Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti ceeggido wode, ba na7aa Solomona Israa7eela bolli kawoyiis.
2Daawiti Israa7eela kaalettiyaageeta ubbata, qeesetanne Leewata issippe shiishshiis.
3Hasttamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Leewati qoodettidosona; qoodettidi eti muleera hasttamanne hosppun sha7u attumaasa gididosona.
4Hageetu giddoppe GODAA Beeta Maqidasiyaayyo aawatiya laatamanne oiddu sha7ata kawoi wottiis. Qassi halaqatanne pirdda daannata usuppun sha7ata wottiis.
5Penggiyaa naagiyaageeta oiddu sha7ata wottiis. GODAA galatanau Daawiti medhdhido yetta miishshan GODAA galatiyaageeta oiddu sha7ata wottiis.
6Daawiti Leewi yelido attuma naata Gershshoona, Qahaatanne Maraara eta yaran yaran heezzu citan shaakkiis.
7Gershshooni yelido attuma naati La7idaananne SHim77a.
8La7idaana attuma naati heezza; etikka Yihi7eela, Zetaamanne Yuu7eela.
9SHim77a attuma naati heezzati SHalomoota, Hazii7eelanne Haaraana; hageeti La7idaana yaratuyyo halaqata.
10SHim77a attuma naati oiddati, bantta yeletaa yeletaa maaran Yahaata, Ziina, Yi7uushanne Barii7a. Yi7uushassinne Barii7assi naati darenna; hegaa gishshau, eti issi yaradan qoodettidosona.
12Qahaata naati oiddati Amiraama, Yixihaara, Kebroonanne Uzzi7eela.
13Amiraama attuma naati Aaroonanne Muusa. Aarooninne a zerettai ubbaappe aaro geeshsha gidanaadan dummatidosona. Eti GODAA sinttan ixaanaa cuwayanau, GODAAYYO oottanaunne GODAA sunttan asaa anjjanau merinau dummatidosona.
14Xoossa asa gidiya Muuse naati Leewa zaretuura gatto qoodettidosona.
15Muuse naati Gershshoomanne El77eezara.
16Gershshooma naatu giddoppe halaqai SHabu7eela.
17El77eezara na7ai Rahaabiyaa. El77eezarayyo hara na7i baawa; shin Rahaabiyaa naati keehi cora.
18Yixihaara naatu halaqai SHalomiita.
19Kebroona na7ai bairai Yiriiya; naa77anttoi Amaariyaa; heezzanttoi Yahaazi7eela; oiddanttoi Yiqami7aama.

20Uzzi7eela na7ai bairai Mikiyaasa; naa77anttoi Yishiyaa.
21Maraara naati Maahilanne Musha. Maahila naati El77aazaranne Qiisha.
22El77aazari macca naatuppe attin, attuma naata yelennan haiqqiis. Hegaa gishshau, eta ishantti Qiisha naati eta machchidosona.
23Musha naati heezzati Maahila, Edeeranne Yiremoota.
24Leewa yeletan bantta zariyaaninne keettan bantta sunttan mazggafettidaageeti hageeta; laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Leewa zareti ubbai GODAA Beeta Maqidasiyan oottidosona.
25Daawiti, “GODAI Israa7eela Xoossai ba asaa shemppissiis. GODAI Yerusalaamen merinau de7ana.
26Hegaa gishshau, Dunkkaaniyaanne a giddon go7ettiyo miishshata hagaappe sinttanau Leewati tookkanau bessenna” yaagiis.
27Daawiti wurssettan azazido azazuwaadankka laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Leewati qoodettidosona.
28Eti GODAA Beeta Maqidasiyan oottiya Aaroona zerettata maaddoosona. GODAA Beeta Maqidasiyan kareeranne soora oottoosona; geeshsha miishsha ubbaa tunennaadan naagoosona.
29Qassi eti Xoossaa sinttan wottiyo oittaayyo, kattaa yarshshuwaayyo, shiishshiyo xiilliyaayyo, irshshoi gelibeenna oittaayyoonne zaitiyan munaqettiya xiilliyaayyo aawatoosona; eti makkiyoobaayyoonne likkiyoobau ubbau aawatoosona.
30Qassi eti ubba gallassi maalladonne omarssi, GODAASSI xuuggiyo yarshshoi yarshshettiyo Sambbata gallassi, aginai xeeriyo wodenne higgiyan xaafettida hara baala gallassati gakkiyo wode, GODAA galatanaunne bonchchanau sunttettidosona.
32Dunkkaaniyaanne GODAA Beeta Maqidasiyaa naaganaadaaninne Aaroona zerettata maaddanaadan aawatettai Leewatuyyo imettiis.