Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tako David star i sit života postavi Solomuna sina svojega carem nad Izrailjem.
2I sabra sve knezove Izrailjeve i sveštenike i Levite.
3I biše izbrojeni Leviti od trideset godina i više, i bješe ih na broj s glave na glavu trideset i osam tisuæa ljudi.
4Izmeðu njih bijaše dvadeset i èetiri tisuæe odreðenijeh na posao u domu Gospodnjem, a šest tisuæa upravitelja i sudija;
5A èetiri tisuæe vratara i èetiri tisuæe koji hvaljahu Gospoda uz oruða koja naèini za hvalu.
6I razdijeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju.
7Od Girsona bijahu: Ladan i Simej;
8Sinovi Ladanovi: poglavar Jehilo i Zetam i Joilo, trojica;
9Sinovi Simejevi: Selomit i Azilo i Haran, trojica. To su poglavari otaèkih porodica Ladanovijeh.
10A sinovi Simejevi: Jat, Zina i Jeus i Verija, ta su èetvorica sinovi Simejevi.
11A Jat bijaše poglavar, a Ziza drugi; a Jeus i Verija nemahu mnogo djece, zato se brojahu u jedan dom otaèki.
12Sinovi Katovi: Amram, Isar, Hevron i Ozilo, èetvorica.
13Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. Ali Aron bi odvojen da osveæuje svetinju nad svetinjama, on i sinovi njegovi dovijeka, da kade pred Gospodom, da mu služe i da blagosiljaju u ime njegovo dovijeka.
14A sinovi Mojsija èovjeka Božijega broje se u pleme Levijevo.
15Sinovi Mojsijevi: Girsom i Elijezer.
16Sinovi Girsomovi: Sevuilo poglavar.
17A sinovi Elijezerovi: Reavija poglavar. A nemaše Elijezer više sinova, nego se sinovi Reavijini umnožiše veoma.
18Sinovi Isarovi: Selomit poglavar.

19Sinovi Hevronovi: Jerija prvi, Amarija drugi, Jazilo treæi, i Jekameam èetvrti.
20Sinovi Ozilovi: Miha prvi i Jesija drugi.
21Sinovi Merarijevi: Malije i Musije. Sinovi Malijevi: Eleazar i Kis.
22A Eleazar umrije i ne imaše sinova nego samo kæeri, i njima se oženiše sinovi Kisovi, braæa njihova.
23Sinovi Musijevi: Malije i Eder i Jeremot, trojica.
24To su sinovi Levijevi po otaèkim domovima svojim, poglavari domova otaèkih, koji biše izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji raðahu posao za službu u domu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
25Jer David reèe: mir dade Gospod Bog Izrailjev narodu svojemu, i nastavaæe u Jerusalimu dovijeka.
26I Leviti neæe više nositi šatora i posuða njegova za službu njegovu.
27Jer po pošljednjoj naredbi Davidovoj biše izbrojeni sinovi Levijevi od dvadeset godina i više;
28Jer odreðeni bijahu da pomažu sinovima Aronovijem u službi u domu Gospodnjem u trijemovima i u klijetima, i da èiste sve svete stvari i da rade oko službe u domu Gospodnjem,
29I oko hljebova postavljenijeh, i oko bijeloga brašna za dar i oko kolaèa prijesnijeh i oko tavica, i oko svega što se prži, i oko svake mjere,
30I da stoje jutrom i hvale i slave Gospoda, i tako veèerom,
31I kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, i na mladine i praznike, u broju po redu svom svagda pred Gospodom,
32I da rade što treba raditi u šatoru od sastanka i u svetinji, i za sinove Aronove, braæu svoju, u službi u domu Gospodnjem.