknaana.
6Kaman tagdey ay mangna sin managbasol din basol na met laeng, ngem mankanta ya manragsak am-in ay nalinteg di panagbiyag na.
7Ammon di nalinteg ay ipogaw din kalintegan di nabiteg, ngem adi pagan-anon di managbasol.
8Din makalasoy yan pawadaena di golo sin intiro ay siyodad, ngem kabaelan di masirib ay edpen di kaman omap-apoy ay bonget.
9Mo idarum di masirib di esa ay naong-ong, magay silbi na, tan owat manbogaw din naong-ong si bonget na ya manlasoy.
10Kaliliget di makapese din magay kaoy-oyawan da, ngem daida pay di salakniban di nalinteg.
11Adi makaitpe di naong-ong si bonget na, ngem din masirib pay, ammo na ay gominek dowanan pabaewen di bonget na.
12Din manturay ay mamatpati si baken tet-ewa et mawadaan si lawlawa ay oopisyal.
13Din nan-isoan di nabiteg ya mamalpaligat en sisya et si Diyos di nangidawat si biyag da ay dowa.
14Din ari ay mangitonton si kalintegan di nabiteg, et magay mangpos sin turay na si eng-enggana.
15Somirib di anak ay masoplit ya mabagbagaan, ngem din mabaybay-an et ibabain dan to si ina da.
16Omad-ado di lawa ay maamag mo manturay di makedse, ngem ilaen to di nalinteg di kaabakan da.
17Mo bagbagaam din anak mo, paragsaken daka ya pantalnaena di nemnem mo.
18Mo baken si Diyos di mangiturong si nemnem di ipogaw, liw-an da din linteg. Mabindisyonan din mantongpal si linteg na.

19Naligat ay mabagbagaan di baa si kali anggoy, tan olay mo maawatan da, adi dan tongpalen.
20Maymayat pay laeng ay pannamnamaan di ipogaw ay magay nemnem na mo din alisto ay mankali ay adi na nemnemen omona.
21Din bag-en ay palalo ay tangtangeyem manipod sin kakitkittoy na, panladingiten daka sin odi na.
22Din nalaka ay bomonget et say mangilogi si ibaw ya ad-adoy bomasolana.
23Maibabain sin odi na din mangipapangato si awak na, ngem maidayaw din napakombaba.
24Din makikadwa sin mangakew et kamanan iliget din awak na met laeng, tan olay mo pansapataen da ay mantistigo, adi na ibaga din tet-ewa.
25Kaman kan nakna si tagdey mo emegyat ka si ipogaw, ngem mo mantalek ka en Diyos, magay pandanagam.
26Ad-ado di manganap si somigedana sin pangilan di turay, ngem si Diyos di makaikeddeng si kalintegan di am-in ay ipogaw.
27Sigsigaan di nalinteg din managbasol, yan kaliliget aben di managbasol din nalinteg.