Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilistia taudia ese Dirava ena Taravatu Maua idia henaoa neganai, idia ese Ebenesera dekena amo idia abia lao ela bona edia hanua Asadoda dekenai.
2Unai gabu dekenai Pilistia taudia ese dirava ta ladana Dagona ena dubu lalonai Taravatu Maua idia atoa vareai, Dagona ena badibadinai idia haginia.
3Daba maragi neganai, Asadoda taudia idia toreisi, idia itaia inai Dagona be tano dekenai ia moru diho, Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai. Vadaeni, idia ese Dagona idia abia isi, iena gabu dekenai idia haginia lou.
4Kerukeru, daba maragi dekenai idia toreisi lou neganai idia itaia, Dagona be tano dekenai ma ia moru diho lou, Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai. Bona idia itaia, Dagona ena kwarana bona iena imana ruaosi be idia makohia, idia be iduara ena badibadinai idia hekure, to Dagona ena tauanina sibona ia noho.
5Unai dainai Asadoda dekenai Dagona ena dubu helaga taudia, bona Dagona ena dubu dekenai idia raka vareai taudia ibounai, be Dagona ena dubu ena iduara badibadinai gabuna idia moia lasi, ia mai bona hari dina.
6Lohiabada ese Asadoda taudia ia panisia mai metau danu, bona ia ese idia ia hagaria. Ma ia ese gudu dikadia dekena amo ia hisihisi henidia, Asadoda hanua dekenai, bona Asadoda kahana ibounai dekenai.
7Vadaeni Asadoda taudia edia lalona idia kehoa, idia gwau, “Israela taudia edia Dirava ese ita bona iseda dirava Dagona ia panisia noho. Iena Taravatu Maua bema iniseni ia noho, dika do ita davaria noho.”
8Unai dainai idia ese Pilistia lohia taudia ibounai idia boiria hebou, idia nanadaia, idia gwau, “Israela ena Dirava ena Taravatu Maua dekenai dahaka do ita karaia?” Idia haere, idia gwau, “Israela ena Dirava ena Taravatu Maua be be Gata dekenai do umui abia lao.” Vadaeni, idia ese Israela ena Dirava ena Taravatu Maua be Gata dekenai idia abia lao.
9To idia abia lao murinai, Gata dekenai ia ginidae neganai, Lohiabada ese unai hanua danu ia panisia, bona hanua taudia ia hagaria bada. Ia ese Gata hanua taudia ibounai, tau bona hahine, maragidia bona buruka ia hisihisi henia, gudu dikadia dekena amo.
10Unai dainai Dirava ena Taravatu Maua be Ekarona dekenai idia siaia. To Dirava ena Taravatu Maua be Ekarona hanua idia abia vareai noho neganai, hanua taudia idia taitai mai boiboi danu, idia gwau, “Israela edia Dirava ena Taravatu Maua idia mailaia vadaeni, ita ibounai bona iseda varavara ibounai alaia totona.”
11Unai dainai Pilistia lohia taudia ibounai idia boiria hebou, idia gwau, “Israela edia Dirava ena Taravatu Maua do umui siaia lou iena gabu korikori dekenai, ita bona iseda bese do ia alaia ore garina.” Badina be hanua taudia ibounai be gari bada ese ia abidia, Dirava ese idia ia panisia auka herea dainai.
12Momo idia mase ore, bona idia mase lasi taudia be gudu dikadia ese idia hisihisi henidia. Ekarona hanua taudia edia taitai be guba dekenai ia daekau lao.