Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Filisitininↄ Luda àkpatii sì, ò bòo Ɛbɛnɛza ò tào Asadↄdi.
2Akũ ò gɛ̃̀o ń tãna Dagↄ̃ kpɛ́n ò dìtɛ a sarɛ.
3Kũ gu dↄ̀, Asadↄdidenↄ fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ, akũ ò è Dagↄ̃ lɛ̀tɛ zĩtɛ a gbɛrɛa Dikiri àkpati arɛ. Akũ ò Dagↄ̃ sɛ̀ ò vùtɛ a gbɛ̀n.
4Kũ gu dↄ̀ dↄ, ò fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ, akũ ò è Dagↄ̃ lɛ̀tɛ zĩtɛ a gbɛrɛa dↄ Dikiri àkpati arɛ. A mì kũ a ↄnↄ wòwokↄ̃a katɛna kpɛ́lɛlɛ gbĩ̀ia. A gbãn mɛ́ à gↄ̃̀ ditɛna ado.
5Abire yãi Dagↄ̃ gbàgbarinↄ kũ gbɛ̃ kũ òtɛn gɛ̃ a kpɛ́n Asadↄdinↄ dì gɛ̀sɛ pɛ́tɛ a kpɛ́ kpɛ́lɛlɛ gbĩ̀iaro ari kũ a gbãrao.
6Dikiri ↄ tↄ̃̀ Asadↄdidenↄa à ń ásaru kɛ̀ à gbɛ̀nna kàńgu, Asadↄdi kũ a lakutunↄ pínki.
7Kũ Asadↄdidenↄ è lɛ, ò pì: Isarailanↄ tãna àkpati ni le àgↄ̃ kú kũoo la doro, zaakũ àtɛn ↄ tↄ̃wá kũ ó tãna Dagↄ̃o pãsĩpãsĩ.
8Akũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò ń kínanↄ kàkara ń pínki, akũ ò ń lá ò pì: Deran óni kɛ nà kũ Isarailanↄ tãna àkpatiioo? Akũ ò pì: Ò gɛ́o Gata. Akũ ò gɛ̀ɛo.
9Kũ ò kào gwe, Dikiri ↄ tↄ̃̀ wɛ̃tɛ gwe denↄa dↄ, akũ wɛ̃tɛ pìi wã̀. Dikiri gagagyã kàńgu, gbɛ̀nna dàńla ń pínki nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃.
10Akũ ò gɛ̀ɛ kũ Luda àkpatii pìio Ɛkɛrↄnu. Kũ òtɛn gɛ̃o, wɛ̃tɛpidenↄ wiki lɛ̀ ò pì: Ò gɛ̃̀wái kũ Isarailanↄ tãna àkpatiio, de ò ó dɛdɛ ó buriamɛ.
11Akũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò ń kínanↄ kàkara ń pínki ò pìńnɛ: À Isarailanↄ tãna àkpati sɛ́ à táo a gbɛ̀n, de àsun ó dɛdɛ ó buriaro. Zaakũ gaga tò wɛ̃tɛ pìi wã̀, Luda ↄ tↄ̃̀ḿma gwe manamana.
12Gbɛ̀nna kà gbɛ̃ kũ odi garonↄgu, akũ wɛ̃tɛpidenↄ wiki kà ludambɛ.