Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotaũ wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ. Aà da tↄ́n Yelusa, Zadoki nɛ́ɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a mae Uzia kɛ̀wa. I gɛ̃ Dii kpɛ́u lá a mae gɛ̃̀uwao. Gbɛ̃́ↄ gì lɛ́ ńzĩa ↄ̃̀ↄkpa e tiaɛ.
3Ɔ̃mɛ Dii kpɛ́ Bↄlɛ Musu kɛ̀kɛ, mɛ́ à bĩ́i pↄ́ kú Ofɛli sĩ̀sĩ musu kɛ̀kɛ bò maamaa.
4À wɛ̃́lɛↄ kàlɛ Yuda bùsu gusĩsĩdeu, mɛ́ à zɛgikĩi gbãaↄ ń gugwakĩi lɛsĩↄ bò sĩ̀sĩ líkpɛdeↄ musu.
5Yotaũ zĩkà ń Amↄniↄ kíao, ↄ̃ à gbãamↄ̀nɛ́. Wɛ̃ bee aa ã́nusu kpàwà tↄnu àaↄ̃ ń kĩnio. Ése ń naao sↄ̃ koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄobasↄo (100.000). Wɛ̃̀ plaade ń a àaↄ̃deo guu màa aa mↄ̀oɛ̀.
6Yotaũ gbãa lɛ́ dɛdɛɛ, kɛ́ aà yãkɛaↄ maa Dii a Luaɛ yã́i.
7Yotaũ yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ń Yuda kíaↄ ladau, zĩ pↄ́ a kàↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi.
8Aà wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ.
9Kɛ́ Yotaũ gà, wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Aaza zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.