Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoasi wɛ̃̀ soplade guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ blaɛ. Aà da tↄ́n Zibia, Bɛɛsɛba nↄɛɛ.
2Yoasi yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ sa'onkia Yoiada gↄↄ.
3Yoiada nↄsɛ̀ Yosiaɛ plaɛ, ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ ì'ińnↄ.
4Bee gbɛa Yoasi zɛ̀ò à Dii kpɛ́ kɛkɛ.
5À sa'onaↄ ń Levii bui kĩniↄ sìsi, a ònɛ́: À gɛ́ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu, í Isailiↄ wɛ̃̀'ↄ̃a kãaa à á Lua kpɛ́ kɛkɛò. À kɛ kpakpa. Levii buipiↄ i kɛ kpakpa sↄ̃o.
6Ɔ̃ kí sa'onkia Yoiada sìsi, à aà là à mɛ̀: Wɛ̃̀'ↄ̃a pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi ń Isailiↄ píi dìlɛ wà kpa ikoyã zwã̀akpɛ yã́i, bↄ́yãi ni gbɛa Levii buiↄwa aa si Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄwa píio ni?
7Asa nↄɛ vãi Atalia nɛ́ↄ mɛ́ Lua kpɛ́ gbaↄ gbòo yãa. Baa se aa zↄblè tã́aↄnɛ ń Lua kpɛ́ zĩkɛbↄↄ.
8Kí mɛ̀ wà ↄkakpagolo kɛ, ↄ̃ wa kɛ̀ wa dìlɛ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ bↄlɛu.
9Wà kpàwakɛ̀ Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo, wà mɛ̀ baade mↄ́ Diiɛ ń wɛ̃̀'ↄ̃a pↄ́ Lua zↄ̀blena Mↄizi gbɛ̀a Isailiↄwa guwaiwaiuo.
10Ɔ̃ kíaↄ ń gbɛ̃́piio mↄ̀ò ń pↄnao aa kà kpagolopiu e à pà.
11Tó Levii buiↄ è kpagolopi ↄ̃a zↄ̃ↄkũ̀, ↄ̃ aaì sɛ gɛò kí ìwaↄnɛ, ↄ̃ kí lakɛ̃na ń sa'onkia plaadeo aaì mↄ a ↄ̃a bↄlɛ, aaì kpagolopi sɛ gɛ dilɛ a gbɛu. Màa aaìↄ kɛ lá gu lɛ́ dↄ e ↄ̃a gɛ̀ zↄ̃ↄkũ̀.
12Kí ń Yoiadao ↄ̃api kpà Dii uazĩkɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa, ↄ̃ aaìↄ fĩaboò gbɛ̀'ãnaↄ ń li'ãnaↄ ń kpɛdↄnaↄnɛ, aaↄ Dii kpɛ́ kɛkɛò. Aaì fĩabo gbɛ̃́ pↄ́ aaì mↄsi ń mↄgotɛ̃opiↄnɛ lↄ.
13Zĩpi dↄaanaↄ zĩkɛ̀, ↄ̃ Lua kpɛ́ kɛkɛa táa'ò ń ↄzĩ, aa tò kpɛ́pi sù a gbɛu lá a káauwa.
14Kɛ́ aa zĩpi mìdɛ, aa mↄ̀ ↄ̃a pↄ́ gↄ̃̀ kpà kí ń Yoiadaowa, ↄ̃ wà Dii kpɛ́ zĩkɛbↄↄ pìò, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi pↄ́ↄ ń toonaↄ ń vua pↄeↄ ń ã́nusu pↄeↄ. Wìↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii ua mↄ̀ↄmↄↄ Yoiada gↄↄɛ.
15Yoiada zikũ̀ táotaoɛ. Aà wɛ̃̀ basoolokwide guu ↄ̃ à gà.
16Wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, wà aà mia kpàkↄ̃i ń kíaↄ, asa à yãmaakɛ̀ Isaili bùsuu Luaɛ ń Luapi kpɛ́o yã́ musuɛ.
17Yoiada gaa gbɛa Yuda kíaↄ mↄ̀ kulɛkɛ̀ kíɛ, ↄ̃ à ń yãmà.
18Aa pãkpà Dii ń deziↄ Lua kpɛ́zi, aa zↄblè Asetaati lipɛlɛↄnɛ ń tã́a pãleↄ. Ɔ̃ Dii pↄ pà Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píizi tàae pↄ́ aa kɛ̀pi yã́i.

19À ãnabiↄ zĩ̀má aa ɛa suwa, aalɛ ń tàaeↄ onɛ́, aai swã́sɛio.
20Lua Nisĩna dɛ̀dɛ sa'onkia Yoiada nɛ́ Zakaliwa, ↄ̃ à zɛ̀ gbɛ̃́ↄ aɛ, a ònɛ́: Lua mɛ̀, àkɛa a pã a yã́ai? A bↄánↄ nao. Lá a pãkpà Diizi, à pãkpàázi sↄ̃ɛ.
21Ɔ̃ aa lɛkpàaĩaàzi, aa aà pàpa ń gbɛo Dii ua, kɛ́ kí mɛ́ ò yã́i, ↄ̃ à gà.
22Gbɛ̃kɛ pↄ́ Zakali mae Yoiada kɛ̀ kí Yoasiɛ yã́ i dↄaàguo, ↄ̃ à aà nɛ́pi dɛ̀. Gↄↄ pↄ́ nɛ́pi lɛ́ ga à mɛ̀: Dii a yã́ pↄ́ wa kɛ̀mɛɛ e, i a tↄsimɛɛ.
23Kɛ́ wɛ̃̀ sù, Sili zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ ń Yoasio, ↄ̃ aa lɛ̀lɛ Yuda bùsuwa ń Yelusalɛũo. Aa Yuda dↄaanaↄ dɛ̀dɛ píi, ↄ̃ aa pↄ́ↄ nàaa aa kpã̀sã ń kíaɛ Damasi.
24Baa kɛ́ Sili zĩgↄ̃ↄ dasio, Dii Yoasi zĩgↄ̃ pↄ́ aa dasi maamaaↄ nànɛ́ ń ↄzĩ, asa aa pãkpà Dii an deziↄ Luaziɛ. Màa yã́ zↄ̃̀lɛ Yoasiwa.
25Kɛ́ Siliↄ tà, aa Yoasi tò we, à kɛ̀'ĩa maamaaɛ, ↄ̃ aà ìwaↄ lɛkpàaĩaàzi, kɛ́ à sa'ona Yoiada nɛ́ dɛ̀ yã́i, ↄ̃ aa aà dɛ̀ a liia. Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, ãma wì aà mia kpakↄ̃i ń kíaↄo.
26Amↄni nↄɛ Simɛata nɛ́ Yozaba ń Mↄabu nↄɛ Somɛɛ nɛ́ Yozabao mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛkpàaĩaàzipiↄ ũ.
27Aà nɛ́ↄ yã́ ń ãnabikɛyã pↄ́ wa ò aà musuo ń Lua kpɛ́ kɛkɛa yã́o, yã́piↄ ku kíaↄ ladau. Aà nɛ́ Amazia mɛ́ zↄ̃̀lɛ kpalau aà gbɛu.