Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yotɑmmu do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀, kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ do tú Sɑdɔki kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe kòo yètìrì tu Yedusɑ.
2Kɛ̀ Yotɑmmuu ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, ò do tũ̀nnɛ o cicɛ Osiɑsi borimɛ mmɛ weti weti. Ò nɛ́ do í tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo tuɔ ntihúúntì. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ́ nkpɑɑ́ bo mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ miɛkɛ.
3Weè do mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì diɛrì, kɛ́tũntɛ kuduotí kó yɛbòrɛ̀ pɛ́u Sedisɑdɛmmu ɛì kó dicɛ̃kɑrì bɛ̀ tu dì Ofɛdi.
4Kòo mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ Sudɑɑ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃kperí nɛ̀ yɛdèrɛ̀ titúútì miɛkɛ.
5Weè do dokɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ. Dɛ kó dibenni kɛ̀ Amɔniibɛɛ nhò yietì dɑ̀mpóò timɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè tɔ́nnì sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) nɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì ɔdisì tɔ́nnì sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ́ mmɛ nhò yietì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
6Mɛm̀mɛ kɛ̀ Yotɑmmuu kpenkɛ, kɛ yɛ̃́ ò do tũ̀nnɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kucɛ nku.
7Yotɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dokɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ.
8Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu.
9Kɛ̀ Yotɑmmuu kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti. Kòo birɛ Aɑsii sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.