Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotami findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun suulunna nan ma. A yi ɲɛɛ fu nun sennin ti mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili nɛn Yerusa, Sadɔki a dii tɛmɛna.
2Naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga, alo a fafe Yusiya a liga kii naxan yi. Koni, a mi so Alatala Batu Banxini. Yamaan mɔn mi yi tinxin.
3A tan nan Alatala Batu Banxin So Dɛɛn Faxaraxini tɔn, a mɔn yi nde dɔxɔ Ofɛli yinna dɛ.
4A yi taane ti Yuda yamanan geya yirene yi e nun sanganso makantanxine fɔtɔn yirene yi.
5A yi Amonine mangan yɛngɛ, a yi e nɔ. Na ɲɛɛn na, Amonine yi gbeti fixɛn kilo wuli saxan so a yii, e nun murutun kilo wuli saxan e nun fundenna kilo wuli saxan. E mɔn ne nan so a yii ɲɛɛ firinden nun a saxandeni.
6Yotami yi sɛnbɛn sɔtɔ, amasɔtɔ a yi tinxin Alatala yɛɛ ra yi, a Ala.
7Yotami kɛwali dɔnxɛne, a yɛngɛn naxanye so e nun a feene birin, ne sɛbɛxi Isirayila mangane nun Yuda mangane kɛdine kui.
8Yotami findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun suulunna nan ma. A yi ɲɛɛ fu nun suulun ti mangayani Yerusalɛn yi.
9Yotami yi faxa, e yi a maluxun a benbane fɛma Dawudaa Taani. A dii xɛmɛna Axasi yi ti a ɲɔxɔni.