Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siyite! Aadhdhida eratettiyaa xeesausu; akeekaikka ba qaalaa xoqqu oottidi alaahees.
2Ogiyaa doonan de7iya keratu bollinne ogeti danttettiyoosan a eqqausu;
3dirssaa penggiyaa lanqqen, katamaa geliyo penggen eqqada, ba qaalaa xoqqu oottada, hagaadan yaagausu;
4“Inttenoo asatoo, taani inttena xeesais; taani asa ubbaa xeesais.
5Inttenoo akeekai paccidoogeetoo, hayyuwaa demmanau tamaarite. Inttenoo eeyyatoo, akeekaa demmite.
6Taani daro lo77obaa odiyo gishshau siyite; taani odiyoobai ubbai suurebaa.
7Taani tumaa odais; worddobaa taani ixxais.
8Taani haasayiyoobai ubbai tuma; geella woikko mirqqetta gidenna.
9Akeeki de7iyo urau ta haasayai likke; erai de7iyoogeetau ta haasayai qoncce.
10“Biraa aggidi, ta zoriyaa doorite; muruta worqqaakka aggidi, eratettaa doorite.
11Aissi giikko taani, aadhdhida eratettiyaa, inqquwaa giyo daro al77o shuchchaappekka aadhdhais; neeni amottiyoobai ubbaikka tanaara laggetanau danddayenna.
12“Taassi, aadhdhida eratetteessi akeekai de7ees; eratettaikka adussa qofaikka tanaara issippe de7oosona.
13Godaassi yayyiyoogee iitatettaa ixxiyoogaa; taani otoruwaanne ayyuwaa ixxais; iitasaa efiya ogiyaanne worddo haasayaa dosikke.
14Zoreenne lo77o erai taageeta; akeekainne wolqqainne taassi de7oosona.
15Kawoti tanan kawotoosona; qassi haariyaageeti suure higgiyaa tanan kessoosona.
16Halaqati taani maaddin, deriyaa haaroosona; sa7an dere haariya gita asata ubbaakka taani maaddais.
17“Taani tana siiqiyaageeta siiqais; tana minttidi koyiyaageetikka demmana.
18Duretettainne bonchchoi tanaara de7oosona; wurenna aqoinne injjee ta mataana.
19Intte taappe demmiyo go77ai muruta worqqaappenne seerissi kessido biraappe aadhdhees.
20Taani xillotettaa ogiyan hemettais; suure pirddaa loossuwaara kanttais.
21Tana siiqiyaageetau taani aquwaa immana; eta keettaakka taani kunttana.
22“GODAI tana ba ooso ubbaappe koiro medhdhiis; benippekka a oosuwau doomettai tana.
23Beni wode, biittai sa7ai merettanaappe kase taani sunttettaas.
24Gita abbati bainna wode, haattaa pulttoti xuuqqenna wode, he wode taani yelettaas.
25Deretinne kerati bantta sohuwan merettanaappe kase taani yelettaas.
26GODAI sa7aanne sa7an de7iya gadeta ubbaa medhdhanaappe kase, woikko issi kophphe gidiya koiro sophphee oosettanaappe kase taani yelettaas.
27“GODAI salota miccido wodenne gita abbatuppe bollaara salo gufanttuwaa giigissido wode, taani yan de7ais.
28GODAI shaarata bollan wottido wode, gita abbaa pulttota xuussido wode,
29abbaa haattati banttau imettida zawaappe pinnidi, bollau aadhdhennaadan, i eta azazido wode, sa7aa baasuwaa i baasido wode, taani yan de7ais.
30He wode taani a matan waanna oosanchcha; ubba gallassi taani a ufaissais; taukka a sinttan ufaittais.
31I medhdhidobai ubbai, sa7aikka asaa naatikka tana ufaissoosona.
32“Ha77ikka simmi ta naatoo, siyite; taani yootiyoogaadan oottiyaageeti anjjettidaageeta.
33Ta timirttiyaa siyite; siyidi aadhdhida eranchcha gidite; siyidobaa shenehoo gooppite.
34Taani yootiyoogaa siyiya urai, hachchi hachchi ta penggen beettiya urai, ta soo geliyoosankka naagiya urai anjjettidaagaa.
35Tana demmiyaagee de7uwaa demmees; GODAAPPE i sabaa demmees.
36SHin tana demmennan aggiya urai bana qohees; tana ixxiya ubbati, haiquwaa siiqoosona” yaagausu.