Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Crónicas

2 Crónicas 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Joás birgagugle-nikadgi (7) yar-sealid. Jerusalénʼgi birga-dulabo (40) yar sesad. E-nandi Sibiaʼye nugad, Beersebaʼginedid.
2Joás, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Joiada-duladgine, Bab-Jehová-asabin ibmar-nueganbi imakdii gusad.
3Joiada, Joásʼga ome-walabo uksad. Degisoggu, Joás a-omeganga masmala, degi, bunamala baksad.
4Geb a-sorba, Joás Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudakedgi binsaded.
5Agine, Joás dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladse, degi, e-bendakmalad-Levita-dulemarse gochad. Geb ega sogded: “Emisgwa, Judá-yargi neggweburmar-bukwadse be namala. Bela Israel-dulemargi be mani-weenamala, adi, birga-irba anmar-Bab-Dummadse-goled-neg nudakledii guegar.” Degi-inigwele, Levita-dulemardi itossurmalad.
6Degisoggu, rey, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Joiadaʼse gotesundo, ega sogded: “¿Ibiga be Levita-dulemargi alamaknaigussuli, Judá-yarse, degi, Jerusalén-neggweburse naega? Adi, Bab-Jehová-e-mai-Moisés, epenne Israel-dummaganbo mani-ukoye igar-mesisad sunaegar. Adi, Bab-Jehováʼbo-Igar-Mesisad-neg bendakledii guegar.”
7Ar ome-isgana-Atalía, e-masmalamala, Bab-Jehováʼse-goled-neg ichosmalad. Degine, a-neggi ibmar-nuegan-nugsaar-bukwad, Baal-nuchumar-nug-odummogega ebusmalad.
8Degisoggu, Rey, dulemar ulugwa-sobega imaksad. Geb Bab-Jehováʼse-goled-neg-yawagak-innik magadba sisad.
9Geb degi, rey, Judá-yargi, Jerusalénʼgi gayaburba mimisad: “Bab-Jehová-e-mai-Moisés nega-dulesulidganba Israel-dulemarga igar mesisad, Bab-Jehováʼga-mani-ukleged be sedamaloye.” A-mani, Bab-Jehováʼga be sedamala.
10Geb bela dule-dummagan, degi, dulemar-baigan weligwaledba Bab-Dummadga-mani-ukleged seargusmalad. Degi, ulugwa-enguedse imaksamalad.
11Geb degi, Levita-dulemar, mani-argaega mani-urbed-ulugwa reyga-dummaganga-gudimaladse sesdaed. Levita-dulemar mani-bukidargus-dakele, reyga-garda-narmakedse, degi, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled sorda-dummadga-nug-imaksadse ulugwa sesdamalad. Geb degi, Levita-dulemar ulugwa ollor-imaksale, gannar e-sigedse senonidamalad. Degiibi bane-bane imakdamalad. Deyobi mani-bukidar wesmalad.
12Geb degine, rey, Joiadaʼbogwa, Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudaknanaimalad-e-dummaganga mani ukdamalad. A-dummagan dule-arbamalad amidaed: Akwagi-arbamalad, urgogi arbamalad, esgoro-gordikidgi-arbamalad, degi, esgorogi-arbamalad amidaed, adi, Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudakedgi arbaegar.
13Neg-sobmalad-e-dummagan bela neg-ogusadse nue-arbasmalad. Bab-Dummadse-goled-neg gannarse idualedyob obinolesad. A-neg nue-obinoles sigisad.
14Bela neg-ogulesad-sorba, mani-gwabgusad reyse, degi, Joiadaʼse senonimalad. A-manigi Bab-Jehováʼse-goled-neggi we-ibmar-ebulemalad soblesad: Bab-Dummadga-namakedgi, ese goledgi ibmar-ebulemalad, Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-uklegedgi ibmar-ebulemalad. Wesar-dummagan, nogmar orbi soblesad, degi, nogmar manibi soblesbalid. Deunni, Joiada-duladgine, bane-bane dulemar Bab-Jehováʼse-goled-neggi ibmar-durgan ogumakar-ukdii gusmalad.
15Degi-inigwele, Joiada sered-guded. Degisoggu, nue-selebaadgi burgwisad. Birga-dulanergwa-gakambe-nika (130) burgwisad.
16Geb David-neggweburgi reymar-mamaidgi Joiada-digsamalad. Ar ade, Israel-yalagi Joiada nued nanasad, degi, Bab-Dummadba nued nanasbalid, degi, Bab-Dummadse-goled-neggi nued binsasbalid.
17Joiada-burgwisad-sorba, Judá-dummagan reyba-ibsaega Rey-Joásʼse nonimalad. Geb degine, Rey-Joás, dummagan-ega-binsaed-uksad itosad.
18We-dummagande, e-dadgan-Bab-Dummad-Jehováʼse-goled-neg metemalad. Bab-dummad-bundor-Asera-e-wilubgan, degi, bab-dummadyobi-ibmar-imaklemalad-nug odummodmalad. A-isgued-ulale, Bab-Jehová Judá-yargi, degi, Jerusalén-neggweburgi uluded.

19Bab-Jehová eba gannar aibirmalaga amarga e-gayaburba-barsogmalad barmialinad. Degi-inigwele, dulemar gwen eba aibirissurmalad.
20Degidgine, Bab-Jehová-Burba, dule-irwa-Babse-goled-Joiada-machi-Zacaríasʼgi aidenonikid. Geb degi, Zacarías dulemar-asabin gwisgusgu, dulemarga sogded: “Bab-Dummad-Jehová weyob soged: ‘¿Ibiga bemar an-Igar-Mamaidba be nanasurmala? Emidi, bemar an-Igarba nanasurmarsoggu, bemarga iba-nuegan bar-naguosulid. Ar ade, bemar an-obachamarsoggu, an be-obanmarmogoed.’ ”
21Dulemardi, Joiada-machi-Zacaríasʼgi gwisgumalaga igar amismalad. Degisoggu, rey-sogedba dulemar Bab-Jehováʼse-goled-neg-imbagi Zacarías-oburgwedse akwagi maksamalad.
22Ar Rey-Joás, Zacarías-bab-Joiada wile-e-daksa-gusad gwen ebinsassulid. Deyobi, Joás, Joiada-machi-Zacarías-oburgwisad. Zacarías burgwedanimaigua, sogsad: “Be-angi-ibmar-imaknaid Bab-Jehováʼdi, be-daksad. Degisoggu, Bab-Jehová na e-sogedba bemar-odurdakoed.”
23Birga-baid gwagnonigua, Siria-e-sordamar Rey-Joásʼgi gwichigusad. Judá-yargi, degi, Jerusalén-neggweburgi, ukiar ubodapmalad. Geb degi, dulemar-abargi bela dummagan-ogilosmalad. Degine, Siria-sordamar bela ibmar-wesmaladi, e-reyse Damasco-neggweburse barmismalad.
24Siria-sorda-bila-onomalad iche nonimalan-inigwele, sordamar-bukidaradgi nakwismalad. Ar ade, Judá-dulemar e-dadgan-Bab-Dummad-Jehová-obachamalad. A-ulale, Bab-Jehová Siria-e-sordamar Judá-sordamargi-nakwega imaksad. Deyobi, Bab-Jehová Joás-sabsur-odurdaksad.
25Siria-sordamar, Joás nue-naibi-itomai obesnadmalad. Geb degine, ega-arbamalad-e-dummagan Joásʼgi aibitemalad, e-gabedgi-mai iblosmalad. Deyobi Joás, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Joiada-machi-Zacarías-oburgwisadba buged-mai gusad. Geb amar David-neggweburgi Joás-digsamalad. Degi-inigwele, reymar-neg-uangi-diglegar-mamaidgi digsasurmalad.
26Joásʼgi-dulemar-gwichigusmalad, wemalad: Zabad, Amón-dule-omegwa-Simeat-machi. Degi, Jozabad, Moab-dule-Simrit-machi.
27Rey-Joás-e-masmalagi-sunmaklenaidi, degi, egi iduakwaa ibmar-bukidar-guoed-soglesad, degi, Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudaklesadi narmakar maid. A-narmakaledi reymar-igar-gusmalad-gardagi narmakar-maid. Degi, Rey-Joás-sorba, e-machi-Amasías yar-seega megnonikid.