Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «2»

Tarix-tezkire «2» 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotam textke chiqqan chéghida yigirme besh yashta idi; u Yérusalémda on alte yil seltenet qildi; uning anisining ismi Yerusha bolup, Zadokning qizi idi.
2U atisi Uzziyaning barliq qilghanliridek Perwerdigarning neziride durus bolghanni qildi (lékin u Perwerdigarning muqeddesxanisigha kirmidi). Lékin xelq yenila buzuq ishlarni qiliwerdi.
3Perwerdigar öyining yuqiriqi derwazisini yasatquchi Yotam idi; u yene Ofeldiki sépildimu nurghun qurulushlarni qildi.
4U Yehudaning taghliq rayonida sheherlerni bina qildi, ormanliqlardimu qele-qorghanlar we közet munarlirini yasatti.
5U Ammoniylarning padishahi bilen urush qilip ularni yengdi; shu yili Ammoniylar uninggha üch talant kümüsh, ming tonna bughday, ming tonna arpa olpan berdi; Ammoniylar ikkinchi we üchinchi yilimu uninggha oxshash olpan élip keldi.
6Yotam Xudasi Perwerdigar aldida yollirini toghra qilghini üchün qudret tapti.
7Yotamning qalghan ishliri, jümlidin qilghan jengliri we tutqan yollirining hemmisi mana «Yehuda we Israil padishahlirining tarixnamisi»da pütülgendur.
8U textke chiqqan chéghida yigirme besh yashta idi; u Yérusalémda on alte yil seltenet qildi.
9Yotam ata-bowiliri arisida uxlidi we «Dawutning shehiri»ge depne qilindi; oghli Ahaz uning ornigha padishah boldi.