Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - PROVERBIOS

PROVERBIOS 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¡Xijtlacaquilica! Eltoc queja se tlen quipiya tlalnamiquilistli huan tlamachiltilistli mitznojnotza chicahuac para tijchihuilisquía cuenta itlajtol huan timochihuas titlalnamiqui.
2Quema tiitztoc ipan se tepetl campa tlahuejcapantic, o tiitztoc campa momaxalohua ojtli, ipan moyolo ¿ax tijcaqui tlen quinequi mitztlalnamictis?
3Xijtlacaquili ipan moyolo quema timoquetza ipuertajteno nopa altepetl pampa se tlen tlalnamiqui mitznojnotza huan quiijtohua:
4“Nochi imojuanti intlacame, xinechtlacaquilica tlen nimechilhuía.
5Imojuanti tlen ax inquimatij quejatza inmonejnemiltise huan inhuihuitique, ximomachtica quejatza inquipiyase se cuali tlalnamiquilistli.
6Xijtlacaquilica cuali tlen nimechilhuis pampa notlajtol nelía miyac ipati. Nochi notlamachtil elis xitlahuac.
7Na niquijtohua tlen melahuac. Ax quema niistlacatisquía huan ax quema nitlacajcayahuasquía.
8Quena, nelía cuali notlajtol huan tepalehuía miyac. Niyon se tlamantli tlen niquijtos elis ax cuali o necuiltic.
9Nochi tlen niquijtohua nesi nelía xitlahuac para tlacame tlen quimachilíaj tlamantli. Quena, tlen tlalnamiquij quimatij notlajtol, huan quinpalehuía para quimatise más.
10“Huajca xijselica tlen nimechmachtía huan tlen na nijmati, pampa achi más ipati que plata huan oro tlen senquistoc cuali.
11Más cuali tijpiyas tlalnamiquili huan ax nopa piltetzitzi tlen más patiyo. Niyon se tlamantli tlen tijnequisquía, ax eli san se.
12“Tlen quipiya tlalnamiquilistli nojquiya quimati cuali para quinnextilis sequinoc para quichihuase tlen xitlahuac ipan ininyolis. Tlalnamiquistli mitzpalehuis para tijpiyas cuajcuali tlaixmatilistli huan tlamachiltilistli.
13Se tlen quiimacasi huan quitlepanita TOTECO, quiijiyas nochi tlen ax cuali. Ax quinequis quinitas tlacame tlen mohueyimatij huan tlen mohueyitlepanitaj. Ax quinnechcahuis tlen fiero ininyolis huan tlen istlacatij.
14Se tlen quipiya tlalnamiquilistli hueli temaca cuali consejos. Yajaya quimati para tetlajtolsencahuas xitlahuac. Quimachilía miyac tlamantli huan quipiya miyac chicahualistli.
15Tlanahuatiani mochihuaj tlalnamiquini para tlanahuatise pampa quipiyaj tlalnamiquilistli huan quitlacaquilíaj consejos. Tlen quipiyaj tequiticayotl hueli quichihuaj tlanahuatili tlen xitlahuac pampa quipiyaj tlalnamiquilistli.
16Nochi tequitini hueli tlayacanaj huan tetlajtolsencahuaj xitlahuac pampa quipiyaj tlalnamiquilistli.
17“Tlacame tlen quiicnelíaj tlalnamiquilistli huan quitemohuaj, quipantise huan mochihuase tlalnamiquini. Huan tlen nelnelía quitemohuaj tlalnamiquilistli, quipantise.
18Tlacame tlen mochihuaj tlalnamiquij nojquiya quipantise ricojyotl huan tlatlepanitacayotl. Quena, quipantise se ricojyotl tlen huejcahuas huan mochihuase tlacame tlen nelxitlahuaque.
19Tlacame tlen mochihuaj tlalnamiquij temacase tlamantli tlen más cuali que oro huan plata tlen onpano cuali.
20Pampa tlalnamiquilistli quichihua para se tlacatl ma monejnemilti ipan se ojtli tlen xitlahuac huan nelcuali.
21Tlacame tlen quiicnelíaj tlalnamiquilistli, quipiyase tlen quicahuase para ininconehua. Quena, pampa tlalnamiquij, quitemitise ininchajchaj ica tlamantli tlen nelía ipajpati.
22“TOTECO quipixtoya tlalnamiquilistli ipan ipejya nochi tlen onca. Quema aya tleno quichihuayaya.
23Quena, TOTECO ya ipa quipixtoya tlalnamiquilistli huejcajquiya quema aya oncayaya tlaltepactli.
24Ya quipixqui tlalnamiquilistli quema aya eltoya hueyi atl ipan tlaltepactli, niyon aya oncayaya ameli ica nochi inia.
25TOTECO ya ipa quipixqui tlalnamiquilistli quema aya quinchihuayaya tepeme huan nochi tlachiquili.
26Quena, quipixqui tlalnamiquilistli quema aya quichihuayaya tlaltepactli, mili o niyon se quentzi nopa tlaltejpoctli tlen ama onca.
27“TOTECO ya ipa quipixtoya tlalnamiquilistli quema quichijchijqui nochi tlen onca ipan elhuicactli, huan quema quichijchijqui nopa huejhueyi ostotl para campa ma mocahua huejhueyi atl.
28Yajaya ipa quipixtoya tlalnamiquilistli quema quitlali mixtli ma mocahua ipan elhuicactli, huan quiilhui nochi huejhueyi atemitl hasta canque hueli ajsisquíaj.
29TOTECO ya ipa quipixtoya tlalnamiquilistli quema quimacac nopa huejhueyi atl ininnepa huan quimacac tlanahuatili para ax hueli quipanose. Yajaya ya quipixtoya tlalnamiquilistli quema quitlalili itzinpepechol ni tlaltepactli.
30Huan TOTECO quitequihui itlalnamiquilis ipan nochi itequi, huan nochi tlen quichijqui quinextía para tlahuel miyac tlalnamiquilistli quipiya. TOTECO ax quema moiyocacahua tlen nopa hueyi tlalnamiquilistli tlen quipiya.
31TOTECO nelía paqui para quitequihuía itlalnamiquilis, huan teipa paqui ica nochi tlen quichijchijqui. Quena, pampa quichijqui nochi ica ihueyi tlalnamiquilis, ama paqui ica ni tlaltepactli huan nochi tlacame tlen quinsencajqui.
32“Huajca intelpocame, xijtlacaquilica quema se tlen quipiya tlalnamiquilistli inmechcamahuía. Queja nopa inquipantise miyac paquilistli huan tlatiochihualistli.
33Xijtlacaquilica cuali quema se tlen tlalnamiqui inmechmacas consejos ica quejatza inmotlalnamictise. Amo xijhuejcamajcahuaca.
34“Hueyi paquilistli quipantis nopa tlacatl tlen quitlacaquilis se tlen quipiya tlalnamiquilistli huan mojmostla quinequis más, yonque nopa tlacatl monequi quichiyas campa ichaj yajaya tlen tlalnamiqui para ma quitlalnamictis achi más.
35Pampa aqui quipantía tlalnamiquilistli, quipiyas se yolistli tlen nelía cuali, huan TOTECO quitlachilis ica miyac paquili.
36Pero tlen quimati tlen tlalnamiqui para quichihuas huan quitlahuelcahuas, mococos ica ya iselti. Tlen ax quinequij mochihuase tlalnamiquini quitemohuaj miquistli.”