Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jotam i gat 25 krismas long taim em i kamap king na em i stap king long Jerusalem inap 16 yia. Mama bilong en, em Jerusa, pikinini meri bilong Sadok.
2Jotam i mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, olsem papa bilong en Usia i bin mekim. Na Jotam i mekim wanpela gutpela pasin tu long em i no go insait long haus bilong Bikpela olsem Usia i bin mekim. Tasol ol manmeri bilong Juda i no mekim ol gutpela pasin. Ol i wok long mekim ol kain kain pasin nogut.
3Jotam i tokim ol wokman na ol i wokim dispela dua bilong banis bilong haus bilong Bikpela ol i kolim Dua Antap. Na ol i mekim planti wok bilong strongim banis bilong Jerusalem long hap bilong Ofel.
4Na tu ol wokman bilong en i wokim ol taun long ples maunten bilong Juda. Na long ol maunten i gat planti diwai long en, ol i wokim ol strongpela ples bilong ol soldia i ken hait na pait, na ol taua bilong ol soldia i ken was long ol birua.
5Na bihain, Jotam wantaim ol soldia bilong en i go pait long king bilong kantri Amon wantaim ol soldia bilong en, na ol soldia bilong Jotam i winim tru ol soldia bilong Amon. Orait na Jotam i tokim ol Amon long ol i mas givim takis long em. Long dispela yia ol i givim Jotam 3,400 kilogram silva na 1,000 ton wit na 1,000 ton rais bali. Na ol i givim wankain takis long namba 2 yia na long namba 3 yia tu.
6Jotam i bihainim gut ol pasin God, Bikpela i laikim, olsem na em i kamap strongpela king tru.
7Ol stori bilong olgeta arapela samting Jotam i bin mekim i stap long dispela buk ol i kolim Buk Bilong ol King Bilong Juda Na Israel. Dispela buk i stori tu long ol pait na wok em i bin mekim.
8Jotam i gat 25 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 16 yia.
9Taim Jotam i dai, ol i planim em long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Ahas, i kisim ples bilong en na i kamap king.