Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang tigulang na si David, ug hapit na siya mamatay, gihimo niyang hari ang iyang anak nga si Solomon sa tibuok Israel.
2Gitigom niya ang tanang mga pangulo sa Israel, lakip ang mga pari ug mga Levita.
3Giihap ang mga Levita nga nagpangidaron ug 30 ka tuig pataas. Ang ilang gidaghanon mokabat ug 38, 000.
4Miingon si David niining 24, 000 nga mao ang magdumala sa tibuok buluhaton sa templo ni Yahweh, ug ang 6, 000 mao ang mga opisyal ug mga maghuhukom.
5Ang 4, 000 mao ang magbalantay sa mga ganghaan ug ang laing 4, 000 mao ang magdayeg kang Yahweh uban ang mga tulunggon nga akong gibuhat aron sa pagdayeg,”
6Gibahin niya sila sa mga pundok sumala sa mga anak nga lalaki ni Levi: si Gershon, si Kohat ug si Merari.
7Gikan sa mga banay nga kaliwat ni Gershon, anaa si Ladan ug si Shemei.
8Adunay tulo ka mga anak nga lalaki si Ladan: nga mao sila si Jeheil ang pangulo, si Zetam ug si Joel.
9Adunay tulo ka mga anak nga lalaki ni Shimei: nga mao sila si Selomot, si Haziel, ug si Haran. Mao kini ang mga pangulo sa banay ni Ladan.
10Adunay upat ka mga anak nga lalaki si Shimei: nga mao sila si Jahath, si Ziza, si Jeush, ug si Beriah.
11Si Jahat mao ang kamagulangan, ug ang ikaduha mao si Ziza, apan si Jeush ug si Beria walay mga anak nga lalaki, busa giisip sila nga usa lamang ka banay nga adunay samang mga buluhaton.
12Adunay upat ka mga anak nga lalaki si Kohat nga mao sila si Amram, si Izhar, si Hebron, ug si Uzziel.
13Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Amram: sila mao si Aaron ug si Moises. Gipili si Aaron aron igahin ang labing balaang mga butang, nga siya ug ang iyang mga kaliwat mohalad ug insenso sa atubangan ni Yahweh, aron mag-alagad kaniya ug magpanalangin diha sa iyang ngalan hangtod sa kahangtoran.
14Apan alang kang Moises ang alagad sa Dios, ang iyang mga anak nga lalaki giisip nga mga Levita.
15Ang mga anak ni Moises mao sila si Gershom ug si Eliezer.
16Ang kaliwat ni Gershom mao sila si Shebuel ang kamagulangan.
17Ang kaliwat ni Eliezer mao si Rehabia. Walay laing mga anak nga lalaki si Eliezer apan si Rehabia adunay daghang mga kaliwat.
18Ang anak nga lalaki ni Izhar mao si Shelomit ang pangulo.

19Ang mga kaliwat ni Hebron mao si Jeria ang kamagulangan, si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo, ug si Jekameam ang ika-upat.
20Ang mga anak nga lalaki ni Uziel mao si Mica ang kamagulangan, ug si Ishia ang ikaduha.
21Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali ug si Mushi. Ang mga anak nga lalaki ni Mali mao si Eleazar ug si Kis.
22Namatay si Eleazar nga wala gayoy mga anak nga lalaki. Aduna lamang siyay mga anak nga babaye. Gipangasawa sila sa mga anak nga lalaki ni Kis.
23Ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Mushi mao sila si Mali, si Eder, ug si Jeremot
24Mao kini ang mga kaliwat ni Levi sumala sa ilang mga banay. Sila mao ang mga pangulo, nga giihap ug gilista sumala sa ilang ngalan, sa mga banay nga nagbuhat sa buluhaton sa pag-alagad sa templo ni Yahweh, gikan sa nagpangidaron ug 20 ka tuig pataas.
25Kay miingon si David, “Yahweh, ang Dios sa Israel, naghatag ug kalinaw sa iyang katawhan. Gihimo niya nga iyang pinuy-anan ang Jerusalem hangtod sa kahangtoran.
26Dili na kinahanglan nga dad-on sa mga Levita ang tabernakulo ug ang tanang butang nga gamiton niining buluhaton.”
27Kay pinaagi sa kataposang mga pulong ni David giihap ang mga Levita gikan sa 20 ka tuig ang pangidaron pataas.
28Ang ilang buluhaton mao ang pagtabang sa mga kaliwat ni Aaron sa mga buluhaton sa templo ni Yahweh. Sila ang mag-atiman sa hawanan, sa mga lawak, ug sa tanang butang sa seremonyas sa pagputli nga alang ni Yahweh, ug sa laing buluhaton sa templo sa Dios.
29Atimanon usab nila ang tinapay sa presensya, ang lunlon nga harina alang sa mga halad nga trigo, sa pan nga walay igpatubo, sa torta ug sa ubang halad nga gisagolan ug lana, ug sa tanang timbangan ug sudlanan sa mga butang.
30Nagtindog usab sila matag buntag alang sa pagpasalamat ug pagdayeg kang Yahweh. Gihimo usab nila kini matag gabii
31ug sa matag higayon nga maghalad ug halad sinunog nga ihalad ngadto kang Yahweh, sa Adlaw nga Igpapahulay ug sa Kasaulogan sa Pagsubang sa bag-ong Bulan, ug sa adlaw sa mga pista. Kanunay nga moatubang kang Yahweh ang insaktong gidaghanon sumala sa kasugoan.
32Sila ang tigdumala sa tolda nga tagboanan, ang balaang dapit, ug ginatabangan ang ilang mga kaubanan nga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo ni Yahweh.