Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioasa ese ia king hamatamaia neganai iena mauri lagani be 7 sibona, bona ia be lagani 40 lalonai Ierusalema dekenai ia king. Iena sinana ena ladana be Sibaia, ia be Bere Sieba hahine.
2Ioasa be Lohiabada ena vairana dekenai kara maoromaoro ia karaia, hahelagaia tauna Iehoiada ena mauri lagani ibounai lalonai.
3Iehoiada ese adavana rua Ioasa totona ia abia hidi, bona idia ese Ioasa ena natuna tau bona natuna hahine ia dekenai idia havaraia.
4Gabeai, Ioasa ia laloa, Lohiabada ena Dubu Helaga do ia hanamoa lou be namo.
5Vadaeni ia ese hahelagaia taudia bona Levi taudia ia haboua, idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Iuda hanuadia dekenai do umui lao, Israela taudia ibounai dekena amo moni do umui haboua, inai be lagani ta ta emui Dirava ena Dubu hanamoa lou totona idia henia noho moni. Bona inai moni haboua gaukara do umui karaia haraga.” To Levi taudia ese unai gaukara idia karaia haraga lasi.
6Unai dainai king Ioasa ese Hahelagaia Tauna Badana Iehoiada ia boiria, ia nanadaia, ia gwau, “Badina dahaka Levi taudia oi oda henidia goada lasi, vadaeni idia ese Iuda bona Ierusalema dekena amo takisi moni idia mailaia lasi? Unai takisi moni be Lohiabada ena hesiai tauna Mose ese Israela taudia edia latanai ia gwauraia gauna, Taravatu Maua ena Palai Dubu hanamoa lou totona gauna, ani?”
7Badina be unai hahine dikana Atalaia ena natuna tau ese Dirava ena Dubu Helaga idia vareai kava, idia hadikaia, bona gau helagadia ibounai be Bala dirava tomadiho henia totona idia gaukaralaia vadaeni.
8Unai dainai king ese idia ia oda henia, vadaeni idia ese maua ta idia karaia, Lohiabada ena Dubu Helaga ena iduara badana ena murimurinai idia atoa.
9Vadaeni Iuda bona Ierusalema ena kahana ibounai dekenai hereva idia siaia, takisi moni be Lohiabada dekenai do idia mailaia. Unai takisi be Dirava ena hesiai tauna Mose ese tano kaukau dekenai Israela taudia edia latanai ia gwauraia gauna.
10Vadaeni lohia taudia ibounai bona taunimanima ibounai ese mai edia moale danu edia takisi moni idia mailaia, maua lalonai idia udaia, ela bona ia honu.
11Dina ibounai Levi taudia ese maua be king ena opesa taudia dekenai idia abia lao. Bema idia itaia, moni momo be maua lalonai ia noho neganai, king ena toretore tauna bona Hahelagaia Tauna Badana ena hesiai tauna idia mai, bona idia ruaosi ese maua ena anina idia bubua. Vadaeni maua ma idia abia lao, iena gabuna dekenai idia atoa lou. Inai bamona idia karaia nega momo, ela bona moni momo idia haboua vadaeni.
12King Ioasa bona Iehoiada ese, unai moni be Lohiabada ena Dubu Helaga hanamoa lou gaukara idia naria taudia dekenai idia henia. Vadaeni inai gaukara biagudia ese nadi gaukaralaia taudia bona kamuta taudia bona auri bona auri laboralabora gaukaralaia taudia danu edia gaukara davana idia henia, Dubu hanamoa lou gaukara do idia karaia totona.
13Gaukara lalonai idia vareai taudia be idia gaukara goadagoada, bona Dubu Helaga hanamoa lou gaukara idia karaia namonamo. Idia ese Dirava ena Dubu idia hanamoa lou, iena toana gunana korikori dekenai, bona ma idia ha-aukaia danu.
14Gaukara idia haorea neganai, moni orena, idia do gaukaralaia lasi gaudia, be king bona Iehoiada dekenai idia henia. Unai moni dekena amo Lohiabada ena Dubu Helaga ena kohu idauidau idia karaia, tomadiho totona gaudia, hegeregere sipunu, mereki, kapusi, bona uro, golo bona siliva gaudia, ma gabua bouboudia, bona mai bonana namo muramura gabua totona gaudia. Iehoiada ena mauri dinadia ibounai lalonai, idia gabua bouboudia be Lohiabada dekenai idia henia noho, henia noho, Dubu Helaga lalonai.
15To Iehoiada be ia buruka, iena mauri lagani be momo herea, vadaeni ia mase. Iena mase neganai iena mauri lagani be 130.
16Vadaeni Davida Ena Hanua lalonai idia guria, king taudia edia guria gabuna dekenai, badina ia ese kara namodia Israela taudia totona, Dirava totona, bona Dubu Helaga totona ia karaia vadaeni.
17Iehoiada ia mase murinai, Iuda lohia taudia idia mai, king Ioasa dekenai idia tomadiho henia. Vadaeni king ese edia hereva ia kamonai henia,
18bona idia ese Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava ena Dubu Helaga idia rakatania, Asera kaivakuku bona kaivakuku haida idia tomadiho henia. Idia edia kerere dainai, Dirava ena badu be Iuda bona Ierusalema edia latanai ia vara.

19Lohiabada ese peroveta taudia idia dekenai ia siaidia, edia sisiba do idia kamonai, bona ia dekenai do idia giroa lou totona. To taunimanima ese peroveta taudia edia sisiba hereva idia kamonai henia lasi.
20Vadaeni Dirava ena Lauma ese Sekaraia, hahelagaia tauna Iehoiada ena natuna tau ia abia, bona ia ese taunimanima edia vairanai ia gini, ia gwau, “Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: ‘Badina dahaka umui ese Lohiabada ena oda umui kamonai henia lasi? Umui ese namo ta do umui davaria lasi, to dika momokani. Umui ese Lohiabada umui rakatania vadaeni dainai, ia ese umui danu ia rakatania vadaeni.’ ”
21To idia ese Sekaraia hadikaia dalana idia tahua hebou, bona king ese ia oda henidia dainai, idia ese nadi dekena amo Sekaraia idia hodoa mase, Lohiabada ena Dubu Helaga ena ariara magu lalonai.
22Unai kara dekena amo, king Ioasa ese Iehoiada, Sekaraia ena tamana, ena bogahisihisi ia dekenai ia laloa lasi, to iena natuna ia alaia mase. Sekaraia ia mase lao noho neganai, ia ese Ioasa dekenai ia boiboi, ia gwau, “Lohiabada ese inai kara do ia itaia, bona inai oiemu kerere ena davana do ia henia!”
23Lagani ena dokona neganai, Suria tuari orea ta be Ioasa tuari henia totona ia mai. Iuda dekenai bona Ierusalema dekenai idia ginidae. Suria taudia ese Iuda lohia taudia ibounai idia alaia mase. Tuari dekenai idia abia kohu be Damaseko dekenai idia abia lao.
24Inai Suria tuari orea be bada lasi, bona Iuda tuari orea be bada, to Lohiabada ese Suria taudia ia durua dainai, idia ese Iuda taudia idia halusia, Iuda taudia ese edia sene taudia edia Dirava, Lohiabada, idia rakatania dainai. Inai dekena amo Dirava ese Ioasa dekenai iena kerere davana ia henia.
25Suria taudia ese Ioasa idia haberoa dikadika, bona Suria dekenai idia giroa lou neganai, Ioasa ena hesiai taudia rua ese Ioasa ena mase dalana idia tahua, ia ese hahelagaia tauna Iehoiada ena natuna tau ia alaia dainai. Vadaeni idia ruaosi ese iena mahuta patana ena latanai Ioasa idia alaia mase. Vadaeni Ioasa be ia mase, bona Davida ena Hanua lalonai idia guria. To king taudia edia guria gabuna dekenai idia guria lasi.
26Ioasa ena mase dala idia tahua taudia be Sabada, Amono hahine ladana Simeata ena natuna, bona Iehosabada, Moaba hahine ladana Simiriti ena natuna.
27Ioasa ena natuna tau edia sivarai, bona peroveta hereva momo, Ioasa totona idia gwauraia gaudia, bona Dirava ena Dubu Helaga be Ioasa ese ia hanamoa lou ena sivarai, be King Taudia edia Buka, ena anina idia hedinaraia hereva lalonai idia torea vadaeni. Ioasa ena gabuna dekenai iena natuna tau Amasaia ese king dagi ia abia.