Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ndↄ̃ mɛ́ àtɛn lɛ́ zuwáiroo? Wɛ́zɛ̃ mɛ́ àtɛni ó sísiroo?
2À kú sĩ̀sĩi musu zɛ́ kpado, à zɛna zɛ́rankpakↄ̃a.
3À kú wɛ̃tɛ bĩnilɛ sarɛ, a kòto dↄ bĩnilɛ pìi gbànↄ kĩnaa.
4Gbɛ̃nↄ, ákↄ̃nↄ matɛni á sisi, bisãsirinↄ, matɛn lɛ́ zuái.
5Nigãzĩkɛrinↄ, à laakari wɛtɛ àgↄ̃ vĩ, yↄ̃nkↄnↄ, à tó àgↄ̃ laasun vĩ.
6À sã kpá, zaakũ yã tìkisiin mani oárɛ, yã dↄ̀rↄde mɛ́ ani bo ma lɛ́n.
7Zaakũ ma lɛ́ dì yãpura o, ma zã yã vãnigu.
8Yã kũ ò da ma lɛ́nnↄn mana, ń ke manafiki ke sãtɛna vĩro.
9À súsu asãnsĩnidenↄnɛ pínki, à zɛ́ vĩ gbɛ̃ kũ ò dↄ̃na vĩnↄnɛ.
10À ma lɛ́damma sɛ́ de andurufula, à dↄ̃na sɛ́ de wura manala.
11Zaakũ ↄ̃ndↄ̃ bɛ̀ɛrɛ vĩ de gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄla, pↄ́ke ni kúmma kũ à kà a ũro.
12Makũ ↄ̃ndↄ̃ má laakari vĩ, má yãkɛna a zɛ́a dↄ̃na vĩ.
13Vĩnakɛna Dikirinɛɛmɛ zãna yã vãnigu ũ. Ma zã zĩdabinan kũ ĩadãnaao kũ kunna vãnio kũ yãlɛkpɛrɛ'onaao.
14Lɛ́damma kũ fayayãkɛnaao bi ma pↄ́mɛ, ma kĩnaan gbãna dì bon kũ asãsĩnio.
15Kínanↄ dì kpata ble ma gãimɛ, kpatablerinↄ dì yãzɛde ditɛ kũ ma gbãnao.
16Gbãnadenↄ dì iko kɛ ma gãimɛ kũ andunia kpatadenↄ ń pínki.
17Má ye gbɛ̃ kũ ò yemainↄi, gbɛ̃ kũ òdi ma wɛtɛnↄ mɛ́ òdi ma e.
18Aruzɛkɛ kũ gakurio kú ma ↄĩ kũ ↄgↄda karanaao kũ kunna nnao.
19Nɛ́ kũ madì ińnɛ sã̀na de wura manala, karana kũ madì kɛńnɛ de andurufu swáswala.
20Má tɛ́ yã mana zɛ́n, madì táa o zɛ́ súsu gũn.
21Madì gbɛ̃ kũ ò yemainↄ gba pↄ́, madì ń aruzɛkɛkatɛkinↄ pańnɛ.
22Dikiri ma kɛ a zĩ naanagↄrↄa, ari àgↄ̃ gɛ́ yã kũ à kɛ̀ zaa káakunↄ kɛ.
23À ma ditɛ zaa káakumɛ, zaa a naana gↄrↄa, de adi andunia kɛ kↄ̀ro.
24À ma i zaade ísira kunlo, ísɛ̃boki ke kun gↄrↄ kũ̀aro.
25À ma i kpinↄ ã, ari àgↄ̃ gɛ́ sĩ̀sĩnↄ zĩni pɛ́tɛ,
26ari àgↄ̃ gɛ́ andunia kátɛ, ke sɛ̃̀ntɛ ke bùsu wɛ́n do.
27Kũ àtɛn pↄ́ kũ ò kú musunↄ kɛ, kũ àtɛn sarapura da ísirala,
28kũ àtɛn legũ na musu, kũ àtɛn zĩtɛ í zɛ́ fↄ̃,
29kũ àtɛn ísira lɛ́zɛki kɛ de a í sún vĩalaro, kũ àtɛn andunia kátɛ, má kú gwe.
30Má kú a sarɛ ↄzĩkɛri mana ũ, ma pↄ dìgↄ̃ nna a arɛ lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà, madìgↄ̃ pↄnna kɛ kãao gↄrↄ sĩnda pínki.
31Ma pↄ dìgↄ̃ nna Dikiri anduniaa, bisãsirinↄ de ma pↄnnakɛbↄ ũ.
32Tera sà, ma nɛ́nↄ, à ma yã ma, arubarikaden gbɛ̃ kũ à ma zɛ́ kũna ũ.
33À ma lɛ́damma ma à ↄ̃ndↄ̃ kũ, àsun pã kpáiro.
34Arubarikaden gbɛ̃ kũ àtɛn sã kpá ma yãi ũ kũ àdigↄ̃ ma wɛtɛ ma kpɛ́lɛlɛa, kũ àdigↄ̃ ma dã gↄrↄ sĩnda pínki.
35Zaakũ gbɛ̃ kũ à ma e wɛ̃̀ndii è, anigↄ̃ nna kũ Dikirio.
36Gbɛ̃ kũ à kùramai yã vãni ì a zĩdanɛmɛ, gbɛ̃ kũ à zã̀magunↄn ye gaimɛ.