Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioasa e lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na hitu hona; ia na laḡani hari-ahui Ierusalem ai e lohiava. Sinana ladana na Sibia; ia na Bere-sieba hahinena.
2Ioasa na Iehova vairanai e kara maoromaoro, hahelaḡa tauna Iehoiada ena mauri dinadia iboudiai lalodiai.
3Iehoiada ese ia adavana rarua e abidia hidi; bena ia ese natuna mamaruanedia bona hahinedia e havaradia.
4Una murinai, Ioasa na lalona e hadaia Iehova ena dubu baine hanamoa lou eto.
5Bena ia ese hahelaḡa taudia bona Levi taudia e haboudia, e hereva henidia, eto, Iuda hanuadia baola, Israel taudia iboudiai edia amo moni ba habou, laḡani ta ta amo emui Dirava ena dubu ba hanamoa helaoreana; ḡaukara ba haharagaia. A Levi taudia ese ḡaukara na se haharaḡaia.
6Taunabunai, hanua pavapavana ese hahelaḡa tauna badana Iehoiada e boiria, e nanadaia, eto, Badina be dahaka Levi taudia so haduadia goada, idia ese Iuda bona Ierusalem amo tax monina, Iehova ena hesiai tauna Mose ese Israel hegogona latanai e gwauraia ḡauna, taravatu mauana kalagana ena, asie abia, asie mailaia?
7Badina be una hahine dikana Atalia natuna mamaruanedia ese Dirava ena dubu e daea, bona Iehova ena dubu ai e hahelaḡadia gaudia iboudiai vada e ḡaukaralaidia, Baal ediai.
8Taunabunai hanua pavapavana ese e haḡanidia, bena idia ese maua ta e karaia, Iehova ena dubu ikoukouna murimurinai e atoa.
9Bena Iuda bona Ierusalem ai e gwauraia hedinarai, tax monina bae mailaia Iehova ena, Dirava ena hesiai tauna Mose ese tano ḡaḡaena ai Israel latanai e gwauraia ḡauna.
10Bena lohia iboudiai bona taunimanima iboudiai e moale hisi dae. edia tax monidia e mailai, maua lalonai e uda dobi, ela bona e ore vaitani.
11Bena Levi taudia ese moni momo maua ai e itava negadia ai, idia ese e laohaiava hanua pavapavana ena heitatao taudia dekediai; unu negadia ai hanua pavapavana ena toretore tauna bona hahelaḡa tauna badana ena heitatao tauna na e maiva, maua anina e bubuava; bena maua ma e laohaiava, gabuna ai e atoava. Dina ta ta amo unu e kara tomava, bena moni momo vada e haboudia.
12Bena hanua pavapavana bona Iehoiada ese unu moni na Iehova ena dubu ḡaukaradia e ita taova taudia e henidia; bena idia ese nadi iḡaukaralaidia taudia bona kamuta taudia e vatudia, Iehova ena dubu bae hanamoa lou totona, bona auri bona auri labora-labora iḡaukaralaidia taudia danu e vatudia, Iehova ena dubu ibanina totona.
13Taunabunai ḡaukara lalonai e vareai taudia na e ḡaukara goadagoada, bona dubu ibanina vada e haraḡa idia imadia ai; idia ese Dirava ena dubu ma e hanamoa lou oromana korikorina ai, bona e ha-aukaia danu.
14Gaukara e ha-orea, bena moni orena na hanua pavapavana bona Iehoiada vairadiai e atoa. Una moni amo Iehova ena dubu kohuna idau-idau e kara, ia isiaina ilao-henina ḡaudia, bona ḡole-oho boubou ḡaudia bona e gabu muramuradia keberedia, bona gold bona silver ḡaudia. Bena Iehoiada ena maun dinadia iboudiai lalodiai ḡole-oho bouboudia e hahelaḡadia loulouva, Iehova ena dubu ai.
15A Iehoiada na e buruka, ena mauri dinadia na momo herea; bena e mase. Ena mase negana ai, ena mauri laḡanidia na sinahu-ta toi-ahui.
16Bena David ena hanua ai e guria, pavapava bogaragidiai, badina be ia na kara namodia e karava Israel ai, bona Dirava enai, bona ena dubu enai.
17Iehoiada ena mase murinai, Iuda lohiadia na ema, hanua pavapavana e toma henia diho; bena hanua pavapavana ese e kamonai henidia.
18Bena idia ese Iehova, senedia edia Dirava, ena dubu e rakatania, Asera kaivakukudia bona kaivakuku haida isiaidia e lao heni. Bena badu na Iuda bona Ierusalem latadiai e kau, edia kerere dainai.

19Ḡau tamona, ia ese peroveta taudia na bogaragidiai e siaidia lao, Iehova enai bae haloudia totona; idia ese e hahebada henidia, to asie kamonai.
20Bena Dirava ena Lauma ese Sekaria, hahelaḡa tauna Iehoiada natuna, na e rohea; bena taunimanima daediai e gini, e hereva henidia, eto, Dirava na ini e gwau tomamu: Dahaka dainai Iehova ena hehaḡani o tata utumu, bena namomui basine vara diba? Umui ese Iehova vada o rakatania dainai, ia ese vada e rakatanimui.
21Bena idia ese ia ihadikana dalana e henegalaia, bona hanua pavapavana ena hahedua dainai idia ese nadi amo e hodoa, Iehova ena dubu maguna lalonai.
22Una kara ai, Ioasa, hanua pavapavana, ese Iehoiada, Sekaria tamana, ena hebogahisi ienai e hahedinaraia na se laloa tao, a natuna e alaia mase. Bena mase e laova ai ia na eto, Iehova ese baine itaia, bona baine hadavaia.
23Laḡani dokona ai, Suria tuari oreana na Ioasa ituari-henina totona ema. Iuda ai bona Ierusalem ai e kau, bena taunimanima bogaragidia amo hanua lohiadia iboudiai e habuadia tari, bona edia kohu iboudiai e abi, Damasko pavapavana dekena e siai lao.
24Ena be Suria tuari oreana taudia na gagadoi, to Iehova ese tuari oreana bada-hereana na idia imadia ai e atoa, Iehova, senedia edia Dirava, vada e rakatania dainai. Unuheto idia ese Ioasa latanai hahemaoro anina e kara henia.
25Idia na iena amo e raka oho, mai bero bada-hereana ida e rakatania, bena ena hesiai taudia ese ia ihadikana dalana e henegalaia, hahelaḡa tauna Iehoiada natuna rarana dainai, bena ena mahuta ḡauna latanai e alaia mase. Taunabunai, ia na e mase; bena David ena hanua ai e guria, a pavapava edia gara ai asie guria.
26Ia ihadikana dalana e henegalaia taudia na Sabada, Simeata hane Amono natuna, bona Iehosabad, Simiriti hane Moab natuna.
27Ia natuna mamaruanedia sivaraidia, bona peroveta herevadia momo ia latanai e gwaurai, bona Dirava ena dubu ihagini-louna sivaraina, na Hanua Pavapavadia Bukana anina ihahedinaraina herevadia lalodiai e hetore. Bena ia natuna Amasia na ia gabuna ai e lohia.