Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon nailog sa mga Filistihanon ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios, ug gidala nila kini gikan sa Ebenezer paingon ngadto sa Ashdod.
2Gikuha sa mga Filistihanon ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios, ug gidala ngadto sa balay ni Dagon, ug gibutang kini tapad ni Dagon.
3Sa pagka buntag sa dihang sayong namangon ang katawhan sa Ashdod, tan-awa, ilang nakita nga nahulog si Dagon nga nahiumod ang nawong sa yuta sa atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh. Busa gikuha nila si Dagon ug gipahimutang siya pag-usab sa iyang nahimutangan.
4Apan sa pagbangaon nila sa sunod nga kabuntagon, tan-awa, nakita na usab nila nga nahulog si Dagon nga nahiumod ang nawong sa yuta sa atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh. Ang ulo ni Dagon ug mga kamot nangaputol duol sa pultahan. Bugtong lawas nalang niini ang nagpabilin.
5Mao nga, bisan karon, ang mga pari ni Dagon ug si bisan kinsa nga moadto sa balay ni Dagon dili na motamak sa pultahan sa balay ni Dagon didto sa Ashdod.
6Bug-at ang kamot ni Yahweh ngadto sa mga katawhan sa Ashdod. Gilaglag niya sila ug gihampak ug mga hubaghubag, sa tanang sakop nga dapit sa Ashdod.
7Sa dihang naamgohan sa katawhan sa Ashdod ang maong panghitabo, nag-ingnanay sila, “kinahanglan nga dili magpabilin dinhi uban kanato ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel, tungod kay bug-at ang iyang kamot batok kanato ug batok kang Dagon nga atong dios.”
8Busa gipadala nila ug gitigom ang tanang mga pangulong Filistihanon; miingon sila kanila, “Unsa man ang angay natong buhaton sa sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel?” Mitubag sila, “Kinahanglan nga dalahon ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel libot sa Gat.” Ug gidala nila didto ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel.
9Apan human nila kini malibot didto, ang kamot ni Yahweh mihampak niana nga siyudad, nakapahimo sa labihan nga kalibog. Gisakit niya ang mga katawhan niana nga siyudad, lakip na ang tanang dagko ug gagmay; ug ang hubaghubag nitungha kanila.
10Busa ilang gipadala ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios didto sa Ekron, apan sa didto na kini sa Ekron, nanghilak ang mga taga-Ekron, nga nag-ingon, “Gidala nila kanato ang sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel aron mangamatay kita ug ang atong mga katawhan.”
11Busa nangadto sila ug nagtigom ang tanang mga pangulo sa Filistihanon; miingon sila kanila, “Ipahilayo ninyo ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Dios sa Israel, ug tugoti nga mabalik kini sa iyang kaugalingong dapit, aron nga dili na kita niya pamatyon ug ang atong mga katawhan.” Tungod kay aduna may dakong pagkalisang niana nga siyudad; labihan kabug-at ang kamot sa Dios didto.
12Ang mga tawo nga wala mamatay nag-antos sa mga hubaghubag, ug ang panaghilak sa tibuok siyudad miabot sa kalangitan.