Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda to yelin forɛ, a yi a diin Sulemani dɔxɔ Isirayila mangan na.
2A yi Isirayila kuntigine nun saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune malan.
3E yi Lewi bɔnsɔnna muxune tɛngɛ, naxanye bata yi ɲɛɛ tonge saxan sɔtɔ. E yatɛn yi siga han muxu wuli tonge saxan e nun solomasɛxɛ.
4Dawuda yi a fala, a naxa, “N bata muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin sugandi alogo e xa e yengi lu Alatala Batu Banxin wanle xɔn. Muxu wuli sennin xa findi kitisane ra. Muxu wuli naanin yi findi dɛ kantan muxune ra.
5Muxu wuli naanin yi findi Alatala tantun muxune ra maxaseene ra, n naxanye rafalaxi a tantun seen na.”
6Dawuda yi Lewi bɔnsɔnna muxune yitaxun Lewi a diine denbaya yɛɛn ma. Lewi a diine nan itoe ra: Gɛrisɔn nun Kehati nun Merari.
7Gɛrisɔn ma diine nan itoe ra: Ladana nun Simeyi.
8Ladanaa diine nan itoe ra: Yɛxiyɛli, a dii singen nun Setama nun Yowɛli. E birin malanxina muxu saxan.
9Simeyi a diine nan itoe ra: Selomiti nun Xasiyɛli nun Haran. E birin malanxina muxu saxan. Ladanaa denbaya xunne nan ne ra.
10Simeyi a diine nan itoe ra: Yaxati nun Sisa nun Yewusi nun Beriya. Simeyi a dii naaninne nan ne ra.
11Yaxati nan dii singen na. Sisa nan dii firinden na. Koni, Yewusi nun Beriya mi dii wuyaxi sɔtɔ. Na ma, e yi e diine yatɛ denbaya kedenna ra e bɔnsɔn kɛdin ma.
12Kehati a diine nan itoe ra: Amirama nun Yisehari nun Xebiron nun Yusiyɛli. E birin malanxina muxu naanin.
13Amirama a diine nan itoe ra: Haruna nun Musa. Haruna yi rasariɲan Ala xa alogo a xa lu walɛ yire sariɲanxi fisamantenni, e nun a bɔnsɔnna muxune han habadan, alogo e xa wusulanna gan saraxan na Alatala xa, e yi wali a yɛtagi, e mɔn yi lu dubɛ muxune xa Ala xinli han habadan.
14Musa tan findi Alaa muxun nan na. A diine yi lu Lewi bɔnsɔnna muxune yɛ.
15Musaa diine nan itoe ra: Gɛrisɔmi nun Eliyeseri.
16Gɛrisɔmi a diin nan ito ra: Sebuweli nan yi a dii singen na.
17Eliyeseri a diine nan itoe ra: Rexabiya nan yi a dii singen na. Eliyeseri mi dii xɛmɛ gbɛtɛ sɔtɔ, koni Rexabiya dii wuyaxi sɔtɔ nɛn.
18Yisehari a diine nan itoe ra: Selomiti nan yi a dii singen na.

19Xebiron ma diine nan itoe ra: Yeriya nan yi a dii singen na, Amari a firindena, Yaxasiyeli a saxandena, e nun Yekameyami a naanindena.
20Yusiyɛli a diine nan itoe ra: Mike nan yi a dii singen na, Yisiya a firindena.
21Merari a diine nan itoe ra: Maxali nun Musi. Maxali a diine nan itoe ra: Eleyasari nun Kisu.
22Eleyasari faxa nɛn, a mi dii xɛmɛ yo lu, koni a dii tɛmɛne tan lu nɛn. Kisu a diine yi e dɔxɔ e ɲaxanle ra.
23Musi a diine nan itoe ra: Maxali nun Ederi nun Yeremoti. E birin malanxina muxu saxan.
24Ne nan findi Lewi yixɛtɛne ra naxanye findi bɔnsɔnna denbaya xunne ra, e keden kedenna birin xinle sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui. E yi walima nɛn Alatala Batu Banxin kui e barin na yi ɲɛɛ mɔxɔɲɛn sɔtɔ.
25Dawuda bata yi a fala, a naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala bata bɔɲɛ xunbenla fi a yamaan ma. A bata fa dɔxɔ Yerusalɛn yi habadan.
26Lewine mi fa Alaa Batu Bubun nun a muranne xalima yire gbɛtɛ yi sɔnɔn.”
27Fata Dawudaa yamari dɔnxɛne ra, Lewi bɔnsɔnna muxune tɛngɛ nɛn naxanye barin bata yi ɲɛɛ mɔxɔɲɛn sɔtɔ.
28Lewi bɔnsɔnna muxune nan yi Haruna yixɛtɛne malima Alatala Batu Banxin wanle ra. E tan nan yi a sansanna kuiin nun a banxin kuiin masuxuma, e mɔn yi seene rasariɲanma, e yi wali xunxurine kɛ Ala Batu Banxini.
29E yi burune rafalama naxanye ralima Ala ma, e murutu fuɲin din naxan findima bogise saraxane ra, e buru ratetaren nafala, e nun donseen sifan birin. E tan nan mɔn yengi yi dɔxi ligaseene birin xɔn, sikenle nun ligaseen naxanye seen kuyen maligama.
30E yi lanma e xa siga Alatala tantundeni xɔtɔnna nun ɲinbanna lɔxɔ yo lɔxɔ.
31E mɔn yi saraxa gan daxine bama Alatala xa Matabu Lɔxɔne ma e nun Kike Nɛnɛn sanle yi, e nun sali gbɛtɛye ma. E yi lanma e xa wali Alatala xa a sariyan xɔn.
32E tan nan yi Naralan Bubun nun yire sariɲanxin masuxuma. E yi Alatala batuden wanle birin kɛma e ngaxakedenna Haruna yixɛtɛne yamarin nan bun.