Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruwɑ Yoɑsi u mɔ sɑnɑm mɛ u bɑndu di. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ weeru bɑndu sɔɔ Yerusɑlɛmuɔ. Win mɛron yĩsirɑ Sibiɑ, Beri Sebɑgii.
2Yoɑsi u kuɑwɑ ye yɑ Yinni Gusunɔ wɛ̃re yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑn wɑ̃ɑru kpuro sɔɔ.
3Yerɑ Yehoyɑdɑ u Yoɑsi kurɔbu yiru suɑ. Mɑ bɑ Yoɑsi bii tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu mɑruɑ.
4Yenibɑn biruwɑ Yoɑsi u gɔ̃ru doke u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru sɔmɛ.
5Mɑ u yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑ mɛnnɑ u nɛɛ, i yɑrio i dɑ Yudɑbɑn wusu sɔɔ, kɑ Isirelibɑgisɔ i gobi mwɛɛri wɔ̃ɔ bɑɑgere i kɑ Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sɑ̃ɑ yeru sɔmɛ. I de i ye ko fuuku. Adɑmɑ Lefibɑ bɑ ǹ ye kue.
6Yerɑ sinɑ boko u yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑ sokɑ. U nùn bikiɑ u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ ǹ Lefibɑ gobi yi bikie yi Mɔwisi Yinni Gusunɔn sɔm kowo u Isirelibɑ bure bu kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru sɔmɛ.
7Domi Atɑli tɔn kɔ̃so wi kɑ win bibu bɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun yɑ̃nu gurɑ kɑ ten dendi yɑ̃nu bɑ kɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli sɑ̃wɑ.
8Yerɑ sinɑ boko u nɛɛ, bu de bu kpɑkoro piibu gɑgu ko, kpɑ bu gu yi sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ tɔɔwɔ.
9Mɑ bɑ kpɑrɑ Yudɑɔ kɑ Yerusɑlɛmuɔ bɑ nɛɛ, bu kɑ gobi yi nɑ yi Mɔwisi Gusunɔn sɔm kowo u Isirelibɑ bure gbɑburɔ mi gɑ̃ɑnu ku rɑ kpi.
10Yɛnu yɛ̃robu kɑ tɔn be kpuro bɑ nuku dobu kuɑ. Mɑ bɑ kɑ gobi nɑ bɑ kpɛ̃ɛmɔ kpɑkoro te sɔɔ sere tɑ kɑ yibɑ.
11Tɔ̃ɔ bɑɑtere Lefibɑ bɑ rɑ nɛwɑ bu kpɑkoro te suɑ bu kɑ dɑ tɔn be sinɑ boko u gɔsɑ bɑ n dɑ ginɑ tu mɛɛrim mi. Bɑ̀ n deemɑ kpɑkoro te, tɑ yibɑ, yerɑ sinɑ bokon tire yoro kɑ yɑ̃ku kowo tɔnweron sɔmɔ bɑ rɑ gobi yi wie kpɑ bu kpɑkoro te wesiɑ ten ɑyerɔ. Nge mɛyɑ bɑ rɑ ko tɔ̃ɔ bɑɑtere, kpɑ bu gobi wɑ yi n kpɑ̃.
12Yen biru sinɑ boko kɑ Yehoyɑdɑ bɑ rɑ gobi yi tɔn be wɛ̃ be bɑ sɔmbu te nɔmu sɔndiɑ. Domi bɑ sɔm kowobu suɑ be bɑ koo gobi kɔsiɑ. Ben gɑbu bɑ sɑ̃ɑwɑ kpee dɑ̃kobu, gɑbu dɑ̃ɑ dɑ̃kobu, gɑbu mɑɑ be bɑ rɑ sisu kɑ sii gɑndun sɔmburu ko. Tɔn beni kpurowɑ bɑ koo dii te sɔmɛ.
13Be bɑ sɔmbu te nɔmu sɔndiɑ, bɑ sɔmburu kuɑ. Mɑ bɑ derɑ bɑ sɑ̃ɑ yee te sɔmmɔ. Bɑ dii te sɔnwɑ tɑ dɑm kuɑ.
14Sɑnɑm mɛ bɑ sɔmbu te kuɑ bɑ kpɑ yerɑ bɑ kɑ gobi yi yi tie nɑ sinɑ boko kɑ Yehoyɑdɑn mi. Bɑ sɑ̃ɑ yee ten dendi yɑ̃nu kuɑ kɑ mi bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kon dendi yɑ̃nu, kɑ nɔri, kɑ dendi yɑ̃nu gɑnu ni bɑ kuɑ kɑ wurɑ kɑ sii geesu. Bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugii ni kowɑ Yehoyɑdɑn wɑ̃ɑrun tɔ̃ru kpuro sɔɔ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
15Yen biru, Yehoyɑdɑ u tɔkɔru kuɑ kɔ̃ɔ kɔ̃ɔ. Mɑ u kpunɑ u gu. U mɔwɑ wɔ̃ɔ wunɑɑ teeru kɑ wɔkuru sɑnɑm mɛ u gu.
16Mɑ bɑ nùn sikuɑ Dɑfidin wuuɔ, mi bɑ rɑ sinɑmbu sike. Domi u geɑ kuɑ Isireliɔ kɑ mɑɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ kɑ sere sɑ̃ɑ yee ten mi.
17Yehoyɑdɑn gɔɔn biru, Yudɑn wirugibu bɑ nɑ bɑ sinɑ boko kpunɑ kɑ bɛɛrɛ, mɑ u ben gɑri swɑɑ dɑki.
18Yerɑ bɑ Gusunɔ ben bɑɑbɑbɑn Yinnin sɑ̃ɑ yeru biru kisi. Mɑ bɑ dɑ bɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑte sɑ̃ɑmɔ kɑ sere bwɑ̃ɑrokunu gɑnu. Yerɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmugibu mɔru kuɑ. Domi bɑ torɑ.

19Yinni Gusunɔ u bu win sɔmɔbu gɔriɑ bu wɑ bu kɑ gɔ̃ru gɔsiɑ bu wurɑmɑ win mi. Mɑ sɔmɔ be, bɑ kɑ bu gɑri kuɑ. Adɑmɑ bɑ ǹ swɑɑ dɑki.
20Yerɑ Yinni Gusunɔn Hunde u Sɑkɑri, yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑn bii yɔɔwɑ. Mɑ u yɔ̃rɑ tɔmbun wuswɑɑɔ u nɛɛ, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u gerumɔ. U nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ i win woodɑbɑ sɑrɑmɔ. I ǹ mɑɑ koorɔ. Domi i wi, Yinni Gusunɔ deri. Yen sɔ̃nɑ win tii u koo mɑɑ bɛɛ deri.
21Yerɑ bɑ nɔɔ toosi kuɑ kɑ sinɑ boko. Mɑ u bu woodɑ wɛ̃ bu kɑ Sɑkɑri kpenu kɑsuku bu go Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑɔ.
22Sinɑ boko Yoɑsi u duɑri geɑ ye Sɑkɑrin tundo Yehoyɑdɑ u nùn kuɑ. Ye Sɑkɑri u gɔɔ dɔɔ, yerɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, ɑ wɑɑwo kpɑ ɑ bɑɑwure siriɑ.
23Wɔ̃ɔ tiɑn biru, Sirigibun tɑbu kowobu bɑ Yoɑsi wɔrimɑ. Bɑ Yudɑn tem kpuro wukiri, bɑ tunumɑ sere Yerusɑlɛmuɔ. Mɑ bɑ wirugibu go go bɑ ben yɑ̃nu gurɑ bɑ kɑ ben sinɑ boko dɑɑwɑ Dɑmɑsiɔ.
24Tɑbu kowo be Sirigibu bɑ kɑ nɑ mi, bɑ ǹ dɑbi. Adɑmɑ kɑ mɛ, Yinni Gusunɔ u derɑ bɑ Yudɑbɑn tɑbu kowo dɑbi dɑbinu kɑmiɑ. Domi bɑ wi, Gusunɔ ben bɑɑbɑbɑn Yinni deri. Nge mɛyɑ Yinni Gusunɔ u Sirigibu dendɑ u kɑ Yoɑsi sɛɛyɑsiɑ.
25Sɑnɑm mɛ Sirigii be, bɑ biru kisi, bɑ Yoɑsi deri wɑhɑlɑ bɑkɑ sɔɔ, mɑ win bwɑ̃ɑbɑ nùn seesi bɑ go win kpin yerɔ yèn sɔ̃ u yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑn bibu go. Mɑ bɑ nùn sikuɑ Dɑfidin wuuɔ. Adɑmɑ bɑ ǹ kɑ nùn de mi bɑ rɑ sinɑmbu sike.
26Be bɑ nùn seesi, berɑ Sɑbɑdi kɑ Yosɑbɑdi. Sɑbɑdin mɛron yĩsirɑ Simɛɑti, wi u sɑ̃ɑ Amɔni, Yosɑbɑdin mɛron yĩsirɑ mɑɑ Simɛriti, wi u sɑ̃ɑ Mɔɑbu.
27Yoɑsin bibun geeru kɑ gɑri yi bɑ geruɑ win sɔ̃ kɑ sere Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee te u sɔnwɑ, ye kpuron gɑri yi yoruɑ sinɑmbun fɑɑgin tireru sɔɔ. Win bii Amɑsiɑwɑ u bɑndu di win ɑyerɔ.