Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sstarav se pak David, a jsa pln dnů, ustanovil králem Šalomouna syna svého nad Izraelem,
2A shromáždil všecka knížata Izraelská, i kněží a Levíty.
3I sečteni jsou Levítové od třidcítiletých a výše, a byl počet jich, vedlé jmen a osob jejich, třidceti a osm tisíců.
4Z kterýchž postaveno bylo nad dílem domu Hospodinova čtyřmecítma tisíců, vladařů pak a soudců šest tisíců,
5A vrátných čtyři tisíce, a čtyři tisíce chválících Hospodina na nástrojích, kterýchž nadělal k chválení Boha.
6I nařídil David pořádku mezi syny Léví, totiž mezi syny Gerson, Kahat a Merari.
7Z Gersona byli Ladan a Semei.
8Synové Ladan: Kníže Jehiel, Zetam a Joel, ti tři.
9Synové Semei: Selomit, Oziel a Háran, ti tři. Ta jsou knížata otcovských čeledí Ladanských.
10Synové pak Semei: Jachat, Zina, Jehus a Beria. Ti čtyři jsou synové Semei.
11Byl pak Jachat kníže, a Ziza druhý, ale Jehus a Beria ne mnoho měli synů, a protož v čeledi otcovské za jedny byli počítáni.
12Synové Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel, ti čtyři.
13Synové Amramovi: Aron a Mojžíš. Byl pak oddělen Aron, aby sloužil v svatyni svatých, on i synové jeho na věky, a aby kadili před Hospodinem, a sloužili jemu, i dobrořečili ve jménu jeho až na věky.
14Ale synové Mojžíše, muže Božího, počteni jsou v pokolení Léví.
15Synové Mojžíšovi: Gersom a Eliezer.
16Synové Gersomovi: Sebuel kníže.
17A synové Eliezerovi: Rechabiáš kníže. Neměl pak Eliezer více synů, ale synové Rechabiášovi rozmnožili se velmi.
18Synové Izarovi: Selomit kníže.

19Synové Hebronovi: Jeriáš kníže, Amariáš druhé, Jachaziel třetí, a Jekmaam čtvrté.
20Synové Uzielovi: Mícha kníže, a Jezia druhý.
21Synové Merari: Moholi a Musi. Synové Moholi: Eleazar a Cis.
22Umřel pak Eleazar, a neměl synů, než toliko dcery, kteréž pojali synové Cis, bratří jejich.
23Synové Musi: Moholi a Eder a Jerimot, ti tři.
24Ti jsou synové Léví po čeledech svých, knížata čeledí, kteříž vyčteni byli vedlé počtu jmen a osob, konající dílo v přisluhování domu Hospodinova od dvadcítiletých a výše.
25Nebo řekl David: Odpočinutí dal Hospodin Bůh Izraelský lidu svému, a bydliti bude v Jeruzalémě až na věky.
26Ano i Levítové nebudou více nositi stánku, ani kterých nádob jeho k přisluhování jeho.
27A tak podlé nařízení Davidova nejposlednějšího byvše sečteni synové Léví, počna od dvadcítiletých a výše,
28Postaveni byli, aby byli ku pomoci synů Aronových, v přisluhování domu Hospodinova v síňcích, v pokojích a při očišťování všeliké věci svaté, i při práci služebnosti domu Božího,
29Též při chlebích posvátných, a při běli k obětem suchým, při koláčích přesných, a při pánvicích a rendlících, i při všeliké míře a měření,
30A aby stáli každého jitra k slavení a chválení Hospodina, tolikéž i u večer,
31A při všeliké oběti zápalů Hospodinových ve dny sobotní, a na novměsíce a v svátky výroční v jistém počtu, vedlé řádu jejich ustavičně před Hospodinem,
32A tak aby drželi stráž stánku úmluvy, a stráž svatyně, i stráž synů Aronových, bratří svých v službě domu Hospodinova.