Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Soɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu o yɔ̃ do tú Bɛɛrisebɑɑ ɛì kou nwe, kòo yètìrì tu Sibiɑ.
2Kɛ̀ Soɑsii ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ fòmmu mumɔu miɛkɛ.
3Kɛ̀ Yoyɑdɑ ò puó mbɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kòo piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí.
4Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Soɑsii duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
5Kòo tíí nyikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ kɛ́cuɔ́ní idíítí Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu borɛ̀. Bɑ́ dìì benni Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tũntimù kpɛ́í. Dɔɔ̀nɛ̀ ti mɛcɑ̃ɑ̃. Bɑ́ Defiibɛ í ntì dɔ̀ɔ̀ mɛcɑ̃ɑ̃.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú ikuɔ́ nìùtì diɛwè Yoyɑdɑ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do yɛ̃ nDefiibɛ níí cuɔ́ wèè dɑ̀mpóò Sudɑɑ kɔbɛ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. Dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ í ò cuɔ́?
7Onitipoyɛiwe Atɑdii nɛ̀ o bí bɛɛ̀ cɑ̀kɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tùótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ tì kɛ tì pĩ̀ńnɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó mutɔ̃mmú.
8Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tɛtɔutɛ kɛ́ tɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀,
9kɛ́pĩɛ̃kɛ́ Sudɑɑ ɛkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu bɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́ntɔuní ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do bɛ́i ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ́nyɛ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ dò nkɛ́nyietì ìì díítí.
10Kɛ̀ diwɛ̀ìi pĩ́ mbɛkótíbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní idíítí kɛ ɑ̃ɑ̃̀ dɛ kó tɛtɔutɛ miɛkɛ kɛ̀ tɛ̀ yɑ̀ɑ píɛnnɛ̀.
11Defiibɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì tɛtɔutɛ cɛ̃ɛ̃kɛmɛ̀ kɛ́ tɛ̀ tùótɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ tɛ̀ duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì mutɔ̃mmú, kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kou kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ tùótɛ́ kɛ́utɛ́ idíítí kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ tɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ tɛ do ĩ́ĩ́kú dɛ̀. Bɛ̀ do mɛ dɔɔri yɛwe yɛmɔu kɛ́cuɔ́ idíítí mɛdiɛ̀.
12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì tùótɛ́ kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ ni ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ nyietì bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ ntimɑ́tì kó mutɔ̃mmú nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɔ̃mu, kɛ̀ bɛ̀ bo tũntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
13Kɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ mpĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ tũnni Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kèrí sɛ́i. Mɛm̀mɛ bɛ̀ tũ̀ntɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ kpenkɛ mɛsɑ̀ɑ̀.
14Bɛ̀ dèè dìì mɔ̀nnì kɛ́tɔo okpɑ̀ɑ̀tì Yoyɑdɑ timɑ́tì pɛ́ítì sɔnti kɛ̀ bɛ̀ɛ tì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì bɛ̀ yó mpĩ́nnɛ̀ tì mutɔ̃mmú, kɛ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀, ibòòkɛ nɛ̀ mɛsɔɔ nkó tinɛntì tɛtì nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti kɛ̀ bɛ̀ nfeu ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ iwũɔ̃ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tuɔ̀, Yoyɑdɑ fòmmu mumɔu miɛkɛ.
15Kɛ̀ Yoyɑdɑ kótɛ́ kɛ́tuɔkɛ o we kɛ́kú, kɛ́ nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (130).
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ bɛ̀ kũrì dɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Dɑfiti ɛì kó ifɔ̃ti. Kɛ yɛ̃́ ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ kɛ dɑkɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í.
17Yoyɑdɑ kṹṹ nkó difɔ̃nkúò, kɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́dɔu nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɔ̃nkɛ o ììkɛ̀ kóò dɛ́úkùnnɛ kɛ̀ wèe yie mbɛ kpɛti.
18Mɛm̀mɛ bɛ̀ bùtínnɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù kɛ́dɔɔ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi kɛ́fííkú itedɛí. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ do Sudɑɑ tempɛ̃ nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu dɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í.

19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛní ku borɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í mbɛ̀ kèńtɛ́.
20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ birɛ Sɑkɑrii ĩ́nkɛ̀, kòo cómmú bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie ntú dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yetɛ ku tɑnnɔ̀ di í yóó yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀ di mɛ nkù yetɛmɛ̀ kù di yetɛmu.
21Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑkɛ o kpɛ́í nkòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀ kɛ́kuɔ.
22Okpɑ̀ɑ̀tì Soɑsi do í kpɑɑ́ yɛ̃́ Yoyɑdɑ do ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ kɛ́kuɔ o birɛ Sɑkɑrii kòo nyóó kú, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nni nwúó nkɛ́ ti pútɛ́.
23Kɛ̀ dibenni tɛrì nyɛtìní kɛ̀ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́do Soɑsi Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́kuɔ yɛhɛkɛ̀ kó bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ bɛmɔu kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ, kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nDɑmɑɑsi ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɛmɔu.
24Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɛ nyí nkɔ̀too kɛ sũ, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ nsũ kɛ í sénní kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɔu miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do kù bùtínnɛ́mɛ̀ kunku bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do duɔ́ nkɛ̀ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bɛ̀ potɛ́ kɛ bo yṹɔ̃́ mbɛ to,
25kɛ́kɔutɛ okpɑ̀ɑ̀tì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ wè nduɔ́ kɛ mɔ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kóò yóu, kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ dɑkɛ o kpɛ́í ò kùɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ikuɔ́ nìùtì Yoyɑdɑ birɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì bɛ̀ nɛ́ do í ò kũnnɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó ifɔ̃ti.
26Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do dɑ̀kɛ o kpɛ́í: Amɔniibɛ botí kóo nitipòkù Simmɛɑti birɛ Sɑbɑdi nɛ̀ Mɔɑbiibɛ botí kóo nitipòkù Simudi birɛ Yoyɑbɑdi.
27O bí yètɛ̀ nɛ̀ o tɔ̃mmú diɛmù ò pĩ mmù nɛ̀ ò tũ̀ntɛmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̀tɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.