Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistea runacunaga Diospa babulninta Eben-ezercho guechurcur aparan Asdod siudäman.
2Chaychömi caycaran «dios Dagón» nishanpa templun. Apashan babultaga chay ïdulupa lädunman churaycäriran.
3Warannin tuta Asdod runacuna yaycur tariran babulpa ñaupancho Dagón lätacasha jitaraycajta. Chaura Dagontaga jogarcärir cashgan ichichiran.
4Yapay warannin tutapis Asdod runacuna Dagontaga tariran Tayta Diospa babulnin ñaupancho lätacasha jitaraycajta. Umanwan maquincunana paquisha jitarpaycaran puncu yaycurinacho. Cuerpullanna sänu caycaran.
5Chaypitami canancamapis Asdod cüracunaga Dagonpa templunman yaycur mana lluchcanchu puncu yaycurina pampata.
6Chaypitaga Asdod runacunata y lädun marcacunacho tiyajtapis chupu gueshyawan Tayta Dios fiyupa castigaran.
7Chayno captinmi Asdod runacunaga cayno ninacuran: «Israelcunapa Diosninpa babulnintaga ama charäshunnachu. Chay Diosmi castigarcaycämanchi noganchïtapis diosninchi Dagontapis.»
8Chaymi llapan Filistea mandajcunata willachiran parlacunanpaj. Chayaptin tapuran: «¿Imatataj rurashun Israelcunapa Diosninpa babulninta?» Niptin paycunaga niran: «Apay Gat siudäman» Chaura Filistea runacunaga Gatman aparan.
9Chaychöpis Tayta Diosga llapan runacunata fiyupa mancharachiran. Chupu usharan wamracunapita asta auquincama.
10Chaura Filistea runacunaga Tayta Diospa babulninta aparan Ecrón siudämanna. Chayman chayaycärachiptin runacuna gaparparan: «Ricay, wañunanchïpaj noganchïmanna apapaycamanchi Israelcunapa Diosninpa babulninta» nir.
11Chay siudächo tiyajcunata Tayta Dios wañuchiptin llapan fiyupa manchariran. Chaymi llapan mandaj Filistea runacunata gayarcachir niran: «Israelcunapa Diosninpa babulninta caypita apacuy. Jorgamushayquiman cutiycachiy llapanchïta mana wañuchimänanchïpaj.»
12Mana wañojcunapapis intëru cuerpuncho chupu yuriran. Chaymi runacunaga fiyupa llaquicuran.