Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabima! Bagade Dawa:su Hou ida:iwane da dima wele sia:nana. Asigi dawa:su hou da sia: daha.
2Bagade Dawa:su Hou da goumi da:iya amola logo bega: logo bulufalegeiga lela.
3Amola moilai bai bagade sogebi amola logo holei gadenene e da lela agoane wele sia:nana,
4“Na dilima sia:sa! Dunu fifi asi gala! Na da wele sia:nana! Osobo bagade fi huluane dilima.
5Nowa dunu asigi dawa:su hame galea, asigi dawa:su ida:iwane gala amo lama, amola asigi dawa:su noga:le dawa:ma. Di da gagaoui esalabala:? Asigi dawa:su ida:iwane lama.
6Nabima! Na sia: amo da ida:iwane gala. Na sia:su da moloidafa fawane.
7Na adi sia:be amo da dafawanedafa. Na da ogogosu bagade higasa.
8Liligi na sia:be amo da dafawane. Afae da ogogole hame sia:sa amola giadofale hame ahoa.
9Amola dunu ea dogo ganodini, hadigi amola asigi dawa:su gala, amo dunu da na sia: noga:le ba:sa.
10Silifa liligi amoma mae dawa:ma. Be na olelebe liligi amo dawa:ma. Amola noga:idafa gouli mae dawa:ma. Be na sia: ida:iwane, amoma dawa:ma.
11Na da Bagade Dawa:su Hou. Na da ida:iwanedafa amola na da igi su bagadega lasu liligi baligi dagoi, amola dia hanasu liligi baligi dagoi.
12Na da Bagade Dawa:su Hou. Na da asigi dawa:su hou amola moloidafa fofada:su hou dawa:.
13Nowa da Hina Godema nodone dawa:be da wadela:i hou amola ledo huluane higasa. Na da amoma higasa amola nowa da hifawane hina: dio gaguia gadosea amola wadela:i hou amola ogogosu hamonanebe, amo huluane na higasa.
14Na da adi hamomusa: ilegesea na da didili hamomu. Na da asigi dawa:su gala amola na da gasa bagade gala.
15Na da hina bagade dunu fidisa amola ouligisu dunu noga:le ouligima:ne fidisa.
16Osobo bagade ouligisu dunu huluanedafa da na fidibiba:le, ouligisu hou hamosa.
17Na da nowa dunu da nama asigisia, ilima asigisa. Amola nowa da na hogosea e da ba:mu.
18Na da liligi bagade amola mimogo hou amola didili hamosu hou amo osobo bagadega esalebe dunu ilima imunusa: dawa:.
19Adi liligi dia nama lasea amo da liligi ida:iwane. Amo da gouli liligi amola silifa liligi baligi dagoi.
20Amola eso huluane na da moloi hou amo ganodini ahoana. Na da moloidafa fofada:su hamonana.
21Na da nowa dunu da nama asigi galea, ilima liligi bagade iaha. Na da gobolo liligi noga:idafa amoga ilia diasu nabalesisa.
22Musa: hemonega, Hina Gode da osobo bagade mae hamone, E da na hidadea hahamoi, amalalu liligi huluane da hahamoi.
23Hina Gode da na bisili musa:dafa hahamoi, amalalu osobo bagade hahamoi.
24Na da hidadea lalelegei amola hano wayabo amola hano bubuga:su da fa:no hahamoi.
25Amola Hina Gode da na hidadea hahamoi amalalu goumi amola agolo da fa:no hahamoi.
26Gode da osobo bagade amola osobo su hahamoi. Be na (Bagade Dawa:su Hou) da amo bisili esalu.
27Gode da mu amo gadodili ligisia amola hano wayabo bagade amola mu mae gilisima:ne alalo hamonoba, na da amogai esalebe ba:i.
28Amola e da mu mobi hahamoi mu da:iya gado amola e da hano wayabo bagade amola hahamonoba, na da esalebe ba:i.
29Amola E Hi sia: defele hano wayabo da heda:i amola hano wayabo da Hi sia:i defele osoboba:le hame heda:i, amola E da osobo bagade gagumusa: osobo bagade ea bai hidadea ilegeloba, na da esalebe ba:i.
30Amo esoga na amola da Hina Gode guga esalu. Na da fedege agoane, diasu gagumusa: dedesu dunu agoai E guga esalu. Na da esalebeba:le, E da hahawane galu amola na da Ema nodonanu.
31Amola na da osobo bagade amoma hahawane ba:i amola fifi asi gala huluane ilima hahawane bagade galu.
32Wali goi ayeligi dilia! Noga:le nabima! Amola na sia:be defele hamoma amasea di da hahawane ganumu.
33Nabima! Dilia na olelei defele hamoma. Amola dilia na olelei liligi amoma mae higama, amasea di da hahawane esalumu.
34Nowa dunu da na bagade dawa:su sia: nabasea, e da hahawanedafa ba:mu. Nowa da eso huluane na logo holeiga bagade dawa:su lama:ne lelea, da hahawane ba:mu.
35Nowa dunu da na hogole ba:sea, da esalusu ba:mu amola Hina Gode da amo dunu hahawane dogolegele ba:mu.
36Be nowa dunu da nama hame masea, e da hisu wadela:sa. Nowa dunu da nama higasea, e da bogosu ba:mu!” Bagade Dawa:su Hou da fedege sia: agoane sia:sa.