Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagalongo! Di kabemee le e gahigahi. Di iloo mee le e helekai gi daha.
2Di kabemee le e duu i hongo nia dama gonduu ala e hoohoo gi nia ala, gei e duu i nia madagoaa o nia ala e dagadagabuli ai nia daangada.
3Di kabemee le e gahigahi i di ngudu di ala dela e ulu ai nia daangada gi lodo di waahale. Mee e gahigahi hoohoo gi nia bontai di waahale boloo,
4“Au e dangidangi adu gi goodou go nia daangada. Au e gahigahi nia daangada huogodoo ala i hongo henuailala.
5Goodou digi mmaadua? Kuulu ina goodou gii hai digau e mmaadua. Goodou e aha, e dadaulia? Kuulu ina goodou gi iloo nia mee donu.
6Hagalongo gi agu helekai, nia helekai ala koia e humalia. Agu helekai huogodoo ala e hagi adu gi goodou le e donu.
7Agu helekai la go di tonu. Au e de hiihai gi nia helekai tilikai.
8Agu helekai huogodoo la go di tonu. Deai dahi mee e hai gee ai, be e halahalau dangada ai.
9Tangada dela e modongoohia eia nia mee huogodoo le e madammaa ang gi deia. Tangada dela guu lawa di haga iloo ginai, ia gu iloo nia mee huogodoo.
10Hilihili ina agu agoago, hagalee go nia silber. Hilihili ina di kabemee, hagalee go nia goolo ala e kaedahi e humalia.
11Ko au dela go di kabemee, gei au koia e humalia i nia hadu hagalabagau! Di godou mee e hiihai ginai e mee di hagatau mai gi di au ai.
12Ko au dela go di kabemee, gei au e gidee nia mee. Au e iloo nia mee, e iloo nia mee ala e huaidu mo nia mee ala e humalia.
13Maa goe ga de hiihai gi nia haihai huaidu, goe le e hagalaamua Dimaadua. Au e de hiihai di bida hagaamu au, mo di bida hagalaamua au, nia haihai huaidu mo nia helekai tilikai.
14Au e hau agu bilaan ge e hai hegau gii kila. Au e iloo nia mee, gei au e maaloo.
15Au e hagamaamaa nia king i di nadau dagi, mo nia dagi tenua gi heia nia haganoho ala e humalia.
16Au e hagamaamaa digau huogodoo ala e dagi henuailala, digau huogodoo ala e aamua mo nia king.
17Au e aloho i digau ala e aloho i di au: Ma koai dela e halahala au, geia e mee di gidee ia au.
18Au ogu maluagina, di hagalaamua, di haadanga lamalia mo di gila i golo e wanga gi digaula.
19Godou mee ala e kae i dogu baahi le koia e humalia i nia goolo ala e kaedahi, koia e humalia i nia silber ala e madammaa huoloo.
20Au e heehee di ala o di tonu. Au e daudali nia ala e donu.
21Au e haga maluagina digau ala e aloho i di au, gei au e haga honu nadau hale gi nia maluagina.
22“I mua loo, Dimaadua ne hai au i mua i nia mee huogodoo, i di matagidagi o ana mee ala ne hai.
23Au ne hai i di matagidagi loo, i taamada, i mua henuailala ne daamada.
24Au ne haanau i mua nia moana ne hai, i di madagoaa o nia wai digi uwa aga.
25Au ne haanau i mua nia gonduu ne hai, i mua di haga noho o nia dama gonduu,
26i mua o God ne hai henuailala mo nia gowaa maalama o henuailala, ge i mua hogi taamada o nia gelegele o henuailala.
27Au nogo i golo i dono madagoaa ne dugu di ahiaalangi gi dono lohongo, i dono madagoaa ne haga noho o lala di langi gi hongo tai,
28i dono madagoaa ne haga noho nia gololangi gi di gili o di langi, mo i dono madagoaa ne haga hali nia wai o tai,
29ga helekai gi nia wai o tai bolo gi honu aga hua gii tugi be ana helekai, hudee honu aga gi nonua. Au nogo i golo i dono madagoaa ne haga noho di hagamau o henuailala.
30Au nogo noho i dono baahi gadoo be tangada hai bilaan hau hale. Au nogo haga tenetene a Mee i nia laangi huogodoo, gei au nogo tenetene i nia madagoaa huogodoo i dono baahi.
31Au nogo tenetene gi henuailala ge manawa lamalia gi nia daangada o henuailala.
32“Goodou ala go nia dama daane, dolomeenei goodou la gi hagalongo gi agu helekai. Heia agu mee ala e hagi adu gi goodou bolo goodou gi heia, gei goodou ga maluagina.
33Hagalongo gi nia mee ala gu aago adu gi goodou. Goodou gi kabe ina nia maa, hudee kili ina gi daha.
34Tangada dela ma ga hagalongo mai gi di au, ia ga maluagina, ia go taane dela e talitali au i di ngudu dogu bontai i nia laangi huogodoo.
35Idimaa, tangada dela ma ga gidee ia au, ia gu gidee di mouli, ge Dimaadua ga manawa tene gi mee.
36Tangada dela ga de gidee ia au, la ga haga mmaemmae hua ia. Be koai dela e de hiihai mai gi di au, le e aloho i di made.”