Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxun naxan tondin maxadi xuine suxɛ, na halagima nɛn mafurɛn, a mi yɛlanɲɛ.
2Xa tinxin muxune wuya, yamaan sɛwama nɛn. Xa muxu ɲaxine nɔɔn sɔtɔ, yamaan wugama nɛn.
3Fe kolonna rafan muxun naxan ma na a baba rasɛwama nɛn. Koni naxan biraxi yalundene fɔxɔ ra, na bɔnɔma nɛn a sɔtɔ seene yi.
4Mangana a yamanan nasabatima kiti kɛndɛn nan xɔn, koni naxan dimi yi seene rasuxuma mayifuni, na a kalama nɛn.
5Naxan na a adamadi boden matɔxɔ wuleni, na lutin nan natima a sanna bun.
6Muxu ɲaxina matandine findixi luti ratixin nan na a xa, koni tinxin muxuna a sɛwa xuini tema nɛn.
7Tinxin muxun sɛnbɛtarene xun mayɛngɛ kitine kolon. Koni muxu ɲaxin mi na xaxinla sɔtɔma.
8Magele tiine taani maxama nɛn, koni fekolonne xɔlɔn nan naxunbelima.
9Fekolonna nun xaxilitaren na so kitini, xa a xɔlɔ hanma xa a gele, a mi xaxili sa sɔtɔma.
10Sɔntaren mi rafan faxa tiin ma, koni muxu faɲine sɔntaren niin nakantanma nɛn.
11Xaxilitarena kui feene birin falama nɛn, koni fekolonna tan e ramarama nɛn.
12Mangan na a tuli mati wule falane ra, a kuntigine birin findima muxu ɲaxine nan na.
13Yiigelitɔɔn nun ɲaxankata tiin naralan fe kedenna ma, Alatala nan e firinna birin yɛɛne rabima.
14Mangan naxan sɛnbɛtarene makitin lannayani, na mangayaan luma sabatɛ nɛn han habadan.
15Bosaan nun maxadi falane nan fe kolonna fima diin ma koni diin naxan luxi a yɛtɛ ma, na a nga rayagima nɛn.
16Muxu ɲaxine na wuya ayi, hakɛn nan gboma ayi. Koni tinxin muxune ne biraden toma nɛn.
17I na i ya diin xuru, a bɔɲɛ xunbenla fima i ma nɛn, a nii yifanna fi i ma.
18Xa Alaa fe mi makɛnɛn yamaan xa, e mi fa danma fe yo ra. Sɛwan na kanna xa naxan na sariyan suxu!

19Konyin mi maxadima falane gbansanna ra, bayo hali a mɛ, a mi a suxɛ.
20I na muxun to naxan falan tima benun a xa a miri, yigin xaxilitaren ma dangu na kanna ra.
21Naxan na fan a walikɛɛn na ɲaxi ra a dii ɲɔrɛyani, dɔnxɛn na a sa findima finsiriwanla nan na.
22Bɔɲɛ gbee kanna yɛngɛn nan nakelima. Xɔlɔden hakɛne nan nagboma ayi.
23Muxuna a wasona a biran yagin nin. Koni muxu xuruxin binyen nan sɔtɔma.
24Muɲaden na a seene yitaxun e nun muxun naxan na, na niin mi rafan a ma. Na kanna rakɔlɔma nɛn dangan xɔn ma, koni a mi a fe mayitɛ.
25Adamadiin yɛɛragaxun findixi luti ratixin nan na, koni naxan na a yigi sa Alatala yi, na ratangama nɛn.
26Muxu wuyaxi kiraan fenma siga mangan fɛma. Koni muxun kiti kɛndɛn sɔtɔma Alatala nan yii.
27Tinxintarene raɲaxu tinxin muxune ma, muxu faɲine raɲaxu muxu ɲaxine ma.