Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃nↄ lɛ́ lɛzuwázi fá! Wɛzɛ̃ lɛ́ wá sisiaↄ!
2A ku sĩ̀sĩ musu zɛ́ gɛɛwa, a zɛa zɛnankpaau.
3A ku wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄ saɛ, aà lↄↄ dↄ bↄlɛ gbaↄ kĩ́i.
4Gbɛ̃́ↄ, ámɛ málɛ á sisi, gbɛ̃nazĩnaↄ, málɛ lɛzuázi.
5Niazĩdeↄ, à wɛɛlɛ àↄ laai vĩ, làasoosaideↄ, à to àↄ nↄ̀sɛ vĩ.
6À swã́kpa, asa yã́ gbia má oɛ́, yã́ dↄ̀ↄde a bↄ ma lɛ́u.
7Asa ma lɛ́ ì sĩana'o, má ye vãi gĩyãio.
8Yã́ pↄ́ dↄ ma lɛ́uↄ maa, a kee faasai ge kpaanlao.
9Aa sĩana vĩ laaideɛ píiɛ, aa zɛvĩ gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄkũ̀ↄnɛ.
10À ma lɛdama sɛ́ dɛ ã́nusua, à dↄ̃a sɛ dɛ vua kɛfɛnaa.
11Asa ↄ̃nↄ bɛɛɛ dɛ òsoↄla, pↄ́ pↄ́ a ni kúwáe i kawào.
12Mapi má ↄ̃nↄ, má laai vĩ, mɛ́ má yãkɛa a zɛ́wa dↄ̃a kũa.
13Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ zaa vãigu ũ. Má za zĩasɛa lɛsĩ ń ĩ́andãao ń zɛa ń vãio ń yãkpaanla'oaogu.
14Lɛdama ń yãkɛkɛa dↄ̃aoá ma pↄ́ɛ, mámɛ má wɛzɛ̃ ũ, ma kĩ́i gbãa ì bↄu.
15Kíaↄ ì kpalable ma sabaiɛ, ↄ̃ kpalablenaↄ ì yã́zɛde dilɛò.
16Gbãadeↄ ì ikokɛ ma sabaiɛ ń dṹnia kpaladeↄ píi.
17Má ye gbɛ̃́ pↄ́ yemaziↄzi, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma wɛɛlɛↄ mɛ́ aa ma e.
18Àizɛɛ ń gawio ku ma ↄzĩ ń ↄda kã́fĩadeo ń namao.
19Nɛ́ pↄ́ mi inɛ́ maa dɛ vua sĩanaa, kã́fĩa pↄ́ mi kɛnɛ́ dɛ ã́nusu maaa.
20Má bɛ yã́ dↄ̀ↄde zɛ́u, mi táa'o zɛ́ súsu guu.
21Mi gbɛ̃́ pↄ́ yemaziↄ gba àizɛɛ, an làasiↄ i pa.
22Dii ma kũa za a zĩ daalɛgↄↄ, e àↄ gɛ́ yã́ pↄ́ a kɛ̀ za káauↄ kɛi.
23À ma dilɛ za asĩnizĩɛ, za a daalɛgↄↄ, dↄ̃ i dṹnia kɛo.
24À ma i zadↄ̃ ísia kuo, nibↄnae ku gↄↄ beeo.
25À ma i sĩ̀sĩↄ ãa, e àↄ gɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ zĩ́napɛlɛi,
26e àↄ gɛ́ dṹnia kálɛi, ge sɛ̃sao ge bùsu wɛ́n do.
27Kɛ́ àlɛ pↄ́ pↄ́ kú musuↄ kɛ, kɛ́ àlɛ bàluma da ísiaa,
28kɛ́ àlɛ lou na musu, kɛ́ àlɛ ísia í zɛ́ fↄ̃,
29kɛ́ àlɛ kↄↄ da ísiaɛ, a í su a baa vĩo, kɛ́ àlɛ tↄↄlɛ zĩ́napɛlɛ, má kú weɛ.
30Má kú aà saɛ zĩpi ziia ũ, ma pↄ ìↄ nawà lá gu lɛ́ dↄ, miↄ pↄnakɛ aà aɛ gↄↄpii.
31Miↄ kↄ̃̀ↄ'o aà dṹniaa, gbɛ̃nazĩnaↄ dɛ ma pↄnakɛbↄ ũ.
32Tiasa ma nɛ́ↄ, à ma yãma. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ma yãkɛaↄ kũa ũ.
33À lɛdama ma, í ↄ̃nↄkũ, ásu niazĩkpaio.
34Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma yãma ìↄ ma dã ma kpɛɛlɛ ũ, ìↄ taamalɛ gↄↄpii.
35Asa gbɛ̃́ pↄ́ ma e wɛ̃ni èɛ, aↄ na ń Diio.
36Gbɛ̃́ pↄ́ kùaa vãi ì azĩaɛɛ, gbɛ̃́ pↄ́ zamaguↄ, ga ↄ̃ aa yei.