Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Tinata Valavalar

Tinata Valavalar 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dave, a kabinana pa i manga oraoro bar, Ma pa di valongore vang ra nilai ra minatoto?
2I tur arama ra ul a buana ta ra papar a nga, Ma ta ra lavur nga varkuvo;
3Ta ra papar a mataniolo ba di olaolo ta ra pia na pal tana, Ta ra matakilalat ba di rukruk tana, i manga oraoro dari:
4Avat a tarai, iau oro avat, Ma ra nilaigu i tadav ra umana natu ra tarai.
5Avat a umana tuptup, avat a minana; Ma avat a umana lunga, boina ba na kapa ra bala i vavat.
6Avat a valongore, tago ina tatike ra umana bo na magit i tuna, Ma ina tak ra ngiegu ta ra dovotina ka;
7Tago ra ngiegu na vatang ra dovotina; Ma ra bul na ngiegu i milikuane ra bilak na mangamangana.
8A lavur tinata na ngiegu dia takodo; Pa ta tinata i gegagege ma pa ta tinata i rara tana.
9Dia kapa pire ra matotono, Ma nina i nuk tadav ra kabinana i mulaot ba dia takodo.
10Avat a vatur vake kaugu varvateten, ma koko ra mani. Ra kabinana, ma koko ra goled i ngatngat;
11Tago ra kabinana i ngatngat ta dir ma ra kiau na kalagi, Ma ra lavur magit ba da kaina upi diat pa dia varogop me.
12Iau ra kabinana, iau tar la ta ra mangamangana kabatau, Ma iau nuk tadav ra minatoto di pait ra umana kalamana magit me.
13A variru tadav ra Luluai i milikuane ra kaina; Iau milikuane tuna ra kolakolo na ninunuk, ma ra ninguk, Ra bilak na mangamangana, ma ra tinata i gegagege.
14A varvateten i vuna tagu, ma tagu di pait ot pa ra magit, Iau tar matoto, ma ra niongor i ki tagu.
15Iau vuna tago ra umana king dia varkurai, Ma ra umana luluai dia tul tar ra umana takodo na vartuluai;
16Iau ra vuna tago ra umana luluai na gunan dia varkurai, Ma ra umana ngalangala, ma ra umana tena varkurai par ta ra. rakarakan a gunagunan.
17Iau mari diat dia mari iau, Ma diat dia ongor ma ra tinikan upi iau diat a na tadav iau.
18A kini na uviana ma ra pite varpa dir ki piragu, A tabarikik ba pa na panie ma ra mangamangana takodo.
19A vuaigu i boina ta dir ma ra goled, a goled i ngatngat, Ma kaugu tinavua i lia ta dir ma ra silva i kat tuna.
20Iau vanavana ta ra nga na mangamangana takodo, Ta ra pal a nga na takodo na varkurai,
21Upi ina vakale diat dia mainge iau ma ra tabarikik, Ma upi ina vabuka kadia umana pal na vuvuvung.
22A Luluai i ga vaki iau ta ra vunapaina iat, Ba pa i ga pait boko kana lavur papalum ania tana.
23Di tar vatur iau pa ania iat, papa ra vunapaina, Ba pa di ga pait vaarike boko ra rakarakan a gunagunan.
24Di ga kava vaarike iau ba pata boko ra lamanana, Ma ra umana mata na tava ba dia buka ma ra tava, patana boko.
25Ba pa di ga page boko ra umana ngala na luana, Ba pa ta buabuana boko di ga kava vaarike iau;
26Ma pa i ga pait boko ra rakarakan a gunagunan ba ra pupui, Ba ra vunapai ra tobon i ra pia.
27Ba i ga vatur mal ra bala na bakut, iau ga ki, Damana bula ba i ga valar vue ra lao ta ra ul a ta,
28Ba i ga mal vapadikat ra maup arama liu, Ba i ga vapadikat ra umana mata na tava ta ra bala na pia,
29Ba i a ga tul tar ra langun ta ra ta, Upi koko ra lavur polo diat a piam vue kana vartuluai, Ba i ga valar ra vunapai ra rakarakan a gunagunan,
30Iau ga ki maravut ia da ra tena madaka; Ma i ga gugu vatikai tagu, Iau ga malamalagene vatikai ta ra luaina matana;
31Iau ga libur ta kana gunagunan ba ra tarai dia ki tana, Ma iau ga gugu ta ra umana natu i ra tarai.
32Io, a umana bul, avat a valongore Iau, Tago diat dia mur kaugu lavur nga dia ti doan.
33Avat a valongore ra varvateten, ma avat a minana, Ma koko avat a ole.
34I ti doan nam ra tutana ba na torom tagu, Ba na mono ta kaugu mataniolo ta ra bungbung par, Ba na kiki pire ra tukal i kaugu matakilalat.
35Tago nina i tikan tadav iau i tikan tadav ra nilaun, Ma na vatur vake ra varmari tai ra Luluai.
36Ma nina i rara kan iau i vakaina ia iat mulai; Ma diat par dia milikuane iau dia mainge ra minat.