Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera Ebenezerd̶eba ãdji puru Asdod̶aa edesid̶aa.
2Maʌ̃be ãdji ãcõrẽ Dagoʌ̃ ded̶e eded̶aped̶a idji caita cob̶ʌsid̶aa.
3Nurẽma diaped̶ed̶a Asdod̶ebemarã Dagoʌ̃ ded̶e ed̶aa wãbʌdad̶e ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ Dagoʌ̃ra egode b̶arru tab̶ʌda unusid̶aa Ãcõrẽ baurude quĩrãpita. Maʌ̃da idji b̶abarima ãdjia waya ʌ̃ta nũmʌsid̶aa.
4Nurẽma diaped̶a Dagoʌ̃ ded̶aa wãbʌdad̶e wayacusa unusid̶aa Dagoʌ̃ra Ãcõrẽ baurude quĩrãpita egode b̶arru tab̶ʌda. Dji borora jʌwa sid̶a umena ded̶e ed̶a wãbadama b̶ʌá tapanasid̶aa. Dji cacua awa tab̶asia.
5Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa Dagoʌ̃ sacerdoterãda, dewara ẽberãrã sid̶a Dagoʌ̃ ded̶e ed̶a wãbʌdad̶e dji boro, jʌwa sid̶a tapananama jed̶adʌgabadaa.
6Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba Asdo purura, maʌ̃ puru caita b̶ea sid̶a bio biẽ́ b̶ʌsia. Ãdji cacuad̶e zarega odjacuabisia.
7Maʌ̃ carea ãdjirãba nãwã jarasid̶aa: –Israelerã Ãcõrẽ baurudera dadjirã tãẽna eropananiẽ́ panʌa. Idjia dadjirãda, Dagoʌ̃ sid̶a bio biẽ́ o b̶ʌa.–
8Maʌ̃ carea pilisteorãba jũma dji bororãra trʌ̃bid̶aped̶a nãwã iwid̶isid̶aa: –Israelerã Ãcõrẽ baurudera ¿sãwã od̶i?– Dji bororãba panusid̶aa: –Gat purud̶aa eded̶adua.– Ara maʌ̃da Gat purud̶aa edesid̶aa.
9Edeped̶ad̶acarea Ãcõrẽba maʌ̃ puru sid̶a biẽ́ b̶ʌsia. Jũmarã cacuad̶e zarega odjacuabisia. Drõãrãda warrarã sid̶a mãwã osia. Maʌ̃ba purura bio ne wayasid̶aa.
10Maʌ̃ bẽrã pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera Ecroʌ̃ purud̶aa edesid̶aa. Baribʌrʌ jũẽbʌdad̶e maʌ̃ purud̶ebemarãba Ãcõrẽ baurudera ununaped̶a nãwã b̶ia jarasid̶aa: –¡Israelerã Ãcõrẽ baurudera dadjirã quenani carea namaa enebʌdaa!–
11Ãcõrẽba maʌ̃ purura bio biẽ́ b̶ʌd̶a bẽrã zocãrã quinibʌda basía. Maʌ̃ba purura bio ne wayasia. Pilisteorãba ãdji bororãa wayacusa trʌ̃bid̶aped̶a nãwã jarasid̶aa: –Israelerã Ãcõrẽ baurudera ãdjirãmaa jẽda eded̶adua. Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ dadjirãra jũma quenaya.–
12Jũma dji zocai b̶ea cacuad̶e zarega odjacuad̶a bẽrã ãdji ãcõrẽ b̶eaa quĩrã djuburiada iwid̶i duanasid̶aa.