Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Wonawiiyoyowana

Wonawiiyoyowana 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Yawe God, Tagu nuwagiura ibera yaiyainegu, muriye da mmko kuburina ibera. Naghove waghata, muriye da awaki sawaridi iyabera na tagu iberagu.
23Dagudagune waghata na, Tagu nuwagiura atubugha, muriye da kubura iyabera.
24Dagudagune Tagu nuwagiura atubugha, muriye da Yawe God yegii ibera, bi kate rarima wusirama sakanikanibuna.
25Muriye da koya iyakabiwiipakipakidi, na Tagu nuwagiura atubugha yaiyainagha.
26Raghanina atubughana, Yawe God genada kubura da guburidi iyaberana, bo getana dobodobo.
27Yawe God abama kiidamove itore raghanine na tagu nada nama, da kate gawara ikabiguba da meme abama da yegii sinibanana.
28Uwa abama kamone itoura raghanine na tagu nama ririne, bi kate wusira ibera da yegii sivibonuvina raghanine.
29Yawe God yegii kana barata itore raghanine na Tagu nama, bi iwoneni da genoko barasina iyaveratupirenina. Tagu nama noko raghanine bi kubura kayena itore.
30Touna mmkodi sawaridi iberadi raghanine na Tagu nama bi aviwiiteni da kanuwagiura bi kabera. Gabudara patepatena na ayaberabera da iyiinuwamiise, bi bada nonowa na ayiinuwamiise da Tagu nama touna yawata.
31Tagu avinuwamiise da kubura ibera na akitani, bi avinuwamiise kirakii da wawaya nama kamone akitadi.