Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tire mangɛ Xirami naxa mixie xɛɛ Dawuda xɔn ma alako e xa banxi belebele ti a tan Dawuda bɛ. E naxa sɛdiri wuri xanin e xun ma, a nun walikɛ naxee a rawalima.
2Dawuda naxa a kolon a Alatala yati nan a findixi Isirayila mangɛ ra. A a kolon Ala luma a xa mangɛya ite ra a xa ɲama xa fe ra.
3Dawuda naxa ginɛ gbɛtɛe dɔxɔ Darisalamu. E naxa di ginɛe nun di xɛmɛe bari a bɛ.
4A xa di naxee barixi Darisalamu, e xilie nan ya: Samuwa, Sobabo, Natan, Sulemani,
5Yibixari, Elisuwa, Elipeleti,
6Noga, Nefegi, Yafiya,
7Elisama, Beeliyada, nun Elifeleti.
8Filisitakae to a mɛ Dawuda bara findi Isirayila mangɛ ra, e naxa siga a gerede. Dawuda fan naxa mini e ya ra.
9Filisitakae naxa gere ti Isirayilakae bɛ naxee nu na Refa gulunba.
10Dawuda naxa Ala maxɔrin, «N xa siga Filisitakae gerede? I e sama n sagoe?» Alatala naxa a masen a bɛ, «Siga, n fama nɛ e sade i sagoe.»
11Dawuda nun a xa sɔɔrie naxa te Bali Perasimi, e fa Filisitakae bɔnbɔ. Na kui Dawuda naxa a fala, «Ala bara n yaxuie kana, alɔ ye gbegbe bogoni bɔɔma a ra ki naxɛ.» Na fe nan a toxi, Bali Perasimi xili falaxi yi yire xun.
12Filisitakae nu bara e xa kuyee lu gere yire. Dawuda naxa yaamari fi e xa gan.
13Filisitakae man naxa gere ti Isirayilakae bɛ naxee nu na Refa gulunba.
14Dawuda man naxa Ala maxɔrin xa a lanma a xa e gere. Ala naxa a yaabi, «I naxa bira e fɔxɔ ra de. I xa e mabilin han wondi yire. I xa mamɛ ti mɛnni
15han i xa xui nde mɛ wuri bilie kɔn na. Na tɛmui i fa mini wondi kui e gerede. N tan nan minima i ya ra, nee bɔnbɔ i bɛ.»
16Dawuda naxa a raba alɔ Ala a masenxi a bɛ ki naxɛ. E naxa Filisitakae bɔnbɔ kelife Gabayon, sa dɔxɔ Geseri ra.
17Na kui Dawuda xili naxa xungbo yire birin. Alatala naxa a niya si birin xa gaaxu Dawuda ya ra.