Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fe kolonna luxi nɛn alo muxun naxan xinla tima, fe famunna xa mi a xuini tema iki ba? Ɛ mi a mɛɛn ba?
2Fekolonna tixi yire matexine nun kira xunne nan na alo muxuna.
3A sɔnxɔma taan kirane nun a so dɛɛne ra, a naxa,
4“N na ɛ tan yamaan nan xilima. N falan tima adamadiine birin nan xa.
5Ɛ tan fe kolontarene, ɛ ɲɔxɔ lu. Ɛ tan xaxilitarene, ɛ findi xaxilimane ra.
6Ɛ tuli mati bayo n ma falan kɛndɛ. N fala faɲine nan tima ɛ xa.
7N dɛɛn ɲɔndin nan falama, bayo wule falane raɲaxu n ma.
8N dɛ falane birin tinxin, e sese mi findixi wulen na hanma yanfana.
9E birin fixa xaxilimaan yɛɛ ra yi. Naxanye bata kolonna sɔtɔ, ne e yatɛxi ɲɔndin nan na.
10Ɛ n ma xaranna fen dangu gbetin na, e nun kolonna dangu xɛma kɛndɛn na.
11Amasɔtɔ fe kolonna fisa bɔxɔ bun nafunla xa. A dangu muxun waxɔn seene birin na.”
12“N tan, fe kolonna, n feene famuma. N muxun malima a xa kolonna sɔtɔ a yi feene yɛ fen.
13Alatala yɛɛragaxun kui, fɔ i fe ɲaxin naɲaxu. N tan, n wason nun yɛtɛ yigboon nun kɛwali ɲaxine nun wule falane raɲaxuxi.
14N gbeen nan maxadin nun miriya kɛndɛn na. N tan nan xaxilimaya yɛtɛɛn na. N tan nan gbee sɛnbɛn na.
15Mangane mangayaan ligama n tan nan baraka yi, kuntigine yi tɔnne dɔxɔ tinxinni.
16Yamana kanne nun muxu gbeene kiti tinxinxin sama n tan nan xɔn.
17N nafan naxanye ma, n fan ne rafanma nɛn. Naxanye n fenma, ne n toma nɛn.
18N nafunla nun binyen fima e ma nɛn, e nun hɛrisigɛn naxanye buma e nun tinxinyana.
19N ma finma seene dangu xɛma kɛndɛn na, N tɔnɔn naxan fima, na dangu gbeti kɛndɛn na.
20N kira tinxinxin nan xɔn, kiti kɛndɛn sama naxan xɔn.
21N nafan naxanye ma n kɛɛn soma nɛn ne yii, n yi e banxine rafe nafunla ra.
22Alatala n tan nan da a wali fɔlɔn na, benun a wali singe bodene, to mi na ra.
23N nafala nɛn xabu waxati fɔlɔne, benun dunuɲa yɛtɛn xa da.
24N barɛ, fɔxɔ ige yo mi yi na, tigi mi yi na igene yi minɛ dɛnaxan yi.
25Benun geyane xa dɔxɔ, benun geyadine xa malan, n yi da.
26Ala munma yi bɔxɔn nun burunne da, hanma a gbangbanna xɔri singena.
27A to yi kuyen dama, n yi na, a to yi koren danna kɛrɛndɛnma tilinna ma,
28a to kundane sa kore, a yi sɛnbɛn fi tilin igene xunne ma,
29a yi danna sa fɔxɔ igen ma alogo igene nama dangu na ra a yi bɔxɔn bɛtɛn sa.
30Na waxatini n yi walima a dɛxɔn alo a yii rafala kuntigin na. N yi sɛwaxi lɔxɔ yo lɔxɔ a yɛtagi, n ɲaxan a fe ra
31n ɲaxan a dunuɲa daxin na, a bɔxɔna. N yi sɛwa adamadiine fe yi.”
32“Iki, n ma diine, ɛ tuli mati n na. Sɛwan na kanna xa, naxan na bira n ma kiraan fɔxɔ ra.
33N nɛma ɛ xuru falane tiyɛ, ɛ tuli mati, ɛ yi fe kolonna sɔtɔ, ɛ nama ɛ mɛ a ra.
34Sɛwan na kanna xa naxan na n xuiin namɛ, naxan na lu n konna dɛ ra lɔxɔn birin a n ma banxin dɛɛn kantan.
35Amasɔtɔ naxan na n sɔtɔ, na bata siimayaan sɔtɔ, a mɔn yi Alatala kɛnɛn.
36Koni naxan munma n to, na a yɛtɛ nan tɔrɔma. Naxan na n naɲaxu, sayaan nan nafan na ma.”