Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1योआश पिप दुम्‍मेनु, ७ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम ४० बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें बेयर-शेबा ङा सिबी‍याह बाक्‍माक्‍त।
2मिनु योआशम चढ़ेब येहो-यादा ब्रोंइम सम्‍म परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
3येहो-यादामी मेको कली मीश निक्‍शी योव़ङा बाक्‍त। मिनु मेको तमी तौ आन आफ दुम्‍माक्‍त।
4मेको आ इच्‍का नोले योआशम परमप्रभु यावे आ खिं लेंशा ठीक सेल्‍चा थुं पवा बाक्‍त।
5मिनु मेकोमी चढ़ेब नु लेवी आन कली ब्रेश्‍शा “यहूदा ङा सहरपुकीम लशा, इस्राएली नेल्‍ल आन रे परमप्रभु आ खिं लेंशा ठीक सेल्‍चा कली मेको आन बर्स बर्सम गेतीक क्‍येट पोक्‍कीन। एको गेय रीब पा पने” देंमाक्‍त। तन्‍न लेवीपुकीम मेको गेय रीब पा मपामे बाक्‍त।
6मोपतीके पिपम ठेयब चढ़ेब येहो-यादा कली ब्रेश्‍शा “परमप्रभु यावे आ गेय पाइब मोसामी गोरशो रागीमी मुर आन कली ‘परमप्रभु यावेमी लोव़ पतीक ताम्‍बु कली क्‍येट गेचा माल्‍नीम’ देंशो बाक्‍ब। मारदे गे लेवीपुकी, यहूदा नु यरूसलेम ङा मुर रे पोक्‍चा माल्‍शो क्‍येट रीब पा मचाक्‍नीनी?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त।
7ङोंइती मेको काइ परमप्रभु कली मटीब मीश मुर अथाल्‍याह नु आ नोले खोइबपुकीम परमप्रभु आ खिं ओव़शा, मेकेर ङा परमप्रभु यावे आ थोव़क नेल्‍ल बाल देवता आ पूजा पतीकेम चलेशो बाक्‍मा बाक्‍त। २इतिहास २२:३-४
8मिनु पिपम मेको आन कली सन्‍दोस का सेल्‍पाइश्‍शा “परमप्रभु यावे आ खिं ङा ठेयब लाप्‍चो आ लाङगाम वोतीन” दे अरेमी बाक्‍त।
9मिनु मेकोपुकीम यहूदा नु यरूसलेम ङा मुर नेल्‍ल आन कली “परमप्रभु आ गेय पाइब मोसाम गोरशो रागीम इस्राएली आन कली देंशो थाप्‍चा माल्‍शो क्‍येट मुरपुकीम परमप्रभु यावे आ खिंम चाक्‍चा माल्‍नीम” देंशा नेंपदमे बाक्‍त।
10मिनु ठेयब मुरपुकी नु मुर नेल्‍लेमी ग्‍येरशा, आन गेचा माल्‍शो क्‍येट चाक्‍शा, मेको सन्‍दोस मब्रीम सम्‍म मेकेर कुर पामे बाक्‍त।
11मिनु लेवीपुकीम पिप आ सरकार ङा गेय पाइब आन बाक्‍तीकेम सन्‍दोस चाक्‍गमेनु, मेकोपुकीम दोशो क्‍येट बाक्‍मे, मेको कोव़बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु पिप आ ब्रेक्‍ब मुरुम मेको ब्रेक्‍शा, ठेयब चढ़ेब आ गेय पाइबपुकीम मेको सन्‍दोस श्‍येत्‍थ सेल्‍शा, लेंशा आ बाक्‍तीकेम लाइश्‍शा वोइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकीम नाक्‍त किंत किंत मो पा शुश क्‍येट खुप्‍तमे बाक्‍त।
12मिनु पिप नु येहो-यादाम मेको क्‍येट परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पाइब आन कली कोव़ब मुर कली गेमी बाक्‍त। मेकोपुकीम चहिं गारो प्रोक्‍ब मुर, शी के गेय पाइब नु फलाम नु कांसा के गेय पाइब आन कली ब्रेश्‍शा, गाल्‍च गेशा, लेंशा परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍पदमे बाक्‍त।
13मिनु मेको गेय पाइबपुकीमी शुश गेय पा लेंशा ठीक पतीके गेय रिम्‍शो दुम्‍ना दुम्‍न लमाक्‍त। मेकोपुकीम परमप्रभु आ खिं ङोंइती ङा खोदेंशो पा ठीक नु बोल्‍यो सेल्‍मे बाक्‍त।
14मिनु मेकोपुकीम गेय थुम्‍मे नोले मेको लीशो क्‍येट पिप नु येहो-यादा आस कली लेश्‍शा गेमे बाक्‍त। मिनु मेको क्‍येटीम परमप्रभु यावे आ खिं कली ग्‍योंबपुकी सेल्‍मे बाक्‍त। गेय पचा कली, चोशा चढ़ेचा कली माल्‍तीक थोव़कपुकी नु सुन नु चांदी के डाडुपुकी नु ग्‍योंबपुकी सेल्‍मे बाक्‍त। यहोयादा बाक्‍म सम्‍म परमप्रभु यावे आ खिंम नाक्‍त किंत किंत चोशा चढ़ेतीक चढ़ेमे बाक्‍त।
15मिनु येहो-यादा शुश ब्रोंइशा खूशो दुम्‍शा, सहे का ३० बर्स दुम्‍मेनु, बेक्‍माक्‍त। १इतिहास २९:२८
16मिनु मुरपुकीम मेको कली दाऊद आ सहरम पिप आन कली थिम्‍तीकेमी थिम्‍मे बाक्‍त। मारदे हना मेकोमी इस्राएलमी रिम्‍शो पवा बाक्‍त। परमप्रभु नु आ खिं कली यो थम रिम्‍शो पवा बाक्‍त।
17मिनु येहो-यादा बेक्‍म नोले यहूदा ङा सरकार आ गेय पाइब पिप योआश कली ग्रुम्‍थ जाक्‍शा, मेको कली सेउ पामे बाक्‍त। मिनु पिपम मेको आन लोव़ नेना बाक्‍त।
18मिनु मेकोपुकीम परमप्रभु यावे, आन किकी पिपी आन परमप्रभु आ खिं प्रोंइशा, अशेराह आ मूर्ति पाइश्‍शो थाम नु अरु मूर्ति आन कली पूजा पामे बाक्‍त। मोपतीके परमप्रभु यावे यहूदा नु यरूसलेम ङा मुर आन पाप आ पर्बम गाइक्‍ता बाक्‍त।

19मो हना यो परमप्रभु यावेम मेको आन कली आ गे लेप्‍पाइक्‍चा कली आ लोव़ पाइबपुकी सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मेको आन मरिम्‍शो पशो कोंइदमे बाक्‍त। तन्‍न मुरपुकीम मेको आन लोव़ मनेन्‍मे बाक्‍त।
20मिनु परमप्रभु आ सोक्‍तीम चढ़ेब येहो-यादा आ तौ जकरिया कली सुमा बाक्‍त। मिनु मेको मुर आन ङोंइती राप्‍शा मेको आन कली “परमप्रभुमी मार देंशो बाक्‍त, देंशा हना, ‘गे मारदे परमप्रभु यावे आ शेंशो मपाइनीनी? मोपतीके गे गेना हना यो श्‍येत जशा, रिम्‍शो मदुम्‍नीनी। गेपुकीम परमप्रभु यावे कली प्रोंइतीके, मेकोमी यो इन कली प्रोंइशो बाक्‍ब’ देंशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त। मत्ती २३:३५; हिब्रू ११:३७
21तन्‍न मेकोपुकीम जकरिया आ पर्बम गारशा, पिप आ हुकुम पतीकेमी जकरिया कली परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाङगाम फुल्‍लु आप्‍शा सदमे बाक्‍त।
22पिप योआशम जकरिया आ आफ येहो-यादाम आ कली रिम्‍शो पशो नेल्‍ल प्रेंदा बाक्‍त। मिनु मेको आ तौ कली सदा बाक्‍त। मिनु आ बेक्‍ची ना जकरियामी “परमप्रभु यावेम एको तशा, क्‍येक्‍क लेत्‍तल” देंमाक्‍त। २इतिहास २३:-
23मिनु मेको बर्स नुप्‍ची ना अराम रागी ङा लडाइ पाइबपुकी योआश नु लडाइ पथ जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम यहूदा नु यरूसलेम जाक्‍शा, मेकेर ङा मुर आन दाते ङा सरकार ङा गेय पाइब नु ठेयब मुर नेल्‍ले आन कली सदमे बाक्‍त। मिनु आन रोइश्‍शो मारेइ मारेइ दमस्‍कस ङा पिप कली सोइक्‍तमे बाक्‍त। २राजा १२:१८-२२
24अराम ङा लडाइ पाइब इच्‍का ला बाक्‍‍तेक्‍म हना यो, परमप्रभु यावेमी इस्राएल ङा शुश लडाइ पाइब आन कली मेको आन गुइमी गेमी बाक्‍त। मारदे हना यहूदा ङा मुरपुकीम परमप्रभु यावे, आन किकी पिपी आन परमप्रभु कली प्रोंइशो बाक्‍मा बाक्‍त। मोदेंशो पा योआशमी निसाफ नु सजाइ तवा बाक्‍त।
25मिनु अराम रागी ङा लडाइ पाइबपुकीमी पिप कली शुश गार सेल्‍शा, गाक्‍मा नोले, पिप आ ठेयब गेय पाइबपुकीमी गारशा, चढ़ेब येहो-यादा आ तौ कली साइश्‍शो आ क्‍येक्‍क लेत्‍चा कली पिप आ ब्राख्‍येम बाक्‍मेनु, सदमे बाक्‍त। मोपा मेको बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीम मेको कली दाऊद आ सहरमी थिम्‍मे बाक्‍त। तन्‍न पिप आन कली थिम्‍तीकेम मथिम्‍मे बाक्‍त। २इतिहास २१:२०
26मेको कली साइक्‍ब अम्‍मोनी मीश मुर शिमेआथ आ तौ जाबाद नु मोआबी मीश मुर शिम्रीथ आ तौ येहो-जाबाद बाक्‍सा बाक्‍त।
27योआश आ चच युइ आन पर्बम ब्रेक्‍शो लोव़, मेको आ थाप्‍चा माल्‍शो क्‍येट आ पर्बम लोव़ नु दोपा मेकोमी लेंशा परमप्रभु आ खिं सेला, मेको नेल्‍ल पिप आन किताबम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ अमस्‍याह पिप दुम्‍माक्‍त।