Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ndↄ̃ↄ bé èe lɛ́ zuuwaziroo? Wɛ́ɛzɛ̃ɛ bé èe wa sisiiroo?
2À kú sĩ̀sĩ musu zɛ́ gɛɛzi, à zɛna zɛ́ↄ̃nkpakↄ̃a.
3À kú wɛ́tɛ bĩilɛ saɛ, à kòto dↄ bĩilɛ pì gbànↄ kiia.
4Gbɛ̃nↄ, ámbe mɛ́ɛ a sisii, gbɛ̃nteenↄ, mɛ́ɛ lɛ́ zuuazi.
5Nigãzĩdeenↄ, à làakari wɛtɛ àgↄ̃ vĩ, yↄ̃nkↄↄnↄ, à tó àgↄ̃ laasuu vĩ.
6À swã kpá, zaakɛ yã tìisin mɛ́ oare, yã dↄ̀rↄdee bé eé bↄ ma lɛ́n.
7Zaakɛ ma lɛ́ è yãpuraa o, ma za à zaaan.
8Yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kú ma lɛ́nnↄↄ maa, aↄ̃ kee mↄnafiki ke sãsãna vĩro.
9À súusu asãnsideenↄnɛ píngi, à zɛ́ vĩ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄ̃na vĩinↄnɛ.
10À ma lɛ́damma sɛ́ dɛ kondogila, à dↄ̃na sɛ́ dɛ vura maaala.
11Zaakɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ bɛ̀ɛ vĩ dɛ gbɛ̀bainↄla, pↄ́ke nii kúmma kɛ̀ kà à ũro.
12Mamↄma ↄ̃ndↄ̃, má làakari vĩ, má yãkɛna a zɛ́a dↄ̃na vĩ.
13Vĩakɛna Diinɛn zana à zaaan ũ. Ma za zĩndasɛna lezĩn kↄ̃n ĩadãnao kↄ̃n kuuna zaaao kↄ̃n yãlɛkpɛɛ'onao.
14Lɛ́damma kↄ̃n faakɛɛo nɛ́ ma pↄ́mɛ, ma kiian gbãaa è bↄn kↄ̃n asãnsikɛɛo.
15Kínanↄ è kpata ble ma gãzĩmɛ, kpatablerinↄ è yãzɛdee diɛ kↄ̃n ma gbãaaomɛ.
16Gbãadeenↄ è iko kɛ ma gãzĩmɛ kↄ̃n anduna kpatadeenↄ ń píngi.
17Má ye gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yemaziinↄzi, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è ma wɛtɛnↄ bé wè ma e.
18Auziki kↄ̃n gakuio kú ma ↄzĩ kↄ̃n ↄↄda kaaranao kↄ̃n kuuna nnaao.
19Nɛ́ kɛ̀ mɛɛ̀ ińnɛ sã̀ↄ dɛ vura maaala, kaarana kɛ̀ mɛɛ̀ kɛńnɛ dɛ kondogi wásawasala.
20Má tɛ́ yãzɛde zɛ́n, mɛɛ̀ táa o zɛ́ súusu guu.
21Mɛɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yemaziinↄ gba pↄ́, mɛɛ̀ ń auzikikaɛkiinↄ pańnɛ.
22Dii ma kɛ zaa a zĩ naanagurↄ, ai àgↄ̃ gá yã kɛ̀ à kɛ̀ zaa káakunↄ kɛ.
23À ma diɛ zaa káakumɛ, zaa à daɛgurↄ, lɛ èe anduna kɛ kↄ̀ro.
24À ma i zaalɛ ísiaa kuuro, íbↄki kee kuu gurↄ beeearo.
25À ma i kpiiinↄ ã, ai àgↄ̃ gá sĩ̀sĩnↄ kãsãa pɛ́ɛ,
26ai àgↄ̃ gá anduna káɛ, ke sɛ̃̀tɛ ke bùsu wɛ́n doo.
27Kɛ̀ èe pↄ́ kɛ̀ kú musunↄ kɛɛ, kɛ̀ èe bàtuma daa ísiaala,
28kɛ̀ èe lou naa musu, kɛ̀ èe tↄↄtɛ í zɛ́ fↄ̃ↄ,
29kɛ̀ èe ísia zɛki lɛ́ kɛɛ, lɛ à í tón vĩ à zɛki lɛ́laro, kɛ̀ èe anduna kaɛɛ, má kú gwe.
30Má kú à saɛ ↄzĩkɛri maaa ũ, ma pↄↄ ègↄ̃ nna à aɛzĩ lán guu e dↄↄ nà, mɛɛ̀gↄ̃ pↄnnaa kɛɛo gurↄ sãnda píngi.
31Ma pↄↄ ègↄ̃ nna Dii andunaa, gbɛ̃nteenↄↄ dɛ ma pↄnnakɛbↄ ũ.
32Tia sa, ma nɛ́nↄ, à ma yã ma, aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ ma zɛ́ kũna ũ.
33À ma lɛ́damma ma à ↄ̃ndↄ̃ kũ, àton pã kpáziro.
34Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ èe swã kpaa ma yãzi ũ kɛ̀ ègↄ̃ ma wɛtɛɛ ma kpɛɛlɛ, kɛ̀ ègↄ̃ ma dãa gurↄ sãnda píngia.
35Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ ma ee wɛ̃̀ndi è, eégↄ̃ nna kↄ̃n Diio.
36Gbɛ̃ kɛ̀ kòramazii yã zaaa ì a zĩndanɛmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ zàmaguunↄↄ ye gaazimɛ.