Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tiro nasyunpa raynin Hiram cachamuran ruquincunata Davidwan parlaj. Paycunawan cachamuran albañilcunata, carpintërucunata. Apapämuran sedru guerucunata Davidpa palasyunta arupänanpaj.
2Chaura David tantiyacuriran Israelcunapa raynin cananpaj Tayta Dios rasunpa churashanta. Davidga tantiyacuran Israelcunata Tayta Dios cuyashpan payta mas alli yanapaycashanta.
3Jerusalencho David majachacaran mas juc warmicunawan. Paycunacho wamrancuna caran ollgupis warmipis.
4Jerusalencho yurej ollgu wamrancuna caran: Samúa, Sobab, Natán, Salomón,
5Ibhar, Elisúa, Elpelet,
6Noga, Nefeg, Jafía,
7Elisama, Eliada, Elifelet.
8Davidta Israelcunapa raynin cananpaj churashanta mayaycur Filistea runacunaga ashej aywaran. Chayta mayaycur Davidpis paycunawan pillyaj aywaran.
9Aywashpan Filistea runacunaga pachacuran Refaim ragracho.
10Chaymi Davidga Tayta Diosta mañacur tapucuran: «¿Filistea runacunata magämanchu? Binsinäpaj ¿yanapämanquichu?» nir. Chaura Tayta Diosga niran: «Ayway ari. Yanapäshayquimi binsinayquipaj.»
11Davidpis aywar chayaran Baal-perazimman. Chaychömi binsiran. Nircur niran: «Aypalla yacu imatapis apacojnömi Tayta Diosga chiquimajcunapa chaupinpa päsanäpaj camacächisha.» Chaypitami pillyashan partita jutichaparan «Baal-perazim» nir.
12Filistea runacunaga ïduluncunata cachariycur gueshpiran. Chaura Davidnami rupachichiran.
13Filistea runacunaga Refaim pampaman yapay yaycuran asaltananpaj.
14Chaymi Davidga Tayta Diosta yapay tapucuran. Tayta Diosnami niran: «Ñaupanpaga ama yaycuychu. ‹Bálsamo› yöracuna caycashan cajman chayaycur guepanpa yaycuy.
15Mayanquipämi yöracuna jananpa runa aywaycajtano. Chaura jinan öra pillyaj yaycunqui. Nogaga gamcunapa ñaupayquitami aywashaj Filistea runacunata wañuchinäpaj.»
16Davidga Tayta Dios nishanno ruraran. Filistea suldärucunata wañuycärachiran Gabaonpita Gezercama.
17Chayno David rurashanga intëru nasyuncunaman mayacaran. Tayta Diosnami camacächiran Davidtaga llapan nasyun runacuna manchacunanpaj.