Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daroton seerin ixxidi, morgge zozzida urai hassayennan meqqana; he urau paxoikka baawa.
2Xillo asati sunttettiyo wode asai ufaittees; shin iitati biittaa haariyo wode asai oolees.
3Aadhdhida eraa dosiya asi ba aawaa ufaissees; shin shaaramuxa maccaasatu heeran yuuyiya asi ba miishshaa wurssees.
4Tumaa pirddiya kawoi ba kawotettaa woppu oottees; shin mattaaye maanau yiiqetiyaagee ba kawotettaa bashshees.
5Ba shooruwaa sabbidi haasayiya urai, a tohuwaassi gitiyaa yeggees.
6Iita asi gitee oiqqiyoogaadan, ba nagaran oiqettees; shin xillo asi ufaittanaunne yexxanau danddayees.
7Xillo asi hiyyeesaa maataa erees; shin iita asi hegaa mala eraa mulekka erenna.
8Qilliicciyaageeti kataman ooshshaa denttoosona; shin aadhdhida eranchcha asati hanqquwaa gabbissoosona.
9Aadhdhida eranchcha asi eeyya asa pirdda keettaa efiikko, eeyyai hanqqetteesinne qirees; au yaatobare saroi xayees.
10Suutta gussanau jaamiya asati suure asa ixxoosona; qassi xillo asakka woranau koyoosona.
11Eeyya asi ba hanqquwaa yeddi bessees; shin aadhdhida era asi ba hanqquwaa mittees.
12Issi sunttettida urai worddo odo ekkikko, a oosanchchati ubbai iita kiyoosona.
13Hiyyeesinne asa naaqqiya asi issibaa koxxoosona; eta naa77aa aifiyaakka GODAI xeelissees.
14Issi kawoi hiyyeesassi suure pirddikko, i ba kawotettan gam77ana.
15Qaixaareenne seeri naatussi aadhdhida eraa immees; shin yedan diccida na7i ba aayyiyo kaushshees.
16Iita asati dariyo wode, nagarai darees; shin xilloti eta kunddettaa be7ana.
17Ne na7aa seera; yaatikko, i nena saruwaa diggenna; i nena ufaissana.
18GODAI kaalettiyo kaaletuwaa ekkenna deree yeda; shin higgiyaa naagiya uri anjjettidaagaa.

19Ashkkari coo odo xalaalan seeretti erenna; odoi au geliyaakkokka i azazettenna.
20Eesuwan eesuwan haasayiya uraa be7a eraishsha? Appe eeyya uraassi sinttanau daro ufaissai de7ees.
21Ne ashkkaraassi naatettan doommin, i koyiyoobaa ubbaa ayyo imma meezeyikko, issi gallassi neeyyo de7iyaabaa ubbaa ekkanau i kajjeelanaagee attenna.
22Hanqqettiya asi ooshshaa denttettees; elle yiillotiya asi daro nagaraa oottees.
23Otoroi asa kaushshees; shin ziqqi giya ayyaanai de7iyo asi bonchchettees.
24Kaisoora shaakkiya uri bana ixxiya asa; i dabaaban tumaa odikkokka qaxxayettees; tumaa odana xayikko qassi, GODAI a qaxxayana.
25Asassi yayyiyoobi he aawussi pire gidees; shin GODAN ammanettiya asi saro de7ees.
26Daroti sunttatettai de7iyo asata auddashoosona; shin suure pirddai GODAA achchappe beettees.
27Xilloti nagaranchchata shenetoosona; nagaranchchatikka suure uraa shenetoosona.