Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisxxeemati Xoossaa Taabootaa omooddidoogaappe guyyiyan, Eben77eezerappe Ashddooda efiidosona.
2Xoossaa Taabootaa efiidi, Daagoona giyo eeqaa keettaa gelissidi, Daagoona matan essidosona.
3Ashddooda asai wonttetta gallassi guuridi denddido wode, GODAA Taabootaa sinttan Daagooni ba som77uwan biittan gufannidaagaa be7idosona! Daagoona denttidi, kase sohuwan essidosona.
4Qassikka wonttetta gallassi guuraara denddidi yiidi, eti GODAA Taabootaa sinttan Daagooni ba som77uwan biittan gufannidaagaa be7idosona! He wode Daagoona guuggeenne a naa77u kushee meqerettidi, pengge gophphiyan de7ees; hinkko asatettai aagee dumma attiis.
5Hegaa gishshau, Daagoona qeesetinne Ashddoodan de7iya Daagoona keettaa geliya asati ubbai Daagoona pengge gophphiyaa hachchi gakkanaashinkka yedhdhi erokkona.
6Ashddooda katamaa bollinne hegaa heeran de7iya asaa bolli GODAA kushee wolqqaamiis; GODAI eta bollan boshaa yeddidi, kixa harggiyan eta qaxxayiis.
7Ashddooda katamaa asai hanidabaa be7ido wode, “Israa7eela Xoossaa kushee nu bollinne nu xoossaa Daagoona bolli wolqqaamido gishshau, Israa7eela Xoossaa Taabootai nu matan gam77oppo” yaagidosona.
8Yaagidi Pilisxxeema halaqata ubbaa banttakko xeesi shiishshidi, “Israa7eela Xoossaa Taabootaa waatonii?” yaagidi oichchidosona. Oichchin halaqati, “Israa7eela Xoossaa Taabootai Gaate giyo katamaa bo” yaagidi zaaridosona. Yaatin, Israa7eela Xoossaa Taabootaa Gaate efiidosona.
9SHin Taabootai Gaate gakkidoogaappe guyyiyan, GODAA kushee he katamaa bolli wolqqaamidi, keehi gita daganttuwaa daganttiis; yaatidi kataman de7iya asaa naatuppe cimaa gakkanaassi kixa harggiyan shociis.
10Hegaa gishshau, Xoossaa Taabootaa Eqiroona katamaa yeddidosona. Xoossaa Taabootai Eqiroona geliyo wode, Eqiroona asati hagaadan yaagidi waassidosona; “Nunanne nu asaa woranau Israa7eela Xoossaa Taabootaa nuukko ehiidosona” yaagidosona.
11Hegaa gishshau, Pilisxxeema halaqata xeesi shiishshidi, “Israa7eela Xoossaa Taabootaa hagaappe diggite; i guyye ba sohuwaa simmo; hegee xayikko, nunanne nu asaa worana” yaagidosona. Aissi giikko, katamaa ubban haiquwaa dagamai de7ees; GODAA kusheekka katamaa bolli wolqqaamiis.
12Haiquwaappe palahida asati kixaa harggidosona; he katamaa waasoinne saluwaa gakkiis.