Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qulaq sal, danaliq chaqiriwatmamdu? Yoruqluq sada chiqiriwatmamdu?
2Yollarning égiz jayliridin, Doqmushlardin u orun alidu,
3Sheherge kiridighan qowuqlarning yénida, Herqandaq derwaza éghizlirida u murajiet qilmaqta: —
4«I mötiwerler, silerge murajet qilimen, Hey, adem baliliri, sadani siler üchün qilimen,
5Gödek bolghanlar, zéreklikni öginiwélinglar, Exmeq bolghanlar, yoruqluqqa érishinglar!
6Manga qulaq sélinglar, Chünki güzel nersilerni dep bérimen, Aghzimni échip, durus ishlarni silerge yetküzimen.
7Éytqanlirim heqiqettur, Aghzim rezilliktin nepretlinidu;
8Sözlirimning hemmisi heq, Ularda héchqandaq hiyligerlik yaki egitmilik yoqtur.
9Ularning hemmisi chüshen'genler üchün éniq, Bilim alghanlar üchün durus-toghridur.
10Kümüshke érishkendin köre, nesihetlirimni qobul qilinglar, Sap altunni élishtin köre bilimni élinglar.
11Chünki danaliq leel-yaqutlardin ewzel, Herqandaq etiwarliq nersengmu uninggha teng kelmestur.
12Men bolsam danaliqmen, Zéreklik bilen bille turimen, Istiqamettin kélip chiqqan bilimni ayan qilimen.
13Perwerdigardin eyminish — Yamanliqqa nepretlinish démektur; Tekebburluq, meghrurluq, yaman yol hem shum éghizni öch körimen.
14Mende obdan meslihetler, pishqan hékmet bar; Men dégen yoruqluq, qudret mendidur.
15Padishahlar men arqiliq höküm süridu, Mensiz hakimlar adil höküm chiqarmas.
16Men arqiliqla emirler idare qilidu, Aliyjanablar, yer yüzidiki barliq soraqchilar toghra höküm qilidu.
17Kimki méni söyse, menmu uni söyimen, Méni telmürüp izdigenler méni tapalaydu;
18Mende bayliq, shöhret, Hetta konirimas, köchmes dölet we heqqaniyetmu bar.

19Mendin chiqqan méwe altundin, Hetta sap altundin qimmetliktur, Mendin alidighan daramet sap kümüshtinmu üstündur.
20Men heqqaniyet yoligha mangimen; Adalet yolining otturisida yürimenki,
21Méni söygenlerni emeliy nersilerge miras qildurimen; Ularning xezinilirini toldurimen.
22Perwerdigar ishlirini bashlishidila, Qedimde yasighanliridin burunla, Men uninggha tewedurmen. Ezeldin tartipla — muqeddemde, Yer-zémin yaritilmastila, Men tiklen'genmen.  
24Chongqur hanglar, déngiz-okyanlar apiride bolushtin awwal, Men meydan'gha chiqirilghanmen; Mol su urghup turidighan bulaqlar bolmastinla,
25Égiz taghlar öz orunlirigha qoyulmastinla, töpilikler shekillenmestinla, Perwerdigar bipayan zémin, keng dalalarni, Alemning esliydiki topa-changlirinimu téxi yaratmastinla, Men meydan'gha chiqirilghanmen.
27U asmanlarni bina qiliwatqinida, Déngiz yüzige upuq siziqini siziwatqinida, Ershte bulutlarni orunlashturup, Chongqur déngizdiki bulaq-menbelerni mustehkemlewatqinida, Déngiz sulirini békitken dairidin éship ketmisun dep perman chüshüriwatqinida, Bipayan zéminning ullirini quruwatqinida, Men u yerde idim;
30Shu chaghda goya usta bir hünerwendek Uning yénida turghanidim, Men herdaim Uning aldida shadlinattim, men Uning kündilik dilarami idim;
31Men Uning alimidin, yer-zéminidin shadlinip, Dunyadiki insanlardin xursenlik tépip yürettim,
32Shunga i balilar, emdi manga qulaq sélinglar; Chünki yollirimni ching tutqanlar neqeder bext tapar!
33Alghan nesihetke emel qilip, Dana bolghin, uni ret qilma.
34Sözümge qulaq sélip, Herküni derwazilirim aldidin ketmey, Ishiklirim aldida méni kütidighan kishi neqeder bextliktur!
35Kimki méni tapsa hayatni tapidu, Perwerdigarning shepqitige nésip bolidu.
36Lékin manga gunah qilghan herkim öz jénigha ziyan keltüridu, Méni yaman körgenler ölümni dost tutqan bolidu».