Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Ebɛni-Ɛsɛɛ kɛ́kònnɛ̀ Asidɔdi.
2Kɛ bii dì tɑnnɛ́ bɛ bɔɔ̀ Dɑkɔ̃ɔ̃ tou kɛ́ĩ́nnɛ́ di tɑkɛ́.
3Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Asidɔdi kɔbɛɛ entɛ kɛ́nsɔ̃́ nDɑkɔ̃ɔ̃ do kɛ duɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ íi mbɛ bɔɔ̀ kɛ́cónnɛ́ dì do borɛ̀.
4Di wentírì kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ nDɑkɔ̃ɔ̃ tó do kɛ duɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀, di yuu nɛ̀ di nɔu kɛ̀ dɛ̀ bɔ̀kɛ́ kɛ cóú dɛ kó kudieku bòrì.
5Dɛɛ̀ te nɛ̀ yíenní kɛ̀ dɛ kó bɛbɔɔyɛmbɛ̀ nɛ̀ Asidɔdi ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ dɛ kó kudieku kɛ̀ bɛ̀ í nɑù ku bòrì.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ ku wɛ̃rímú Asidɔdi kɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ potɛ́ fɔ̃kúùkúùrɛ̀ kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, bɛmbɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ yɛ kɔbɛ.
7Bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì tìì bɛ̀ tùɔ̀kɛní, kɛ́kuɔ́ nkɛ dɔ̀: Ti í dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu mbo ti ciɛ, kù ti potɛ́mu, tínti nɛ̀ ti bɔɔ̀ Dɑkɔ̃ɔ̃.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti yóó yĩ́mɛ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Tɔnɛ̀ di kɛ́kɔtɛnɛ̀ Kɑti kó dihɛì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tɔ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Kɑti ɛì.
9Bɛ̀ dì tùɔ̀kɛnko dìì mɔ̀nnì Kɑti, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ dɛ kó dihɛì kɔbɛ bɛmɔu, ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ fɔ̃kúùkúùrɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tɔ kɛ́sɔɔ́nnɛ̀ Ekinɔɔ. Ekinɔɔ kɔbɛ dì yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Bɛ̀ tɔní Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu kɛ bo ti kuɔ timɔu.
11Kɛ múnkɛɛ yú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kpɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ti yóó kú timɔu ndi. Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù do ɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ dihɛì miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ potɛ́mɛ̀.
12Bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ í ku kɛ̀ bɛ̀ɛ muɔkɛ fɔ̃kúùkúùrɛ̀, kɛ́nkuɔ̀nnɛ̀ kuyonku, kɛ̀ yɛdɑbùò ndèkù kɛĩ́nkɛ̀.