Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Filisitininↄ Luda àkpati sì, aↄ̃ bↄ̀o Ɛbɛnɛza aↄ̃ tào Asadↄdi.
2Ben aↄ̃ gɛ̃̀o ń tãa Dagↄni kpɛ́n aↄ̃ dìɛ à saɛ.
3Kɛ̀ guu dↄ̀, Asadↄdideenↄ fɛ̀ɛ idɛ'idɛ, ben aↄ̃ↄ è Dagↄni lɛ̀ɛ tↄↄtɛ a puua Dii àkpati aɛ. Ben aↄ̃ Dagↄni sɛ̀ wà pɛ̀ɛ a gbɛ̀n.
4Kɛ̀ guu dↄ̀ dↄ, aↄ̃ fɛ̀ɛ idɛ'idɛ, ben aↄ̃ↄ è Dagↄni lɛ̀ɛ tↄↄtɛ a puua dↄ Dii àkpati aɛ. À mì kↄ̃n à ↄↄnↄ wòkↄ̃rɛ kaɛna kpɛɛlɛ tintia. À gbãn gↄ̃̀ diɛna ado.
5Beee yãnzi Dagↄni gbã̀gbãrinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛ à kpɛ́n Asadↄdinↄ è kɛ̀sɛ pɛ́ɛ à kpɛ́ kpɛɛlɛ tintiarozi ai kↄ̃n a gbã̀ao.
6Dii ↄ tↄ̃̀ Asadↄdideenↄa à ń ásaru kɛ̀ à gbɛ̀nɛ kàńgu, Asadↄdi kↄ̃n a lakutunↄ píngi.
7Kɛ̀ Asadↄdideenↄↄ è lɛ, aↄ̃ bè: Isarailinↄ tãa àkpati é e àgↄ̃ kúwao kɛ̀ dↄro, zaakɛ èe ↄ tↄ̃ↄwa kↄ̃n wa tãa Dagↄnio pãsĩpãsĩ.
8Ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ ń kínanↄ kàkↄ̃a ń píngi, ben aↄ̃ ń lá wà bè: Dian wé kɛ nà kↄ̃n Isarailinↄ tãa àkpatioee? Ben aↄ̃ bè: Wà gáo Gata. Ben aↄ̃ gàao.
9Kɛ̀ aↄ̃ kào gwe, Dii ↄ tↄ̃̀ wɛ́tɛ gwe deenↄa dↄ, ben wɛ́tɛ pì lògo. Dii gagyãa kàńgu, gbɛ̀nɛ dàńla ń píngi nɛ́ féte gbɛ̃nsi.
10Ben aↄ̃ gàa kↄ̃n Luda àkpati pìo Ɛkɛrↄnu. Kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛo, wɛ́tɛ pì deenↄ wii lɛ̀ wà bè: Wà gɛ̃̀wazi kↄ̃n Isarailinↄ tãa àkpatio lɛ aↄ̃ wa dɛdɛ wa boriiamɛ.
11Ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ ń kínanↄ kàkↄ̃a ń píngi aↄ̃ bèńnɛ: À Isarailinↄ tãa àkpati sɛ́ à táo a gbɛ̀n, lɛ àton wa dɛdɛ wa boriiaro. Zaakɛ gagaa tò wɛ́tɛ pì lògo, Luda ↄ tↄ̃̀ḿma gwe maamaa.
12Gbɛ̀nɛ kà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe garoonↄn, ben wɛ́tɛ pì deenↄ wiii kà ludambɛ.