Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Davidi zikũ̀ táotao, ↄ̃ à Salomↄↄ kpà Isailiↄ kía ũ.
2Davidi Isaili kíaↄ kã̀aa ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ píi.
3Wà Levii bui gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ baakwi ge aa dɛaↄ nào, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla plasaiɛ (38.000).
4Ɔ̃ Davidi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo mɛ̀ndosaiↄ (24.000) dìlɛ aaↄ wɛ́tɛ Dii ua yã́ↄi, à gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sooloↄ (6.000) dìlɛ lakɛ̃naↄ ń yãgↄ̃gↄ̃naↄ ũ.
5Ɔ̃ à gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ↄ (4.000) dìlɛ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũ, mɛ́ à gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ↄ (4.000) dìlɛ Dii táasilɛnaↄ ũ, aaliↄ aà táasilɛ ń pↄ́'ↄbↄna pↄ́ Davidi kpàↄ.
6Davidi ń kpaalɛ̀ ń buiↄwa gã ń gão, Geesↄ̃ buiↄ, Kɛata buiↄ ń Mɛlali buiↄ.
7Geesↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄn Ladã ń Simɛio ũ.
8Ladã nɛgↄ̃ɛↄ àaↄ̃ɛ: A sɛ̃́ia Yeiɛli, a gbɛa Zetaũ ń Yoɛlio.
9Simɛi nɛgↄ̃ɛↄ àaↄ̃ɛ: Selomↄ, Haziɛli ń Halanao. Ladã bui uabele káauↄn we.
10Simɛi nɛgↄ̃ɛↄ síiↄ̃ɛ: Yaata, Ziza, Yeusi ń Bɛliao.
11A sɛ̃́ia Yaata, a plaade Ziza. Yeusi ń Bɛliao buiↄ dasio, ↄ̃ wà ń dílɛ bui doũ zĩ doũ guu.
12Kɛata nɛgↄ̃ɛↄ síiↄ̃ɛ: Amlaũ, Isaa, Hɛblↄ̃ ń Uziɛlio.
13Amlaũ nɛgↄ̃ɛↄn Aalona ń Mↄizio ũ. Wà Aalona ń a buiↄ dìlɛ ń zɛ́i, aaↄ laaidↄ Lua pↄ́ↄwa, aaↄ Luapi gbagba, aaↄ tulaletikatɛaɛ̀, aaↄ zĩkɛ aà kúkĩi, aaↄ samaa'o gbɛ̃́ↄnɛ ń aà tↄ́o gↄↄpii.
14Wà Lua gbɛ̃́ Mↄizi buiↄ dìlɛ lán Levii bui kĩniↄwa.
15Mↄizi nɛgↄ̃ɛↄn Geesoũ ń Ɛliɛzɛɛo ũ.
16Geesoũ nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Sebuɛli ũ.
17Ɛliɛzɛɛ nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Lɛabia ũ. I nɛgↄ̃ɛe i lↄo, ãma Lɛabiapi nɛgↄ̃ɛↄ ì dasi maamaaɛ.
18Isaa nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Selomi ũ.

19Hɛblↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Yelia, a plaade Amalia, a àaↄ̃de Yaaziɛ, a síiↄ̃de Yekamaũ.
20Uziɛli nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Mika, a plaade Isia.
21Mɛlali nɛgↄ̃ɛↄn Mali ń Musio ũ. Mali nɛgↄ̃ɛↄn Ɛleazaa ń Kisio ũ.
22Ɛleazaa gà nɛgↄ̃ɛsaiɛ, nɛnↄɛↄ a ì tɛ̃ɛtɛ̃ɛ. An desɛ̃ Kisi nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ ń sɛsɛ.
23Musi nɛgↄ̃ɛↄ àaↄ̃ɛ: Mali ń Edɛɛo ń Yelemↄo.
24Levii buiↄn we sɛa an dezi pↄ́ dɛ uabele káau ũↄwa. Lua ua zĩkɛna pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ, wà ń baade tↄ́ dàlau an buipiↄwaɛ.
25Davidi mɛ̀: Lá Dii Isailiↄ Lua a gbɛ̃́ↄ gbà ĩ́ampakĩi mɛ́ à sù Yelusalɛũ àↄ ku we gↄↄpiiɛ,
26Levii buiↄ zwã̀akpɛ ń a zĩkɛbↄↄ sɛ táa'oò lↄo.
27Yã́ pↄ́ Davidi ò gbɛzã yã́i ↄ̃ wì Levii bui pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ naoi.
28Levii buipiↄ líↄ dↄ Aalona buiↄlɛ ń Dii ua zĩo. Aaliↄ wɛ́tɛ Lua uai ń a kpɛ́ↄ ń gbãbↄa Lua pↄ́ↄnɛↄ ń zĩ pↄ́ wì kɛ weo
29ń pɛ̃ɛ pↄ́ wì kpa Luawao ń pↄ́wɛnti gbao ń kàawanao ń a totoao ń a zaao ń a zↄ̃ↄ lɛ́o.
30Aaliↄ Dii sáaukpa ń aà táasilɛao kↄↄ ń oosio
31ń gↄↄ pↄ́ wàlɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Diiwa kã́mabogↄↄzĩↄ ń mↄ gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ↄ ń dikpɛ pↄ́ wa dìlɛↄ. Aaliↄ zĩkɛ Diiɛ gↄↄpii màa, mɛ́ an dasi lí ká lá wa dìlɛnɛ́wa.
32Ampiↄ mɛ́ aali laaidↄ kpaaũkpɛ ń a pↄkeleↄ zĩwa, mɛ́ an gbɛ̃́ Aalona buiↄ lí laaidↄ Dii kpɛ́ zĩwa.