Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃ kũ ò kpã̀kɛ̃i manamana, akũ à gì mai, ade ni kakatɛ kãnto yↄ̀rↄↄ sari.
2Tó gbɛ̃ mananↄ dàgula, gbɛ̃nↄ pↄ dìgↄ̃ nnamɛ, tó gbɛ̃ pãsĩ kú kpatan, òdigↄ̃ n damɛ.
3Gbɛ̃ kũ à ye ↄ̃ndↄ̃ii dì a de pↄ kɛ nna, karuanↄ bɛ zɛ́sɛrii dì a ↄgↄ yaka.
4Kína dì tó a bùsu gbãna kũ yãzɛde musu, gusarɛgbasiri sↄ̃ àdi a bùsu dɛmɛ.
5Gbɛ̃ kũ àtɛn lɛ́nna kɛ a gbɛ̃dakenɛ tɛn bà kpákpa a zĩdanɛ.
6Gbɛ̃ vãni taarikɛnaa dì a kũ tankutɛ ũmɛ, gbɛ̃ mana dì ayuwii kɛ kũ pↄnnao.
7Gbɛ̃ mana dì laakari dↄ takaside yãgↄ̃gↄ̃naaa, yãvãnikɛri sↄ̃ àdi a yã daro.
8Lalandikɛrinↄ dì wɛ̃tɛ wã, ↄ̃ndↄ̃rinↄ dì gbɛ̃nↄ laakari kpátɛńnɛ.
9Tó ↄ̃ndↄ̃de gɛ̀ɛ yãkpatɛ kɛ kũ yↄ̃nkↄo, yↄ̃nkↄ pìi dì pↄ fɛ̃ àdi yáa dↄ, a lɛ́ dì nakↄ̃aro.
10Gbɛ̃dɛrinↄ dì zã taarisaridegumɛ, òdigↄ̃ gbɛ̃ mananↄ wɛtɛ ò ń dɛ.
11Yↄ̃nkↄ pↄfɛ̃ dì pisi a wɛ́amɛ, ↄ̃ndↄ̃de sↄ̃, àdi mɛna fↄ̃mɛ.
12Tó gbãnade tɛn sã kpá ɛ́kɛyãi, a ìbanↄ dì gↄ̃ yãvãnikɛrinↄ ũ ń pínkimɛ.
13Takaside kũ gbãnamↄnnɛriio yã mɛ̀n do dí vĩ, Dikiri mɛ́ à tò ń wɛ́ tɛn gu e ń pínki.
14Kína kũ àdi yãkpatɛ kɛ takasidenↄnɛ kũ yãpurao, a kpata zĩnipɛtɛna nigↄ̃ gbãna gↄrↄ sĩnda pínki.
15Totona kũ flã̀ao dì tó gbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃ kũ, nɛ́ kũ ò tò a zĩdanɛɛ dì wé'i da a daamɛ.
16Tó yãvãnikɛrinↄ dàgula, taarikɛnaa dì kↄ̃mɛ, ama gbɛ̃ mananↄ ni ń kpɛ e.
17Ǹ n nɛ́ toto, ani n laakari kpátɛnnɛ, ani tó n pↄ kɛ nna.
18Gu kũ Luda yã kunlo, òdigↄ̃ ń zĩdakũna dↄ̃ro. Arubarikaden gbɛ̃ kũ à a doka kũna ũ.

19Òdi zↄ̀ↄ toto kũ lɛ́oro, bee tó à mà, ani zĩ kɛaro.
20N gbɛ̃ kũ àdi wã à yã o è yá? Yↄ̃nkↄ sã̀na de adela.
21Zↄ̀ kũ ò a vã̀ zaa a fíti gↄrↄ, ani láka à gↄ̃ guturu ũmɛ.
22Pↄfɛ̃rii dì fìti da, nɛ̀sɛfutade dì durunna kɛ manamana.
23Ĩadãnaa dì ń busamɛ, zĩdabusana mɛ́ àdi ń kara.
24Gbɛ̃ kũ àdi ble kũ kpãnio zã̀ a zĩdagumɛ, àdi sí kũ Ludao, ama àdi we à yãpura oro.
25Vĩnakɛna bisãsirinɛ bi tankutɛmɛ, gbɛ̃ kũ àdi Dikiri náani kɛ mì nigↄ̃ da íla.
26Gbɛ̃nↄ dì gbãnade arɛ wɛtɛ dasi, ama yãkpatɛkɛna bi Dikiri yãmɛ.
27Gbɛ̃ mana ye ɛ́kɛdeiro, gbɛ̃ vãni dì zã zɛ́sususɛrigumɛ.