Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1योथाम पिप दुम्‍मेनु, २५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम १६ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें येरुशाह बाक्‍माक्‍त। मेको सादोक आ तमी बाक्‍माक्‍त।
2मेकोमी आ आफ उज्‍जीयाह खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। तन्‍न मेको आ आफ खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ खिं मओव़माक्‍त। मो हना यो मुर आन मरिम्‍शो गेय पस ङा पस बाक्‍मा बाक्‍त। २इतिहास २६:२६
3मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिं ङा आइक्‍था ङा लाप्‍चो लेंशा सेला बाक्‍त। मिनु मेकोमी ओफेल ङा गारोम शुश गेय पा बोल्‍यो पा सेला बाक्‍त।
4मेकोमी यहूदा ङा पहाडमी यो सहरपुकी सेला बाक्‍त। मिनु ब्‍वाकी ङा डांडापुकीम बोल्‍यो दरवार नु लाइश्‍शो खिंपुकी सेला बाक्‍त। २इतिहास २६:१०
5मिनु योथाममी अम्‍मोनी आन पिप नु लडाइ पा मेको आन कली ग्रामाक्‍त। मिनु मेको बर्स अम्‍मोनीपुकीम मेको कली सहे का टलेन्‍ट चांदी, १० हजार कोर चेरब नु १० हजार कोर क्‍योव़ज गेमे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम आ नोले ङा बर्स नु मेको क्‍येङा नोले ङा बर्सम यो मोपान तिरो थाप्‍तमे बाक्‍त। टलेन्‍ट का ३४ किलो बाक्‍ब। कोर का २२० लिटर खोदेंशो बाक्‍ब।
6मिनु योथामम परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ ङोंइती रिम्‍शो गेय पतीके मेको थम सक्ति पाइश्‍शो दुम्‍माक्‍त।
7योथामम मार मार पवा, मेको आ पशो लडाइ नेल्‍ले नु आ गाक्‍शो लां इस्राएल नु यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
8मेको पिप दुम्‍मेनु, २५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी यरूसलेमम १६ बर्स सासन पवा बाक्‍त।
9मिनु योथाम बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीमी मेको कली दाऊद आ सहरम थिम्‍मे बाक्‍त। मिनु आ नोले मेको आ तौ आहाज पिप दुम्‍माक्‍त।