Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistia taudia ese Dirava ena maua helaḡana e dadia negana ai, idia ese Ebenesere amo e laohaia ela bona Asdod;
2unuseni ai Filistia taudia ese dirava ladana Dagon ena dubu ai e vareailaia, Dagon badibadinai e haginia.
3Daba maraḡi ai, Asdod taudia e tore isi, e itaia, hari Dagon na tano ai vada e goru parapara, Iehova ena maua helaḡana vairanai. Taunabunai, idia ese Dagon e abia isi, ena gabu ai e haginia lou.
4Kerukeru, daba maraḡi ai ma e tore isi, ma e itaia, Dagon na tano ai ma vada e goru parapara lou, Iehova ena maua helaḡana vairanai, bona Dagon kwarana bona imana ruaosi na vada e heutu oho, iduara ikure-ahuna ai heheato, a tau-aninamo heatona ai mia.
5Una dainai Asdod ai Dagon ena hahelaḡa taudia bona Dagon ena dubu ai e raka vareaimu taudia iboudiai na Dagon ena dubu iduarana ikure-ahuna asie moia taomu, ema bona hari dina.
6Iehova imana vada e metau Asdod taudia latadiai; ia ese e hagaridia, bona gudu dikadia amo e hahisidia, Asdod hanuana ai bona Asdod kahana idoinai.
7Bena Asdod taudia lalodia e parara, eto, Israel Diravana ena maua helaḡana na ita dekedai basine mia; badina be ia imana na metau ita latadai, bona eda dirava Dagon latanai.
8Taunabunai, idia na e hesiai, Filistia lohiadia iboudiai e haboudia, eto, Israel Diravana ena maua helaḡana na ede baia karalaia toma? Idia na e haere, eto, Israel Diravana ena maua helaḡana na Gata ba laohaia. Taunabunai, idia ese Israel Diravana ena maua helaḡana na e laohaia Gata.
9E laohaia murinai, Iehova ese ia imana e toia roro, una hanua ihadikana totona, bena gari ese e butudia tao. Ia ese hanua taudia kikina-badana e hahisidia, gudu dikadia amo.
10Taunabunai, Dirava ena maua helaḡana ma e siaia Ekron. A Dirava ena maua helaḡana na Ekron ai e kau negana ai, Ekron taudia e taitai, eto, Israel Diravana ena maua helaḡana vada e mailaia, ita ialada bona varavarada ialadia totona.
11Taunabunai, idia na e hesiai, Filistia lohiadia iboudiai e haboudia, eto, Israel Diravana ena maua helaḡana bavabia oho, ba siaia lao ena gabu korikori, baine alamai bona varavaramai baine aladia na garina. Badina be hanua idoinai na gari bada ese e butua tao. Dirava imana na metau herea unuseni ai;
12asie mase taudia na gudu dikadia ese e hahisidia. Hanua taudia edia taitai na guba ai e daeva.