Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 1 Crónicas

1 Crónicas 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David, e-birga-nue-seleba-gusadgine, Israel-e-reyga-megega e-machi-Salomón-onug-imaksad.
2Degine, David, Israel-girmar-dummagan onmaksad, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad onmaksabalid, degi, Levita-dulemar onmaksabalid.
3Levita-dulemar birga-dulagwen-gakambe-obine-nikamalad (30+) ebislesad. War-wargwengi-ebichilesgu, machergan mili-dulagwen-gakambe-gakabaabak-mergu (38,000) daklealid.
4David sogded: “We-dulemar-deyob-merguedgi, Bab-Jehováʼse-goled-neggi mili-dulagwen-gakabake (24,000) arbamaladid. Sapin-dummagan, degi, igar-nabomalad-dummagan milinergwa (6,000) mergubalid.
5A-uki, yawagak-dakmalad milibake (4,000) mergubalid. Deginbali, garmar-ogoledgi Bab-Dummad-nug-odummomalagala milibake (4,000) bukwabalid. Ani, Bab-Dummad-nug-odummomalaga a-garmar-sobmalaga imaksad.”
6David, Leví-e-masmala-warbaagwadba, Leví-wagan danar-danar oambikusad. Leví-e-masmala, wemalad: Gersón, Coat, Merari.
7Gersón-masmala, wemalad: Laadán, Simei.
8Laadán-e-masmaladi, wemarmogad: E-machi-gebesailagined Jehiel. Jehiel-yarbalid, Zetam, degi, Joel. Bela walapaa gued.
9Simei-e-masmala-warbaagwad, wemalad: Selomit, Haziel, Harán. Wemar, Laadán-e-gwenadgan-e-dummaganad.
10Simei masmala-walabake-nikusbalid, wemalad: Jahat, Zina, Jeús, Bería.
11Jahatʼde, machi-gebesailaginedid, Zinaʼdi, e-yarbalidid. Jeús, degi, Beríaʼbo masmala-ichesur nikussurgusmalad. Degisoggu, neg-gwagwenayob gunonimalad.
12Coat-e-masmala bela walabake gumalad: Amram, Izhar, Hebrón, degi, Uziel.
13Amram-e-masmala, wemalad: Aarón, Moisés. Aarón, degi, e-waganmala, amarbi Bab-Jehováʼga ibmar-bur bule-swilidikmalad-ukega, degi, ina-wawadikid-ogumakbaliga nuggusmalad. Deginbali, Bab-Dummad-nuggi-arbaega, degi, e-nug-odummodi-gubaliga nuggusmarbalid.
14Bab-Dummad-e-dule-Moisés-e-masmala, Leví-e-waganmarba dognonimarmogad.
15Moisés-e-masmala, wemalad: Gersón, Eliezer.
16Gersón-e-machidi, wedid: Sebuel, machi-sailagined.
17Eliezer-e-machidi, wemogad: Rehabías, machi-sailagined. Eliezer masmala-baid nikussulid. Rehabíasʼdina masmalad-ichesur nikusad.
18Coat-machi-Izhar-e-machidi, wedid: Selomit, machi-sailagined.

19Coat-machi-Hebrón-e-masmaladi, wemalad: Jerías, machi-sailagined. Jerías-yarbalid, Amarías. Amarías-yarbalid, Jahaziel. Jahaziel-yarbalid, Jecamán.
20Coat-machi-Uziel-e-masmaladi, wemalad: Micaía, machi-sailagined. Micaía-yarbalid, Isías.
21Merari-e-masmala, wemalad: Mahli, Musi. Mahli-e-masmaladi, wemalad: Eleazar, Quis.
22Eleazar masmala-suli burgwisad. Degi-inigwele, bunamalabi nikusad. Degine, we-bunamala, e-gwenadgan-Quis-masmala nikusmalad.
23Musi-e-masmala-warbaagwaddi, wemalad: Mahli, Edar, Jeremot.
24Wemar, Leví-e-waganmalad, e-babgangi-danimalad. Nug-welesadi, e-dummaganba war-wargwengi e-nugmar nagusad. Degi, birga-durgwen (20) nikamalad, birga-durgwen-obine (20+) nikamarbalid. Amar, Bab-Jehováʼse-goled-neggi arbadii damalad.
25Ar David weyob sogsa gusad: “Israel-e-Bab-Dummad-Jehová, Israel-dulemarga neg-bogidik nasiksad, degi, Jerusalénʼgi-mai sadeguoed.
26Aga, Levita-dulemar, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged bar-sedii guosurmalad, degi, ibmar-ebulemalad-ebipidii bar guosurmarbalid.”
27Degisoggu, David-napi-ibmar-sogsadbali, Levita-dulemar birga-durgwen-nikamalad (20), degi, birga-dulagwen-obine-nikamalad (20+), ebislesad.
28We-Levitaʼmar Aarón-e-masmala-sogedba Bab-Jehováʼse-goled-neggi we-ibmargi-arbamalaga ebislesmalad: Babse-goled-neg-imbaba arbaegar, Babse-goled-negyaba neg-burwigana-dakmalagar, ibmar-islidikmalad-bukwad urukegar, degi, Bab-Dummadse-goled-neggi bela ibmar-imakedgi bendakbaligar.
29Amba wemala, Bab-Jehováʼga-ukegala, we-ibmar guakwaa imakmarbalid: Madu-islidikid, madubur Bab-Dummadga ukegar, madu-ologana-inasulid, ibmar-dibyar-ukleged, ibmar-duar-uklegeddibe. Deginbali, nibir-ibmar-oaidikumalad, ibmar-wilubsamalad, a-dakedmarbalid.
30A-ukine, Bab-Jehováʼga-dog-nued-sogegar, degi, Bab-Jehová-e-nug-odummobaligar, bane-bane wakudaradba, degine, sedogidba Bab-Dummadse-goled-negse naddamalad.
31Degi, Bab-Jehováʼga we-ibmar-ukleged-dakedmarbalid: Ibmar-durgan-ogumakar itoged-ibagi-ukleged, nii-gebe-gwisgusadgi-ukleged, degi, iba-dummad-itoakwaa-onolegedgi-ukleged dakedmarbalid. Emar-merguedba bane-bane, degi, muchub-muchub, e-igar-maidba Bab-Dummadga arbabukwadamalad.
32Deginbali, Levita-dulemar, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg dakedmarbalid, degi, Neg-Swilidikid-dakedmarbalid. Aarón-masmala-sogedba Bab-Jehováʼse-goled-neggi arbabukwadamalad.