Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «2»

Tarih-tǝzkirǝ «2» 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotam tǝhtkǝ qiⱪⱪan qeƣida yigirmǝ bǝx yaxta idi; u Yerusalemda on altǝ yil sǝltǝnǝt ⱪildi; uning anisining ismi Yǝruxa bolup, Zadokning ⱪizi idi.
2U atisi Uzziyaning barliⱪ ⱪilƣanliridǝk Pǝrwǝrdigarning nǝziridǝ durus bolƣanni ⱪildi (lekin u Pǝrwǝrdigarning muⱪǝddǝshanisiƣa kirmidi). Lekin hǝlⱪ yǝnila buzuⱪ ixlarni ⱪiliwǝrdi.
3Pǝrwǝrdigar ɵyining yuⱪiriⱪi dǝrwazisini yasatⱪuqi Yotam idi; u yǝnǝ Ofǝldiki sepildimu nurƣun ⱪuruluxlarni ⱪildi.
4U Yǝⱨudaning taƣliⱪ rayonida xǝⱨǝrlǝrni bina ⱪildi, ormanliⱪlardimu ⱪǝlǝ-ⱪorƣanlar wǝ kɵzǝt munarlirini yasatti.
5U Ammoniylarning padixaⱨi bilǝn urux ⱪilip ularni yǝngdi; xu yili Ammoniylar uningƣa üq talant kümüx, ming tonna buƣday, ming tonna arpa olpan bǝrdi; Ammoniylar ikkinqi wǝ üqinqi yilimu uningƣa ohxax olpan elip kǝldi.
6Yotam Hudasi Pǝrwǝrdigar aldida yollirini toƣra ⱪilƣini üqün ⱪudrǝt tapti.
7Yotamning ⱪalƣan ixliri, jümlidin ⱪilƣan jǝngliri wǝ tutⱪan yollirining ⱨǝmmisi mana «Yǝⱨuda wǝ Israil padixaⱨlirining tarihnamisi»da pütülgǝndur.
8U tǝhtkǝ qiⱪⱪan qeƣida yigirmǝ bǝx yaxta idi; u Yerusalemda on altǝ yil sǝltǝnǝt ⱪildi.
9Yotam ata-bowiliri arisida uhlidi wǝ «Dawutning xǝⱨiri»gǝ dǝpnǝ ⱪilindi; oƣli Aⱨaz uning orniƣa padixaⱨ boldi.